Myfyriwr Peirianneg yn arwain y ffordd gyda gwobr freintiedig

Bydd myfyriwr o Brifysgol Abertawe yn pacio ei fagiau cyn bo hir am ymweliad â'r Hag ym mis Ebrill ac i Asia yn yr haf ar ôl cael ei gydnabod fel un o israddedigion peirianneg mwyaf eithriadol y DU.

Llwyddodd y myfyriwr peirianneg Dan Eade i drechu'r gystadleuaeth gref i ennill Gwobr Arweinyddiaeth Uwch yr Academi Frenhinol Peirianneg. Mae Gwobrau Arweinyddiaeth Uwch Peirianneg yn freintiedig tu hwnt ac nid yw'r Academi'n disgwyl dyfarnu mwy na 40 mewn blwyddyn. Rhoddir y gwobrau i'r israddedigion mwyaf eithriadol yn unig sy'n cael eu dewis yn ystod eu hail flwyddyn (ar gwrs pedair blynedd) neu yn ystod eu trydedd flwyddyn (ar gwrs pum mlynedd).

Wrth ddod i benderfyniad mae'r Academi'n dewis unigolion sydd â'r awch a'r gallu i gyrraedd y brig mewn peirianneg neu fusnesau gweithgynhyrchu ac a fydd, unwaith y maent wedi'u sefydlu, yn arwain eu cwmnïau fel gweithrediadau llwyddiannus a chystadleuol.

Mae mynychu'r Gyngres Peirianneg Gemegol Ewropeaidd ac ennill profiad gwaith rhyngwladol yn Asia o blith dau beth y mae Dan wedi dewis eu gwneud gyda'r Wobr.

Dan Eade

Wrth sôn am ei lwyddiant, meddai Dan: "Roeddwn i wrth fy modd i ennill y wobr. Roedd y broses ddethol yn anodd. Ar ôl mynd trwy'r dasg ysgrifenedig cefais yna fy ngwahodd i fynychu penwythnos cyfweld. Mynychodd y 70 ymgeisydd gorau ar gyfer y wobr y penwythnos, yn ogystal â chymrodorion o'r Academi Frenhinol, cyn enillwyr y wobr a chymrodorion rheoli Sainsbury's. Cymerais ran mewn amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y 2 diwrnod cyn cael fy nghyfweliad panel. Roedd y cyfweliad ei hun yn brofiad pleserus iawn, roedd hi'n wych cwrdd â chymaint o israddedigion peirianneg brwdfrydig yn debyg i mi. Roedd y gystadleuaeth yn ffyrnig iawn, felly gwnes i ymddwyn fel fi fy hun ac ateb cwestiynau yn onest a rhoi fy sylwadau, er nad oeddent o reidrwydd yr un peth â sylwadau pobl eraill.

"Y peth gwych am y wobr yw eich bod yn gallu dewis yr hyn yr ydych am ei wneud. Rydw i wedi mynychu'r digwyddiad hyfforddiant blynyddol yn Birmingham ym mis Medi, a byddaf yn mynychu'r Gyngres Peirianneg Gemegol Ewropeaidd yn yr Hag yn yr Iseldiroedd ym mis Ebrill. Gyda gweddill fy ngwobr rydw i'n gobeithio ennill profiad gwaith rhyngwladol yn Asia dros yr haf, ac yna gwella fy ngwybodaeth fusnes drwy fynychu cwrs yn y dyfodol agos.

"Rydw i wrthi ar hyn o bryd yn cwblhau Blwyddyn mewn Diwydiant gyda Valero ym Mhurfa Benfro, fel rhan o'u cynllun bwrsariaeth beirianneg. Ar ôl hynny byddaf yn dychwelyd i Abertawe i gwblhau fy MEng, ac yna rydw i'n gobeithio cael swydd raddedig yn y diwydiant olew a nwy fel peiriannydd proses. O hynny rydw i'n gobeithio dod yn arweinydd yn y diwydiant olew a nwy yn y dyfodol."

Meddai darlithydd Dan, Dr Paul Williams: "Mae Dan wedi bod yn ased mawr i'r Portffolio Peirianneg Gemegol yn Abertawe. Roedd yn allweddol o safbwynt sefydlu'r Gymdeithas Peirianneg Gemegol ac roedd yn gadeirydd ar y pwyllgor a drefnodd Diwrnod Chwaraeon IChemE Frank Morton yn Abertawe. Mae'n llawn haeddi'r Wobr Arweinyddiaeth Uwch."

Mae'r Gwobrau Uwch yn cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr peirianneg israddedig i gyrraedd eu potensial gyrfa llawn a dod yn arweinwyr y dyfodol. Mae'r buddion yn cynnwys:

  • Hyd at £5000 o ariannu dros gyfnod o dair blynedd at ddiben hyfforddiant a datblygiad personol
  • Mentor diwydiannol hŷn ar gyfer hyd gyfan y cwrs
  • Cymorth wrth ddatblygu eich cynllun datblygiad personol pwrpasol i'ch helpu i ddatblygu yn eich gyrfa ddewisol
  • Rhwydwaith o bobl lwyddiannus o’r un meddylfryd a gweithwyr proffesiynol diwydiannol sefydledig â photensial gyrfa uchel
  • Digwyddiadau hyfforddi a chyfleoedd datblygu rheolaidd am ddim