Cwmni Biofferyllol Pfizer a Phrifysgol Abertawe’n cyhoeddi cynlluniau i gydweithio ar Ganolfan Arloesi

Heddiw (dydd Mercher 8 Mawrth), cyhoeddodd un o brif gwmnïau biofferyllol arloesol y byd, Pfizer Ltd, a Phrifysgol Abertawe, gynlluniau i gydweithio yn y dyfodol.

Pfizer collab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlinellodd Erik Nordkamp, Rheolwr Gyfarwyddwr Pfizer UK, femorandwm cyd-ddealltwriaeth newydd gyda’r Brifysgol yn ystod ei araith gyweirnod yn BioCymru 2017, sef digwyddiad blaenllaw Cymru ar gyfer y sector gwyddor bywyd.

Bydd y bartneriaeth yn galluogi Pfizer i gydweithio â Phrifysgol Abertawe a phartneriaid perthnasol eraill ar fentrau wedi’u hanelu at wella iechyd ar draws Cymru.

Hefyd mae cynlluniau’n cynnwys sefydlu Canolfan Arloesi Pfizer yn y Brifysgol, a leolir o fewn yr Ysgol Reolaeth ar Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesi’r Bae gwerth £450m, yn ogystal â gweithio’n agos â thîm Menter ac Arloesi Sefydliad Gwyddor Iechyd yr Ysgol Feddygol yng Nghampws Parc Singleton.

Wrth siarad yn BioCymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, meddai Erik Nordkamp, Rheolwr Gyfarwyddwr, Pfizer UK: “Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bwriad i gydweithio â Phrifysgol Abertawe. Mae gweithio mewn partneriaeth rhwng y diwydiant fferyllol, y byd academaidd a’r GIG yn hanfodol er mwyn mynd i’r afael â’r pwysau ar y system iechyd heddiw. Trwy rannu’n sgiliau gwahanol a’n harbenigedd rydym wir yn gallu gwneud gwahaniaeth i wella canlyniadau iechyd i gleifion a datblygu ffyrdd newydd o gefnogi darpariaeth gofal iechyd.”

Meddai’r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Mae’r cydweithrediad cyffrous newydd hwn gyda Pfizer, sef un o gwmnïau biofferyllol mwyaf y byd sy’n seiliedig ar ymchwil, yn rhan o ymgyrch dwys i ddefnyddio adnoddau’r Brifysgol er mwyn cefnogi GIG Cymru, gan weithio’n agos gyda Byrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru.

“Mae Prifysgol Abertawe mewn sefyllfa ddelfrydol i ddarparu datrysiadau cydweithredol a denu mewnfuddsoddiad drwy dynnu ar ei llwyddiant blaenorol mewn dysgu ymchwil ac arloesi. Gyda’n safle ardderchog yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2014) rydym wedi cyflawni’n huchelgais o fod ymhlith y 30 o Brifysgolion ymchwil gorau a chawsom ein cydnabod yn nhabl cynghrair Canllaw Prifysgolion Da 2017 The Times a’r The Sunday Times fel y brifysgol orau yng Nghymru ac enillydd cyntaf y wobr ‘Prifysgol y Flwyddyn Cymru’ gyntaf erioed.  

“Ar hyn o bryd mae Prifysgol Abertawe’n arwain neu’n ymwneud yn fawr â phrosiectau a mentrau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd. Mae’r rhain yn cynnwys y Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH).  Mae’r cydweithrediad newydd hwn â Pfizer yn dangos hefyd sut y gall y Brifysgol ddenu partneriaid byd-eang i wella’r cymorth y gallwn ei roi i’r GIG yng Nghymru.”

Ychwanegodd yr Athro Marc Clement, Deon yr Ysgol Reolaeth ac Is-lywydd y Brifysgol, gyda rôl benodol mewn datblygu prosiectau strategol mawr: “Mae’n bleser gennym gyhoeddi a dechrau’r daith gyffrous hon gyda Pfizer, y partner rhyngwladol enwog diweddaraf sy’n dymuno cydweithio â ni, yn dilyn agor Canolfan Arloesi Addysg newydd Fujitsu, yr arweinydd technoleg byd-eang, ym mis Hydref 2016.   

“Mae denu cwmnïau rhyngwladol mor sefydledig ac arloesol i weithio mewn partneriaeth â ni yn arwydd o hyder yn uchelgais a chynlluniau’r Brifysgol a’r Ysgol Reolaeth ar gyfer twf ac ehangu yn y dyfodol.

“Mae’r cydweithrediad newydd hwn hefyd yn cefnogi strategaeth barhaol y Brifysgol a’r Ysgol Reolaeth i ddatblygu, cefnogi a gwella cysylltiadau rhwng gweithwyr iechyd proffesiynol, llunwyr polisïau, a sefydliadau trydydd sector. Edrychwn ymlaen at y canlyniadau cadarnhaol yr ydym yn hyderus y bydd y bartneriaeth newydd hon yn eu cynnig.”

Meddai Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Iechyd, Lles a Chwaraeon, Vaughan Gething: “Rydym yn croesawu’r bartneriaeth hon, sy’n adeiladu ar gyfleusterau ardderchog y Brifysgol a’i chysylltiadau agos â sefydliadau gofal iechyd. Mae gan y cydweithrediad hwn botensial gwych i ddarparu buddion go iawn i gleifion yng Nghymru.”