Dr Christian Beech
Senior Lecturer
Public Health, Policy and Social Sciences
Telephone: (01792) 602513
Room: Office - 116
First Floor
Haldane Building
Singleton Campus

Christian Beech is a senior lecturer and programme director of the BSc Social Work programme. Christian has recently completed his PhD in Social Work, which he undertook part-time and which focused on interprofessional working with risk and older people in multidisciplinary teams.  Christian also undertook his social work training at Swansea qualifying with a Diploma in Social Work and a MSc in Applied Social Studies. Following a career that spanned practitioner and management roles across children and adult services in a range of acute and community mental health services, Christian joined the university in 2007 after winning a secondment to lead a research project aimed at developing an evidence base for social work with older people. Since this time he has been involved in a range of research projects linked to older people and social work and now intends to focus his post-doctoral research on interprofessional working between health and social care professionals. 

Areas of Expertise

 • social work
 • Interprofessional Working between health and social care
 • Integrated Care Provision
 • Global Perspectives of Health and Social Care
 • gerontological social work research

Publications

 1. & Look after yourself: active ageing, individual responsibility and the decline of social work with older people in the UK. European Journal of Social Work 17
 2. & Gerontological Social Work: Reflections on its Role, Purpose and Value. British Journal of Social Work 45(4), 1296-1312.
 3. & On the Edge of a New Frontier: Is Gerontological Social Work in the UK Ready to Meet Twenty-First-Century Challenges?. British Journal of Social Work 44(8), 2307-2324.
 4. & A Scoping Review of Digital Gaming Research Involving Older Adults Aged 85 and Older. Games for Health Journal 5(3), 157-174.

Teaching

 • ASQ101 Introduction to Social Work

  This module considers the place of contemporary social work within historical and comparative perspectives both in Wales, the U.K. and internationally. It also examines the issues and trends in modern public, social and political philosophies and the influence they have on practice and service delivery. It considers the relationship between the Welsh Assembly Government, agency policies in Wales, legal and regulatory requirements and professional boundaries in shaping the nature of the services provided and particularly those in inter-disciplinary contexts. Attention will also be paid to the inter-relationships with other social services in Wales and particularly education, housing, health, income maintenance and criminal justice when provided on a partnership basis. It introduces the student to the current range and appropriateness of statutory, voluntary and private agencies providing community-based day-care, residential and other services. This will be achieved within a thorough examination of the particular issues facing service-using citizens in contemporary Wales.

 • ASQ101W Cyflwyniad i Waith Cymdeithasol

  Mae¿r modiwl yma¿n ystyried lle gwaith cymdeithasol cyfoes o fewn persbectifau hanesyddol a chymharol, yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Mae hefyd yn archwilio'r materion a thueddiadau mewn athroniaethau cyhoeddus modern, cymdeithasol a gwleidyddol a¿r dylanwad maent wedi eu cael ar ymarfer a throsglwyddiad gwybodaeth. Mae¿n ystyried y berthynas rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru, polisïau asiantaeth yng Nghymru, anghenion cyfreithiol a rheoli a ffiniau proffesiynol yn llunio natur y gwasanaethau a ddarparwyd yn enwedig y rheiny mewn cyd-destunau cyd-ddisgyblaethol. Bydd sylw hefyd yn cael ei dalu i¿r cydberthynas gyda gwasanaethau cymdeithasol eraill yng Nghymru ac yn enwedig addysg, tai, cynnal incwm a chyfiawnder troseddol pan ddarparwyd ar sail partneriaeth. Mae¿n cyflwyno¿r myfyriwr i ystod gyfoes a phriodoldeb o asiantaethau statudol, gwirfoddol a phreifat yn darparu gofal-dydd cymunedol, preswyl a gwasanaethau eraill. Caiff hyn ei gyflawni o fewn archwiliad trwyadl o¿r materion penodol yn wynebu dinasyddion sy¿n defnyddio¿r gwasanaeth yng Nghymru gyfoes.

 • SW-100 Social Work Practice Learning 1

  The central premise of this module is to prepare students for the 20 day placement and to enable them to fulfill the requirements of the Care Council of Wales. This module is a supervised period of at least 20 days in at least one practice setting in which students must meet the following National Occupational Standards (CCW, 2011) Performance Indicators: ¿ Key role 1, standard 2, Performance Indicator 1 (PI): seek professional supervision to develop accountable social work practice ¿ Key role 1, standard 2, PI 2: prepare for formal professional supervision in ways that maximise its effectiveness ¿ Key role 1, standard 2, PI 2: recognise ethical issues, dilemmas and conflicts that arise in the course of social work practice ¿ Key role 3 standard 9, PI 1: plan how to use communication to secure initial engagement ¿ Key role 3 standard 9, PI 2: use communication skills to establish the social work relationship Following the placement the student must have demonstrated that they have the basic interpersonal skills and values that are required for them to be considered suitable and safe to work directly with service users and carers; and that they have acquired an understanding, directly from service users and carers, of the impact of social work practice on them. The module also aims to prepare the students for the academic work which they complete on placement, which is a reflective commentary. Students will also develop a better understanding of their learning needs before going out on placement and have a clear understanding of what the expectations are. They will also have opportunity to work through ways of dealing with any problems or difficulties which may arise.

 • SW-100W Dysgu Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 1

  Amcan craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad gwaith 20 niwrnod a'u galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru. Mae'r modiwl hwn yn gyfnod dan oruchwyliaeth o isafswm o 20 niwrnod mewn o leiaf un lleoliad ymarfer pan fydd rhaid i fyfyrwyr fodloni Dangosyddion Perfformiad canlynol y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (CGC, 2011): ¿ Rôl allweddol 1, safon 2, Dangosydd Perfformiad (DP) 1: ceisio goruchwyliaeth broffesiynol i ddatblygu ymarfer gwaith cymdeithasol atebol ¿ Rôl allweddol 1, safon 2, DP 2: paratoi ar gyfer goruchwyliaeth broffesiynol ffurfiol mewn ffyrdd sy'n uchafu ei heffeithiolrwydd ¿ Rôl allweddol 1, safon 2, DP 2: adnabod problemau, penblethau a gwrthdaro moesegol sy'n codi yn ystod ymarfer gwaith cymdeithasol ¿ Rôl allweddol 3, safon 9, DP 1: cynllunio sut i ddefnyddio cyfathrebu i sicrhau ymgysylltu cychwynnol ¿ Rôl allweddol 3, safon 9, DP 2: defnyddio sgiliau cyfathrebu i sefydlu'r berthynas gwaith cymdeithasol Yn sgil y lleoliad gwaith, mae'n rhaid bod y myfyriwr wedi dangos bod ganddo'r sgiliau a'r gwerthoedd rhyngbersonol sylfaenol gofynnol er mwyn iddo fod yn addas ac yn ddiogel i weithio'n uniongyrchol gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr; a'i fod wedi caffael dealltwriaeth, yn uniongyrchol gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, o effaith ymarfer gwaith cymdeithasol arnynt. Mae'r modiwl hefyd yn ceisio paratoi myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd y byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad gwaith, sef sylwadaeth fyfyriol. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant hefyd yn cael cyfle i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi.

 • SW-200 Social Work Practice Learning 2

  The central premise of this module is to prepare students for the 80 day direct practice placement and to enable them to fulfill the requirements of the Care Council for Wales during the placement. The module teaching aims to prepare the students for the academic work which they complete on placement, which is in the form of reflective commentaries. The aim is to enable the students to understand critical reflection, its role and relevance in the practice setting and its importance in ensuring best practice. This will be achieved through teaching and discussion to develop skills and knowledge, both in a large group and in seminars. Students will develop skills in linking theory, legislation, anti-discriminatory /anti-oppressive practice and the Welsh context to practice. Students will also develop a better understanding of their learning needs before going out on placement and have a clear understanding of what the expectations are. They will also have opportunity to work through ways of dealing with any problems or difficulties which may arise. Students will then go out into their practice placements, and will attend `recall¿ days to monitor their experience of placement and their understanding of how the concepts discussed work in practice.

 • SW-200W Dysgu Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 2

  Diben craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad ymarfer uniongyrchol 80 niwrnod a'u galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru yn ystod y lleoliad. Nod addysgu'r modiwl yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad gwaith, ar ffurf sylwadau myfyriol. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd mewn ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau arfer gorau. Cyflawnir hyn trwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, mewn grwpiau mawr ac mewn seminarau. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau creu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, arfer gwrth-wahaniaethu a gwrth-ormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant hefyd yn cael cyfle i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna, bydd myfyrwyr yn mynd allan i'w lleoliadau ymarfer ac yn cymryd rhan mewn diwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.

 • SW-300 Social Work Practice Learning 3

  The central premise of this module is to prepare students for the final 100-day placement and to enable them to fulfill the degree requirements of the Care Council for Wales during that placement and to provide evidence of a sufficient quality, and to develop the work needed in the portfolio, to enable them to gain their professional qualification in social work and to be ready to practice independently. The module teaching aims to prepare the students for the academic work which they complete on placement, which is in the form of reflective commentaries. The aim is to enable the students to understand critical reflection, its role and relevance in the practice setting and its importance in ensuring best practice. This will be achieved through teaching and discussion to develop skills and knowledge, both in a large group and in seminars. Students will develop skills in linking theory, legislation, anti-discriminatory /anti-oppressive practice and the Welsh context to practice. Students will also develop a better understanding of their learning needs before going out on placement and have a clear understanding of what the expectations are. They will also have opportunity to work through ways of dealing with any problems or difficulties which may arise. Students will then go out into their practice placements, and will attend `recall¿ days to monitor their experience of placement and their understanding of how the concepts discussed work in practice.

 • SW-300W Dysgu Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 3

  Amcan craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad gwaith 100 niwrnod terfynol a'u galluogi i fodloni gofynion gradd Cyngor Gofal Cymru yn ystod y lleoliad gwaith hwnnw a darparu tystiolaeth o ansawdd digonol, a datblygu'r gwaith y mae ei angen yn y portffolio, i'w galluogi i ennill eu cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol a bod yn barod am ymarfer annibynnol. Amcan addysgu'r modiwl yw paratoi'r myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd y byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad gwaith, ar ffurf sylwadaethau myfyriol. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd mewn ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau arfer gorau. Cyflawnir hyn trwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, mewn grwpiau mawr ac mewn seminarau. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau creu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, arfer gwrth-wahaniaethu a gwrth-ormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant hefyd yn cael cyfle i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna, bydd myfyrwyr yn mynd allan i'w lleoliadau ymarfer ac yn cymryd rhan mewn diwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.

 • SW-M02W Sgiliau a Gwybodaeth mewn Ymarfer Gwaith Cymdeithasol

  Diben craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad ymarfer arsylwi 20 niwrnod i'w ddilyn gan y lleoliad ymarfer uniongyrchol 80 o ddiwrnodau a'u galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru yn ystod y ddau leoliad. Bydd hefyd yn rhoi cyfle iddynt ddarparu tystiolaeth o safon ddigonol ac i ddatblygu'r gwaith angenrheidiol yn y portffolio i'w galluogi i ennill eu cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol a bod yn barod i ymarfer yn annibynnol. Mae'r modiwl hefyd yn anelu at baratoi myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad, sef sylwadaeth fyfyriol. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd yn y lleoliad ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau ymarfer gorau. Cyflawnir hyn drwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, mewn grwpiau mawr ac mewn seminarau. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau creu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, ymarfer gwrthwahaniaethol a gwrthormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant yn cael cyfle hefyd i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna, bydd myfyrwyr yn mynd i'w lleoliadau ymarfer ac yn dod i ddiwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.

 • SW-M07 Dissertation in Social Work Research and Evidence for Practice

  This module encourages the development of research mindedness and prepares students for evidence informed practice by way of a self-directed dissertation study into an area of social work interest.

 • SW-M07W Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

Research Groups

 • Wales School for Social Care Research

  Wales School for Social Care Research