Achrediad Aur Buddsoddwyr mewn Pobl i Gyfarwyddiaeth Marchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli a Datblygu y Brifysgol

Mae Cyfarwyddiaeth Marchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli a Datblygu y Brifysgol wedi ennill Achrediad Aur y Safon Buddsoddwyr mewn Pobl yn dilyn ei hasesiad cyntaf.

IiP gold logo Welsh

 

 

 

 

 

Mae'r Gyfarwyddiaeth yn ymuno â'r saith y cant uchaf o sefydliadau achrededig ar draws y Deyrnas Unedig, gan ddangos ei hymroddiad i berfformiad uchel drwy reoli pobl yn dda.

Mae Marchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli a Datblygu ar Gampws Parc Singleton y Brifysgol ac mae'n cyflogi mwy na chan aelod staff ar sail rheolwyr llinell proffesiynol, gan weithio ym meysydd allweddol derbyn; cyn-fyfyrwyr; marchnata busnes; blaen y tŷ; codi arian a datblygu; rhyngwladoli; marchnata; cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu; recriwtio; chwaraeon; a digwyddiadau corfforaethol.

Sefydlwyd y Gyfarwyddiaeth gan Catherine Marks yn 2002, ac fel Cyfarwyddwr mae wedi goruchwylio twf a datblygiad i greu diwylliant marchnata bywiog ar draws y Brifysgol, gan weithio mewn marchnadoedd byd-eang, rhanbarthol a lleol.

Catherine MarksBuddsoddwyr mewn Pobl yw'r safon ryngwladol ar gyfer rheoli pobl, gan ddiffinio'r hyn mae'n ei gymryd er mwyn arwain, cefnogi a rheoli pobl yn effeithiol i sicrhau canlyniadau cynaliadwy. Mae'r Fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl yn tanategu'r Safon, gan adlewyrchu'r tueddiadau diweddaraf yn y gweithle, y sgiliau hanfodol a'r strwythurau effeithiol sy'n ofynnol er mwyn perfformio'n well nag eraill mewn unrhyw ddiwydiant. Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn galluogi sefydliadau i feincnodi eu hunain yn erbyn y goreuon yn y maes ar raddfa ryngwladol.

Meddai Paul Devoy, Pennaeth Buddsoddwyr mewn Pobl: "Hoffem longyfarch Cyfarwyddiaeth Marchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli a Datblygu Prifysgol Abertawe. Mae achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl yn arwydd o gyflogwr gwych, lle ardderchog i weithio ac ymroddiad amlwg i lwyddiant parhaus. Dylai Prifysgol Abertawe fod yn hynod falch o'r cyflawniad."

Meddai'r Cyfarwyddwr Catherine Marks am y dyfarniad: "Rydym yn hynod falch o ennill Safon Aur achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl a chael y gymeradwyaeth gadarn hon gan ein staff – yn enwedig yn ein hasesiad cyntaf.

"Mae Prifysgol Abertawe'n parhau ar gynnydd ac mae'r staff marchnata proffesiynol ac ymroddedig, yn ganolog ac yn y Colegau, yn chwarae rhan allweddol yng nghynorthwyo'r Brifysgol i gyflawni'i huchelgeisiau a'i hamcanion drwy eu harbenigedd, eu hymroddiad a'u perfformiad uchel unigol hwy.

"Rwy'n arbennig o falch bod adroddiad Buddsoddwyr mewn Pobl wedi rhoi lefelau 'Uwch' i ni ar gyfer dangosyddion ein bod yn byw ein gwerthoedd a'n hymddygiadau cytunedig ar draws gwasanaethau proffesiynol Prifysgol Abertawe; am rymuso a chynnwys pobl; am reoli perfformiad; am strwythuro gwaith i gyflawni amcanion sefydliadol; am sicrhau y caiff galluoedd pobl eu rheoli a'u datblygu; am ganolbwyntio ar wella parhaus; ac ein bod yn 'Perfformio'n Uchel' o ran creu llwyddiant cynaliadwy.

"Wrth gwrs, mae llawer o gyfleoedd i fyfyrio ac adolygu drwy broses Safon Buddsoddwyr mewn Pobl i sicrhau gwella parhaus, a byddwn yn ymdrechu i wneud hyn wrth edrych ymlaen at ein hailasesiad mewn tair blynedd."

Gan ychwanegu ei longyfarchiadau, meddai Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredol Prifysgol Abertawe, Raymond Ciborowski: "Rydym yn wirioneddol falch bod ein Cyfarwyddiaeth Marchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli a Datblygu wedi ennill achrediad Safon Aur, gan ddangos ymrwymiad y Brifysgol a'r Gyfarwyddiaeth i berfformiad uchel drwy reoli pobl yn ardderchog.

"Mae'r cyflawniad hwn yn adeiladu ar ail dymor llwyddiannus y Gyfarwyddiaeth yn ddiweddar gydag ennill Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid Swyddfa'r Cabinet, fel rhan o'i rhaglenni treigl gyda'r Safon, i ddarparu gwasanaethau gwell i fyfyrwyr, staff a phartneriaid."

Am ragor o wybodaeth am Safon Buddsoddwyr mewn Pobl, ewch i www.investorsinpeople.com.