Llwyddiant Triphlyg Myfyrwyr AABO yng Ngwobrau Dysgwyr Mewn Oed Castell-nedd Port Talbot

Mae dysgwyr mewn oed o Adran Addysg Barhaus Oedolion Prifysgol Abertawe wedi ennill tair gwobr yng Ngwobrau Dysgwyr Mewn Oed Castell-nedd Port Talbot 2013.

Enwyd Glenn Lindsay, myfyriwr ar y radd BA yn y Dyniaethau, sy'n 63 oed ac yn dod o Seven Sisters, yn enillydd mewn dau gategori, sef 'Dysgwr Addysg Uwch' a 'Dysgwr Hŷn y Flwyddyn'.

Ac enwyd grŵp o ferched sy'n astudio'n rhan amser ar gyfer y Dystysgrif Sylfaen Addysg Uwch yn y Dyniaethau yng Nghanolfan Ddatblygu Cymunedol NSA Afan, yn Nhraethmelyn, Port Talbot, yn enillwyr yn y categori 'Dysgu Grŵp'.

Cynhaliodd Grŵp Hyrwyddo Dysgu Castell-nedd Port Talbot eu seremoni Gwobrau Blynyddol Dysgwyr a Thiwtoriaid, ar y cyd â NIACE Dysgu Cymru, ddydd Iau 23 Mai yng Ngwesty'r Towers, Jersey Marine. Roedd y digwyddiad yn gyfle i ddysgwyr a thiwtoriaid gael cydnabyddiaeth am eu hymdrechion a dangos eu hymrwymiad i ddysgu.

Glenn LindsayGlenn Lindsay

Cafodd Glenn Lindsay, oedd gynt yn gyrru lorïau pellter hir, ddamwain ddifrifol yn 2001.  O ganlyniad nid oedd yn gallu gweithio bellach oherwydd yr effaith ar ei iechyd.

Tra'r oedd yn gwella ar ôl y ddamwain, rhoddodd ei fab gyfrifiadur iddo i'w helpu i lenwi ei amser. Nid oedd gan Glenn unrhyw wybodaeth flaenorol am gyfrifiaduron, felly awgrymodd cyfaill iddo y dylai fynychu dosbarthiadau yng Ngweithdy Cyfleoedd Menter Wirfoddol Dulais, ym Manwen.

Dechreuodd Glenn astudio'r Dystysgrif Sylfaen mewn TG gyda'r Adran Addysg Barhaus Oedolion yn 2006, ac nid yw wedi edrych yn ôl ers hynny. 

Enillodd y Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd, Tystysgrif Sylfaen mewn Busnes, a dechreuodd hyd yn oed fynychu gwersi Sbaeneg. Wedyn, cofrestrodd ar y Rhaglen Paratoi at BA yn y Dyniaethau, ac wedyn aeth ymlaen i'r Rhaglen Radd Ran Amser yn y Dyniaethau, gan astudio pynciau megis polisi cymdeithasol a seicoleg.

Mae Glenn, a fydd yn graddio gyda'i radd BA Ran Amser yn y Dyniaethau ym mis Gorffennaf yng Nghynulliadau Graddio'r Haf, wedi astudio yn gyfan gwbl yn y gymuned yn y Gweithdy.

Meddai: "Dwi wrth fy modd fy mod wedi ennill y gwobrau hyn! Ar ôl colli fy hyder yn sgil y ddamwain, mae fy mhrofiad o ddysgu wedi trawsnewid fy mywyd.

"Mae'r rhaglen rhan amser wedi bod yn ffordd ddelfrydol i mi astudio, gan ei bod mor agos at fy nghartref. Hefyd, dwi wedi cael llawer o gymorth oddi wrth y Brifysgol ac AABO gyda fy mhroblemau iechyd."

Enwebwyd Glenn ar gyfer y Gwobrau gan Vanessa Thomas, Swyddog Datblygu'r Adran, a ddywedodd: "Mae brwdfrydedd dysgu Glenn yn ysbrydoledig, ac er gwaethaf ei broblemau iechyd, mae ei bresenoldeb wedi bod yn gymeradwy.

"Tra'r oedd yn astudio gyda'r Adran, mae Glenn wedi bod yn ffynhonnell anogaeth a chymorth i'w gyfoedion ar y cwrs.  Bydd yn fyfyriwr llysgennad yr Adran mewn Digwyddiadau Gwybodaeth AABO dros yr haf, gan siarad â darpar fyfyrwyr am ei brofiad dysgu cadarnhaol yn fyfyriwr cymunedol yr Adran."

Sandfields GroupGrŵp Tystysgrif Sylfaen Addysg Uwch yn y Dyniaethau

Aelodau'r grŵp o fenywod oedd yn astudio rhan amser dros ddwy flynedd ar gyfer y Dystysgrif Sylfaen yn y Dyniaethau yng Nghanolfan Datblygu Cymunedol NSA Afan, yn Nhraethmelyn, Port Talbot, yw Sammy-Jo Atkins, Kelly Jacobs, Dawn Kilinc, Ann-Marie Kinsey, Fiona Lewis, Carol Millard, ac Angela Reid.

Dechreuodd y grŵp ar y rhaglen yn 2011, ac roedd yn glir o'r diwrnod cyntaf i Joanna Ward, Cydlynydd y Dystysgrif Sylfaen, fod y myfyrwyr am wella eu hunain, am gyflawni'n addysgol, ac am wella eu rhagolygon gyrfa.

Daeth aelodau'r grŵp o gefndiroedd addysgol amrywiol, naill ai heb gymwysterau ffurfiol, neu ynteu ag ond ychydig o'r fath gymwysterau. Fodd bynnag, roeddent i gyd yn frwd am astudio ar lefel prifysgol.

Mae'r Dystysgrif Sylfaen yn y Dyniaethau yn rhaglen a ddyluniwyd i roi trosolwg o bynciau i fyfyrwyr, wedi'i danategu gan becyn cynhwysfawr o sgiliau astudio a chymorth TG. Dechreuodd y myfyrwyr, sy'n cwrdd unwaith bob wythnos, gyda hanes, cwnsela, seicoleg, a chymdeithaseg, ac yn y flwyddyn academaidd hon, maent wedi astudio llenyddiaeth, athroniaeth, ac astudiaethau'r cyfryngau. 

"Wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen, daeth yn amlwg bod y myfyrwyr i gyd wedi newid rhywfaint - yn ddysgwyr cymunedol, yn fenywod, yn famau, ac yn unigolion," dywedodd Joanna Ward o'r Adran.

"Fodd bynnag, maen nhw'n dal i ganolbwyntio ar ennill cymhwyster Addysg Uwch, ac ar raddio ochr yn ochr â myfyrwyr llawn amser Prifysgol Abertawe."

Dywedodd Carol Millard, un o aelodau'r grŵp, nad oedd llawer o'r dysgwyr yn gwybod beth i'w ddisgwyl pan ddechreuasant ar y cwrs.

"Ond mae staff y Ganolfan a thiwtoriaid yr Adran wedi bod yn gyfeillgar iawn ac yn hawdd iawn mynd atynt," dywedodd.

"Rydym ni i gyd yn gwneud hyn gyda'n gilydd, ac mae'n dda y gallwn ni benderfynu pa bynciau yr ydym yn eu hastudio. Mae natur ran-amser a hyblyg y rhaglen yn caniatáu i ni ddewis y modiwlau dewisol sy'n gweddu orau â'n diddordebau.

"Rydym yn teimlo'n wirioneddol bod y rhaglen wedi'i theilwra i ni fel grŵp o fenywod gyda theuluoedd ac ymrwymiadau gwaith a gofal eraill.

"Roedd yn wych hefyd i fynd i lawr i weld campws y Brifysgol yn Abertawe, ac i gael gwybod mwy am y cyfleusterau a'r adnoddau sydd ar gael i ni yno. Roedd pawb yn awyddus i ddangos i ni ein bod yn union fel y myfyrwyr 'traddodiadol' ar y campws - ond yr unig wahaniaeth yw ein bod ni yn astudio yn Nhraethmelyn!"

Mae llawer o'r grŵp eisoes yn bwriadu symud ymlaen i'r radd BA (Anrhydedd) Ran Amser yn y Dyniaethau, a gaiff ei chynnig gan yr Adran yn Nhraethmelyn, Port Talbot, yn hwyrach eleni.

Wrth longyfarch i'r holl fyfyrwyr ar eu llwyddiant eleni yng Ngwobrau Dysgwyr Mewn Oed Castell-nedd Port Talbot, dywedodd yr Athro Colin Trotman, Pennaeth Adran Addysg Barhaus Oedolion Prifysgol Abertawe: "Dwi'n hynod o falch bod y myfyrwyr hyn wedi derbyn y gwobrau hyn am eu hastudio.

"Mae eu straeon yn ysbrydoledig, a dylid llongyfarch iddynt ar ennill y gwobrau mawreddog hyn. Rydym yn dymuno'n dda iddynt yn eu hastudio yn y dyfodol."


Yn ogystal â'r gwobrau hyn, daeth Wendy McBride, myfyrwraig Gradd Ran Amser yn yr Adran, a'r Grŵp Tystysgrif Sylfaen yn y Dyniaethau yn Nhraethmelyn, Port Talbot, yn ail yn y categori 'Dysgwr Addysg Uwch', a derbyniasant dystysgrifau cyrhaeddiad.