Aelodau Aberafan yn ymweld â safle'r campws Gwyddoniaeth ac Arloesi

Mae Prifysgol Abertawe wedi croesawu Dr Hywel Francis AS a Mr David Rees AC i safle’r Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd.

Hywel Francis & David ReesGwnaethant ymuno â Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Iwan Davies, i weld y prosiect adeiladu ar waith gyda'r arbenigwyr adfywio St. Modwen.  Bydd y prosiect £250m yn creu £430m o weithgarwch economaidd, £390m o hynny yng Nghymru, gan greu 4000 o swyddi adeiladu uniongyrchol a 6000 o swyddi pellach yn ogystal â dros 1000 o gyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaethau. 

Bydd y campws yn cynnwys Canolfan Gweithgynhyrchu Peirianneg (EMC) a fydd yn gartref i gyfleusterau o'r radd flaenaf i alluogi'r Brifysgol i gynnal gwaith ymchwil a datblygu, yn enwedig drwy brosiectau ar y cyd gyda diwydiant mewn sectorau megis peirianneg uwch, yr economi digidol a thechnolegau carbon isel.

Hefyd wedi'i leoli ar y campws bydd yr adeilad SMaRT - cyfleuster profi defnyddiau ac ymchwil wedi'i adeiladu i'r pwrpas sydd wedi'i ariannu’n rhannol gan Rolls Royce - canolfan arloesi, canolfan adnoddau, darlithfeydd a'r Coleg Busnes ac Economeg. Ceir llety i fyfyrwyr ar y safle hefyd. Bydd cyfnod cyntaf y campws wedi'i gwblhau erbyn mis Medi 2015.

Meddai Dr Francis: "Mae hwn yn ddatblygiad addysgol ac economaidd newydd pwysig ar gyfer fy etholaeth yn Aberafan, lle y mae wedi'i leoli, ac ar gyfer Cymru gyfan. Mae'r campws wedi cael fy nghefnogaeth lawn o'r dyddiadau cynnar a byddaf yn parhau i'w gefnogi drwy annog gwell dealltwriaeth yn lleol ac yn rhyngwladol o'i botensial i fyfyrwyr, ymchwilwyr a busnesau.'

Meddai Mr Rees yn yr ymweliad: "Bydd gan y campws effaith fawr ar yr ardal a bydd denu myfyrwyr, denu busnes a denu arloesi ym maes peirianneg fodern yn ganolbwynt i'r rhanbarth. Mae'r prosiect yn symud ymlaen yn gyflym ac rydw i'n edrych ymlaen at ddod yn ôl yn y dyfodol i weld cynnydd pellach".

Meddai'r Athro Davies: "Roedd hi'n bleser croesawu Dr Francis a Mr Rees i'r Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi i weld y paratoadau ar gyfer y gwaith adeiladu mawr ar y safle. Bydd y Campws newydd yn ased trawsffurfiol i Ddinas-ranbarth Bae Abertawe i gyd. Bydd y Brifysgol yn gweithio gyda phartneriaid a chwmnïau byd-eang ar y Campws newydd ac rydym yn creu cyfleusterau o safon fyd-eang i fyfyrwyr.  Bydd cwblhau'r Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi'n cynyddu'r cyfleoedd ar gyfer masnachu ein hymchwil o safon ryngwladol a fydd yn ei dro yn rhoi hwb i sgiliau a chyfleoedd swyddi i'n myfyrwyr a'r gadwyn gyflenwi ranbarthol. Mae Prifysgol Abertawe'n gwerthfawrogi'r perthnasau y mae wedi'u datblygu gyda'r llywodraeth leol, genedlaethol ac Ewropeaidd ac yn cymeradwyo'r gefnogaeth bersonol a roddwyd gan Dr Francis a Mr Rees wrth ddod â'r prosiect enghreifftiol hwn i'r cam hwn o'i ddatblygiad."