Arian Ewropeaidd yn cefnogi gwaith arloesi gwych ym Mhrifysgol Abertawe

Mewn digwyddiad i nodi blwyddyn ers lansio rhaglen ymchwil ac arloesi fwyaf yr UE, Horizon 2020, cyhoeddodd Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, Jane Hutt, y bydd Prifysgol Abertawe yn derbyn bron £170,000 o arian Horizon 2020 drwy’r prosiect £1.6m Buddsoddiad Morol yn yr Economi Las (MARIBE).

Mae prosiect MARIBE yn gydweithrediad rhwng 11 o brifysgolion eraill ledled yr UE i ymchwilio i gyfleoedd am dwf economaidd ar sail y môr drwy fentrau peilot ar raddfa helaeth ym moroedd Ewrop.

Dr Dimitrios PletsasDywedodd Dr Dimitrios Pletsas (chwith), Swyddog Prosiectau Cydweithredol Grŵp Ymchwil Ynni Morol yng Ngholeg Peirianneg, Prifysgol Abertawe: “Drwy MARIBE, rydym eisiau gwireddu potensial economaidd dyfroedd Ewrop drwy ddeall yn well y gydberthynas rhwng gwahanol weithgareddau morol, technoleg a’r amgylchedd morol.

“Bydd hyn yn arwain at dwf cynaliadwy yn yr economi ar y môr, ac mae sicrhau arian Ewropeaidd drwy Horizon 2020 wedi bod yn bwysig iawn o ran datblygu’r prosiect.”

Nod Horizon 2020, sydd werth bron €80 biliwn ar draws rhanbarthau’r UE rhwng 2014 a 2020, yw creu arweinwyr o’r radd flaenaf mewn gwyddoniaeth a diwydiant, a hyrwyddo cydweithredu effeithiol rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat er mwyn cyflwyno cynhyrchion arloesol ar gyfer llwyddiant masnachol.

Wrth annerch cynulleidfa o fusnesau, prifysgolion a sefydliadau sector cyhoeddus, dywedodd Jane Hutt: “Mae Horizon 2020 yn gyfle gwych i Gymru feithrin rhagoriaeth ym maes ymchwil a meithrin ei henw da am ymchwil ac arloesi.

“Hefyd, bydd £310 miliwn o arian Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi yng Nghymru drwy’r Cronfeydd Strwythurol i helpu i adeiladu capasiti ymchwil a rhoi busnesau a phrifysgolion yn enwedig mewn safle cryfach i gystadlu am arian Horizon 2020.”

Dywedodd Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol: “Bydd cynnig arian Ewropeaidd ar gyfer rhagoriaeth wyddonol a chwmnïau arloesol yn ein helpu i wneud Cymru’n fwy llwyddiannus yn y dyfodol, gan gynnig gwell gofal iechyd, technolegau newydd, mwy o swyddi a mwy o gapasiti economaidd.”