Llwyddiant Cynllun Lleoliadau Gwaith y Gyfraith a Throseddeg

Bydd darpar fargyfreithwyr, cyfreithwyr a gweithwyr proffesiynol cyfiawnder troseddol yn cymryd amser o'u gwyliau haf eleni ac yn ymuno â sefydliadau ar draws Abertawe i ennill sgiliau a phrofiadau newydd.

Bob blwyddyn mae Ysgol y Gyfraith a'r Adran Droseddeg ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnal cynllun lleoliadau gwaith i fyfyrwyr israddedig. Yn ystod yr haf eleni, bydd dros 60 o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn y cynllun gan ymuno ag 18 sefydliad gan gynnwys siambrau bargyfreithwyr lleol, cwmnïau cyfreithwyr lleol, Heddlu Abertawe, Llys y Goron Abertawe, Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Abertawe ac awdurdodau lleol.

Ym mlwyddyn gyntaf y cynllun yn 2008, cynhaliwyd 29 o leoliadau i fyfyrwyr mewn sefydliadau gwahanol yn Abertawe. Mae'r cynllun wedi tyfu bob blwyddyn ers hynny, gyda myfyrwyr yn cwblhau 55 o leoliadau yn ystod haf 2012 ar draws 12 sefydliad gwahanol.

Mae adborth bob blwyddyn gan fyfyrwyr sydd wedi cymryd rhan yn y lleoliad wedi bod yn bositif iawn, gyda llawer yn ennill sgiliau a phrofiadau newydd ond hefyd yn teimlo'n fwy hyderus ynglŷn â gwneud penderfyniadau am eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Meddai myfyriwr Prifysgol Abertawe Vickie Evans:

"Llynedd gwnes i gais ar gyfer y cynllun lleoliad gwaith ac roedd yn fraint cael cynnig o leoliad am bythefnos o hyd gyda Heddlu Abertawe. Yn ystod y bythefnos cefais gyfle i ymweld â nifer o'u hadrannau gan gynnwys Troseddau Casineb a Phencadlys Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont. Gwnes i fwynhau'r cyfle hwn yn fawr a byddwn yn ei argymell i eraill. Roedd hi'n gyfle unigryw a diddorol iawn na fyddai ar gael pe na bai hi am Brifysgol Abertawe."

Meddai ei chyd-fyfyriwr Dexter Stevens;

"Cymerais ran yn y cynllun lleoliad gwaith y llynedd a chefais y fraint o gael cynnig lleoliad yn Siambrau Angel. Dylai unrhyw fyfyriwr sy'n ystyried o ddifri dilyn gyrfa yn y gyfraith wneud cais, yn enwedig os oes diddordeb penodol ganddynt mewn cyfraith trosedd. Gwnaeth y profiad a gefais i yn Angel helpu i gadarnhau fy uchelgais o fod yn fargyfreithiwr. Dysgais lawer am y system cyfiawnder troseddol i gyd ac am rôl benodol y bargyfreithiwr yn y system." 

Meddai Graham Fay o Wasanaeth Troseddau Ieuenctid Abertawe: "Mae'r cynllun lleoliadau myfyrwyr wedi bod o fudd i'r Brifysgol ac i'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ynghyd. Mae'n ehangu sylfaen wybodaeth myfyrwyr gan ei fod yn cynnig profiad o'r gyfraith a chyfiawnder mewn perthynas â phobl ifanc. Bydd ehangiad parhaus y cynllun yn gam positif ymlaen ac yn un y mae'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn ei gefnogi'n llawn."   

Meddai Graham Jones o gyfreithwyr Smith Llewelyn: "Rydym yn falch i gefnogi'r cynllun gwych hwn. Yn y farchnad swyddi sydd ohoni heddiw mae'n rhoi cyfle gwerthfawr i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau, cynyddu eu cyflogadwyedd a gwneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â'u gyrfaoedd yn y dyfodol."

Law students

 

 

 

Llun (chwith i'r dde) Vickie Evans a Dexter Stevens.