Geography academics win Leverhulme Trust Research Fellowships

Congratulations to Dr Amanda Rogers (Associate Professor in Human Geography) and Dr Angharad Closs Stephens (Senior Lecturer in Human Geography), who have both won Leverhulme Trust Research Fellowships for the 2018-19 academic year. Collectively their work establishes new approaches to how we think about and practice nationality.

Angharad and Amanda‌Image left to right: Dr Angharad Closs Stephens and Professor Amanda Rogers

These awards recognise their cutting-edge research in this field and the Department’s strength as a centre for cultural and political geographies.

Amanda’s research is on ‘Dance in Contemporary Cambodia: Nation, geopolitics, identity’ and focuses on how Cambodian dance produces new embodiments of nationality in the post-Khmer Rouge era.

Following the recognition that 90% of Cambodia’s dancers were executed during the Khmer Rouge regime, Amanda’s research examines how contemporary practitioners are experimenting with dance to re-imagine national culture and identity. The project takes an original approach to the study of geopolitics by analysing how the performing arts creatively imagine and enact the nation.

Angharad’s research seeks to address the role that 'atmospheres' play in shaping national sentiment, drawing on empirical work from the London 2012 Olympic Games to ‘Brexit’. Her project is titled: ‘National Affects: Towards a Cultural Politics of Atmospheres’

Angharad is interested in examining 'national atmospheres' as they emerge in everyday spaces – from the living room, to the street, to social media timelines. At a time when nationality seems increasingly uncertain and under intense public and scholarly debate, both in the UK and Europe, Angharad's research will propose new concepts for engaging with nationhood, citizenship and populism. 

Leverhulme TrustThe Leverhulme Trust was established by the Will of William Hesketh Lever, the founder of Lever Brothers. Since 1925 the Trust has provided grants and scholarships for research and education. Today, it is one of the largest all-subject providers  of research funding in the UK, distributing approximately £80m a year. For more information about the Trust, please visit www.leverhulme.ac.uk.

 

Academyddion Daearyddiaeth yn ennill Cymrodoriaethau Ymchwil Ymddiriedolaeth Leverhulme  

Llongyfarchiadau i Dr Amanda Rogers (Athro Cysylltiol mewn Daearyddiaeth Ddynol) a Dr Angharad Closs Stephens (Uwch-ddarlithydd mewn Daearyddiaeth Ddynol) sydd wedi ennill Cymrodoriaethau Ymchwil Ymddiriedolaeth Leverhulme am flwyddyn academaidd 2018-19. Gyda'i gilydd, mae eu gwaith yn cynnig ymagweddau newydd at sut rydym yn ystyried ac yn mynegi cenedligrwydd.

Mae'r dyfarniadau hyn yn cydnabod eu hymchwil arloesol yn y maes hwn a chryfder yr Adran fel canolfan daearyddiaeth ddiwylliannol a gwleidyddol.

Thema ymchwil Amanda yw Dawns yng Nghambodia gyfoes: Cenedl, geo-wleidyddiaeth a hunaniaeth' ac mae'n astudio sut mae dawns yng Nghambodia yn creu ffyrdd newydd o fynegi cenedligrwydd yn y cyfnod ar ôl y Khmer Rouge.

Yn sgil cydnabod bod 90% o ddawnswyr Cambodia wedi cael eu dienyddio yn ystod teyrnasiad y Khmer Rouge, mae ymchwil Amanda yn archwilio sut mae ymarferwyr cyfoes yn arbrofi â dawns i ailddychmygu diwylliant a hunaniaeth cenedlaethol. Mae'r prosiect yn mabwysiadu ymagwedd wreiddiol at astudio geo-wleidyddiaeth drwy ddadansoddi sut mae'r celfyddydau perfformio'n dychmygu ac yn cynrychioli'r wlad yn greadigol.

Nod ymchwil Angharad yw ymdrin â rôl 'awyrgylchoedd' wrth lunio ymdeimlad cenedlaethol, gan gyfeirio at waith empirig o Gemau Olympaidd Llundain 2012 i 'Brexit'. Teitl ei phrosiect yw:‘National Affects: Towards a Cultural Politics of Atmospheres’. 

Mae Angharad yn ymddiddori mewn archwilio 'awyrgylchoedd cenedlaethol' wrth iddynt ddatblygu mewn lleoedd cyffredin - o'r ystafell fyw i'r stryd, i linellau amser y cyfryngau cymdeithasol. Ar adeg pan fo cenedligrwydd yn ymddangos yn gynyddol ansicr ac yn destun trafodaeth gyhoeddus ac ysgolheigaidd ddwys yn y DU ac Ewrop, bydd ymchwil Angharad yn cynnig cysyniadau newydd ar gyfer ymwneud â chenedligrwydd, dinasyddiaeth a phoblyddiaeth.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Leverhulme gan ewyllys William Hesketh Lever, sylfaenydd Lever Brothers. Ers 1925,mae'r Ymddiriedolaeth wedi darparu grantiau ac ysgoloriaethau ar gyfer ymchwil ac addysg. Heddiw, mae'n un o'r ffynonellau mwyaf o gyllid ymchwil aml-bwnc yn y DU, gan ddosbarthu tuag £80m y flwyddyn. Am ragor o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth, ewch i www.leverhulme.ac.uk.