Astudiaeth newydd yn darganfod bod chwarae gemau fideo gweithgar o fudd i iechyd plant

Mae astudiaeth newydd a gynhaliwyd gan ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe, Prifysgol Gorllewin Awstralia, a Phrifysgol John Moores yn Lerpwl wedi darganfod bod gemau fideo arddwysedd uchel gweithgar o fudd i iechyd plant.

Gareth StrattonArweiniwyd yr astudiaeth, a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn The Journal of Paediatrics, gan Dr Louise Naylor a Dr Michael Rosenberg o Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff, ac Iechyd Prifysgol Gorllewin Awstralia, gyda'u cydawdur, Gareth Stratton, Athro Gwyddor Ymarfer Corff Pediatrig, a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Meddygaeth a Thechnoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff Cymhwysol yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe.

Er bod astudiaethau eraill wedi asesu gwariant egni a gweithgarwch corfforol plant tra eu bod yn chwarae gemau fideo gweithgar, dyma'r astudiaeth gyntaf i fesur manteision iechyd uniongyrchol gemau arddwysedd uchel ar rydwelïau plant.

Mae'r canfyddiad yn newyddion da i rieni ac athrawon sy'n pryderu am lefel uchel gordewdra plant a lefel isel eu gweithgarwch corfforol. Mae llai na 50% o fechgyn oed ysgol gynradd, a llai na 28% o ferched yn cyrraedd y lefel isaf o weithgarwch corfforol sydd ei hangen i gynnal iechyd.

Roedd y tîm ymchwil wedi edrych ar 15 plentyn rhwng 9 ac 11 oed, i fesur a oedd chwarae gemau fideo gweithgar, boed yn arddwysedd uchel neu'n arddwysedd isel, yn dda am berfformiad ac iechyd y system fasgwlaidd.

Gwnaethon nhw gymharu gwariant egni a chyflymder y galon pan oedd y plant yn chwarae gemau fideo arddwysedd uchel ac arddwysedd isel, a sesiwn ar felin draed.

Cafodd y tîm fod y plant oedd yn chwarae gemau arddwysedd uchel yn defnyddio cymaint o egni ag y bydden nhw wrth wneud ymarfer corff cymedrol; bod gemau arddwysedd uchel yn gwella iechyd cardiofasgwlaidd plant; a'u bod yn ddull ymarfer da i blant ennill manteision iechyd tymor hir a chyson.

Bwysig yw nodi bod y plant a gymerodd ran wedi dweud eu bod yn mwynhau chwarae gemau arddwysedd uchel ac isel, ac yn debyg o barhau i'w chwarae.

Dywedodd Dr Louise Naylor o Brifysgol Gorllewin Awstralia: "Mae ein hymchwil yn cefnogi'r teimlad cynyddol bod gweithgarwch arddwysedd uchel yn dda i blant ac yn codi'r posibiliad o gynnwys gemau arddwysedd uchel yn ein hargymhellion ar gyfer gwella iechyd plant."

Ychwanegodd yr Athro Gareth Stratton: "Mae'r gwaith hwn yn adeiladu ar y gwaith helaeth a wnaed yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf. Y neges unigryw yw bod chwarae gemau cyfrifiadur yn helpu i gadw gwythiennau plant yn heini ac yn iach."