Pen-blwydd cyntaf 360, y Ganolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr

Bydd 360, y Ganolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr, cyfleuster gweithgarwch traeth a môr pennaf Abertawe, yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf ar 28 Medi 2013.

360 brand logo

I ddathlu'r achlysur, bydd y Ganolfan yn dadorchuddio cwrt pêl-foli Gemau Olympaidd Llundain 2012, a gedwir yn y Ganolfan yn barhaol o hyn allan.  Hefyd, cynhelir llond penwythnos o weithgarwch, gydag arddangosfa pêl-foli, cystadlaethau, sesiynau galw heibio am ddim, a llond rhaglen o chwaraeon dŵr.

Rhoddwyd cwrt pêl-foli'r Gemau Olympaidd, a leolwyd ar Horse Guards' Parade yn Llundain yn ystod y Gemau llwyddiannus y llynedd, i 360 trwy Bêl-foli Cymru, yn rhan o raglen etifeddiaeth Llundain 2012.  Bydd ar gael i'w logi trwy gydol y flwyddyn gan deuluoedd, grwpiau, ac egin-olympwyr.

Ers iddo agor, mae 360, sy'n bartneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe a Bay Leisure Ltd, wedi denu dros 120,000 o ymwelwyr, a ddenir i'r ganolfan gan ei hymagwedd gynhwysol a chroesawgar. Mae tîm 360 yn gwasanaethu'r dechreuwr a'r hen law fel ei gilydd, gan ddarparu sesiynau caiacio, padl fyrddio sefyll i fyny, pêl-foli'r traeth, a thenis i bobl o gefndiroedd amrywiol ac o bob oedran rhwng 5 a 75!

Dywedodd Kate Hannington, y Rheolwr Cyffredinol: "Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn llwyddiant mawr. Rydym wedi gweithio'n galed i ddatblygu’r hyn a gynigir gennym, ac i ddenu pobl o bob cwr o Abertawe, Cymru, a'r Deyrnas Unedig.  Erbyn hyn, mae gennym nifer da o gwsmeriaid rheolaidd sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau nad oedd ar gael yn Abertawe ynghynt. Mae'r gymuned leol wedi croesawu'r ganolfan newydd, gan deimlo bod 360 yn ychwanegiad i'w groesawu i dirwedd drawiadol y Bae. Mae gyda ni gynlluniau mawr at y dyfodol, ac wrth i ni ddathlu'r garreg filltir hon, mae 360 ar fin mynd o nerth i nerth."

Meddai'r Cynghorydd Nick Bradley, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe ar gyfer Adfywio: "Mae Canolfan 360 wedi bod yn llwyddiant mawr ers ei agor flwyddyn yn ôl. Mae lleoliad naturiol trawiadol Abertawe yn ei gwneud yn lle delfrydol i wneud chwaraeon dŵr.  Mae'r ganolfan newydd wedi rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr ddefnyddio offer o'r radd flaenaf, ac elwa ar arbenigedd hefyd, ar lan y môr o fewn tafliad carreg i ganol y ddinas a champws Prifysgol Abertawe.

"Mae llwyddiant yr Elyrch a'r Gweilch wedi rhoi Abertawe ar y map fel dinas flaenllaw o ran chwaraeon, ond mae'n hanfodol bwysig bod gyda ni atyniadau chwaraeon ar lawr gwlad fel y gall pobl leol ac ymwelwyr elwa hefyd. Mae canolfannau fel hyn yn helpu datblygu ffordd iach o fyw, ac yn cyfrannu i'r cydbwysedd bywyd a gwaith heb ei ail y mae Abertawe'n enwog amdano."

Dywedodd Paul Robinson, Dirprwy Gyfarwyddwr Rheoli Ystadau a Chyfleusterau: "Mae'r bartneriaeth gyda Bay Leisure wedi ein galluogi i ddatblygu cyfleusterau sy'n gwella ymhellach darpariaeth neilltuol y Brifysgol. Mae gan 360 ran bwysig o ran ehangu'r ddarpariaeth sydd ar gael i'n myfyrwyr.  Hefyd, mae'n helpu cynyddu ein hymwneud â'r gymuned leol trwy wella mynediad. Ychydig iawn o brifysgolion yn y Deyrnas Unedig sy'n ddigon ffodus i fod â thraeth ar stepen eu drws, ac rydym yn hynod o falch bod 360 yn ein cynorthwyo i ddarparu'r cyfleoedd unigryw hyn."

Datblygwyd 360 gan Gyngor Abertawe yn rhan o brosiect gwerth miliynau o bunnoedd a lansiwyd fis Hydref diwethaf gyda'r nod o droi Bae Abertawe yn Ganolfan Rhagoriaeth ar gyfer Chwaraeon Dŵr.

  • Lleolir 360, y Ganolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr, ar Ffordd y Mwmbwls, Bae Abertawe, gyferbyn â Maes Rygbi a Chriced San Helen. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.360swansea.co.uk

  •  Rheolir y Ganolfan gan Bay Sports Limited, cwmni nid er elw sy'n eiddo i Brifysgol Abertawe a Bay Leisure Ltd ar y cyd.

  • Mae Bay Leisure Ltd yn gwmni nid er elw cyfyngedig trwy warant, ac mae'n ddarparwr blaenllaw cyfleusterau hamdden yn Abertawe. Sefydlwyd y cwmni ym mis Awst 2007, yn wreiddiol, i redeg LC, canolfan hamdden Abertawe ar ei newydd wedd, sydd wedi dod yn gyrchfan sydd wedi ennill sawl wobr. Mae'r cwmni wedi agor nifer o gyfleusterau eraill, gan gynnwys Simply Gym, ac yn falch o ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf gan uchafu cyfranogiad y gymuned.