Myfyrwyr LLM Abertawe yn y Goruchaf Lys: Yr Arglwydd Clarke yn dyfarnu rownd derfynol y ffug lys

Yn ddiweddar, aeth myfyrwyr ôl-raddedig o Goleg y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe i'r Goruchaf Lys yn Sgwâr y Senedd i gymryd rhan yn y rownd derfynol o'r gystadleuaeth ffug lys fewnol, a farnwyd gan Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Clarke.

LLM students at the Supreme CourtMewn ffug lys, mae problem gyfreithiol yn cael ei chyflwyno ar lafar yn erbyn cwnsler am yr ochr arall o flaen barnwr, ac roedd y myfyrwyr o'r Adran Cyfraith Forol a Masnachol wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn rhan o gael eu hasesu ar fodiwl ffug lys newydd y rhaglen.

Llun: Yr Arglwydd Clarke (canol) gyda'r myfyrwyr a gyrhaeddodd rownd derfynol cystadleuaeth ffug lys LLM Abertawe yn y Goruchaf Lys.

Cafodd dau dîm gyda thri aelod yr un - dau i siarad, ac un ymchwilydd - eu gwahodd i ymweld â'r Goruchaf Lys am rownd derfynol y gystadleuaeth.

Yn ogystal â chael yr anrhydedd o ymddangos mewn un o lysoedd mwyaf enwog y byd, cafodd y myfyrwyr LLM y fraint o siarad o flaen y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Clarke a'i gynorthwyydd barnwrol, Kabir Bhalla.

Ar ôl dadleuon trylwyr a chwestiynau heriol, enillodd yr Ymatebwyr - sef prif gwnsler Tom Goovaerts gyda chymorth ei gwnsler iau Breeda Okpo a'i ymchwilydd Liangyuan Xi - yr achos ar sail y dadleuon.

Enillodd yr Apelwyr - prif gwnsler Kirsten Jackson gyda chymorth ei chwnsler iau Jacqueline Dammens a'i hymchwilydd Fransisco Camps-Bas - y ffug lys yn gyffredinol.

Mynegodd yr Arglwydd Clarke ei werthfawrogiad am realaeth a chymhlethdod y broblem, ond yn bwysicach, canmolodd ansawdd y dadleuon a gynigiwyd gan y myfyrwyr, gan wneud sylwadau penodol am eu gallu i feddwl ar eu traed ac i ymateb i gwestiynau soffistigedig o'r Fainc.

Trefnwyd y gystadleuaeth gan Dr George Leloudas, gyda chymorth holl staff dysgu'r LLM, gan gynnwys Dr Nima Tabari a Tabetha Kurtz a ddarparodd hyfforddiant, ac i'r Athro Cysylltiol Dr Theodora Nikaki a'r Athrawon Simon Baughen ac Andrew Tettenborn, a gyfrannodd i lwyddiant y digwyddiad trwy weithredu fel barnwyr wrth i'r timoedd ymarfer a chymryd rhan yn rowndiau cynharach y gystadleuaeth.

Ar ôl y digwyddiad, dywedodd, Dr George Leloudas: “Mae penodi Elwen Evans CF yn Bennaeth Coleg y Gyfraith a Throseddeg yn arwydd clir o ddymuniad Prifysgol Abertawe i gryfhau'r cysylltiadau sydd eisoes yn bodoli rhwng ymarfer cyfreithiol ac addysg academaidd.  I'r perwyl hwn, ni allai cyflwyno'r modiwl hwn wedi dod ar adeg well.

"Roeddem ni'n hynod falch o gael ein gwahodd eleni i gynnal rownd derfynol ein cystadleuaeth ffug lys flynyddol yn y Goruchaf Lys. Rydym yn arbennig o ddiolchgar i'r Arglwydd Clarke ac i Mr Bhalla, a ddewisodd roi benthyg eu harbenigedd gwerthfawr i ni trwy ddyfarnu'r rownd derfynol, gan gynnig profiad ymarferol a chyfreithiol unigryw yn ogystal â chyngor hyfforddiant gwerthfawr iawn i'n myfyrwyr.

"Mae hyn, unwaith eto, yn cydnabod enw da ein graddau LLM dros y ddau ddegawd diwethaf o ran cadernid academaidd a'r gallu i roi'r wybodaeth ar waith ym myd ymarferol cyfraith fasnachol a morol.

"Yn olaf, ond yn sicr nid yn lleiaf, mae gyda ni achos i fod yn hynod falch o ymdrechion ein myfyrwyr LLM.  Roedd eu brwdfrydedd am y modiwl newydd ac am y cwrs ei hun wedi'u hysgogi i roi oriau lawer o'u hamser rhydd i baratoi am y digwyddiad."

Derbyniodd y myfyrwyr eu gwobrau gan yr Arglwydd Clarke mewn derbyniad a gynhaliwyd ar ôl y digwyddiad. Ar ben hynny, cyflwynwyd nifer o wobrau eraill i Anna Basta, Fransisco Camps-Bas a Tom Goovaerts am y dadleuon amlinellol gorau, ac i Yeling Cheng, Chloé Guilfoyle a Hengming Ye am ddangos y cynnydd gorau yn eu heiriolaeth.

Am ragor o wybodaeth am y rhaglenni LLM ym Mhrifysgol Abertawe, ewch yma.