Welsh Geography Lecturer
Geography
Telephone: (01792) 513364
Room: Academic Office - 204A
Second Floor
Wallace Building
Singleton Campus

I am a Physical Geography and Geology lecturer working at Swansea for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

I completed my undergraduate degree in Geology at the University of Leicester in 2003 – 2007 and specialised in geochemistry, igneous petrogenesis and physical volcanology. I then moved to Edinburgh where I completed my PhD which focused on the tephrochronology of Holocene silicic tephra layers in Iceland (https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/5834). After finishing my PhD I came to Swansea to work as a Post-Doctoral Research Assistant in the tephra research group and studied micro-ash horizons in the Greenland Ice cores. In 2012 I moved to Glasgow University where I began teaching Earth Sciences and was course-coordinator for all Level 1 modules before returning to Swansea to take up my current teaching position.

https://www.instagram.com/dr_rhian_meara/

Teaching

 • GEC111 Sgiliau Ysgrifenedig Daearyddol a Chynllunio Datblygiad Personol

  Mae'r modiwl yma yn cyflwyno myfyrwyr i sgiliau allweddol ysgrifennu gwyddonol a datblygiad gyrfaol. Caiff y modiwl ei ddysgu trwy raglen o diwtorialau trwy gydol y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg (h.y. mae'r modiwl yn cyfateb i GEG111). Mae angen y gallu i ysgrifennu ac i gyfathrebu ar lafar trwy'r Gymraeg i ymgymryd yn y modiwl yma.

 • GEC250 Geomorffoleg Afonol

  Amcan y Modiwl yw i ddarparu gwerthusiad manwl o'r prosesau sydd yn gweithredu o fewn basn afon cyfoes. Yn gyntaf, ystyrir system y llethr, lle mae prosesau mas symudiad a phrosesau creu sianeli yn bwysig. Mae gweddill y cwrs yn canolbwyntio ar brosesau sydd yn weithredol o fewn system y sianel. Ymhob darlith, cefnogir theori sianel gan enghreifftiau o astudiaethau achos, gan roi sylw penodol i oblygiadau prosesau geomorffolegol naturiol ar reolaeth afon. This module aims to deliver a thorough appraisal of processes that are in operation within contemporary river basins. Firstly, consideration will be given to the slope system, where processes of mass movement and channel creation are important. The remainder of the course focuses on processes that are active within the channel system. In each lecture, theory relating to the channel will be supported by examples of case studies, giving particular attention to the consequences of natural geomorphology for river management.

 • GEC252 Sgiliau Gwaith Maes Daearyddol

  Mae'r modiwl yma yn ymwneud ag adnabod a diffinio cwestiynau daearyddol o fewn lleoliad maes penodol, a defnyddio'r sgiliau, dealltwriaeth, a thechnegau daearyddol priodol i ymdrin â'r cwestiynau hyn. Yr amcanion cyffredinol yw arsylwi, dadansoddi a chyrraedd dealltwriaeth o'r wahanol dirluniau daearyddol a nodweddion cynhenid y lleoliadau penodol dan astudiaeth. Mae'r modiwl yn cynnwys wythnos o waith maes mewn lleoliad penodedig (gall fod yn dramor), a darlithoedd paratoadol a dilynol a dosbarthiadau arall. The module is concerned with identifying and defining geographical questions within a specific field location and applying the relevant geographical skills, knowledge and techniques to these questions. The general aims are to observe, analyse and achieve an understanding of the varied geographical landscapes and inherent features of a designated fieldweek location. The module comprises a week's fieldwork at a designated, normally foreign, location and preparatory and post-fieldweek lectures and other classes.

 • GEC259 Dadansoddi Data

  Mae'r modiwl yma yn ystyried pwysigrwydd astudio data ystadegol ym meysydd Dynol a Ffisegol Daearyddiaeth. Trafodwyd ystod o ddulliau ystadegol, a defnyddiwyd enghreifftiau ymarferol a syniadau cysyniadol i egluro eu defnydd. Rhoddwyd pwyslais arbennig ar osod y technegau hyn o fewn cyd-destun ymchwil Daearyddol ehangach. Defnyddiwyd meddalwedd ystadegol pwerus yn y sesiynau cyfrifiadurol ymarferol, sy'n cydymffurfio a safonau diwydiannol. Yn ogystal i ystadegau, mae'r modiwl hefyd yn cyflwyno myfyrwyr i gyflwyno a dadansoddi data gan ddefnyddio Systemau Wybodaeth Ddaearyddol ('GIS'), ac yn rhoi trosolwg o'r testun gydag enghreifftiau ymarferol. This module examines the importance of statistical data analysis in quantitative research in both Human and Physical Geography. A range of statistical methods with wide application are discussed, using theoretical explanation and practical examples to illustrate their use. Particular importance is given to placing these techniques within the broader context of Geographical research. Powerful, industry-standard statistical analysis software is used in the computer practical sessions. In addition to statistics, the module also introduces students to the presentation and analysis of data using Geographical Information Systems (GIS), giving an overview of this topic, illustrated with practical examples.

 • GEC266 Ymdrin â Daearyddiaeth Ffisegol

  Bwriad y modiwl hon yw i gyflwyno myfyrwyr i hanes ac athroniaeth daearyddiaeth ffisegol, a'r wahanol ffyrdd o ymdrin a'r ddisgyblaeth. Yn ogystal a chyfleu syniad o'r prif ymatebion hyn a'u hysblygiad, roddwyd pwyslais hefyd ar eu pwysigrwydd yn nhermau ymarferion ymchwil, gan dynnu sylw yn arbennig i esiamplau cyfoes o wyddoniaeth 'da' a 'drwg'. Bydd myfyrwyr yn archwilio datblygiad y wahanol ffurdd o ymdrin a daearyddiaeth ffisegol a beth yw goblygiadau hyn i ymchwil trwy astudio testunau allweddol yn hanes y disgyblaeth. Mae'r cysylltiad rhwng yr ymatebion ymchwil damcaniaethol ac ymarferol a fydd hefyd yn cael ei amlygu drwy creu: portffolio grp;adolygiad llenyddiaeth unigol.Yn ogystal, mae 5 darlithoedd ar gyflogadwyedd. This module aims to introduce students to the history and philosophical approaches of Physical Geography and the range of alternative approaches characterizing the discipline. In addition to conveying the main approaches and their evolution, their implication in terms of research practice are given particular emphasis, including recent examples of `good¿ and `poor¿ science. The way in which alternative approaches to Physical Geography have developed and what this entails for research is explored partly through student-centred investigation of key topics in the history of the discipline. The link between conceptual approaches and research practice is also highlighted in the development of a `mock¿ and a `real¿ research proposal, the latter covering the topic to be pursued as the future dissertation project. The module also includes 5 careers lectures which explore the career opportunities for Geography graduates and ways of further enhancing your employability.

 • GEC268 Paratoadau Traethawd Hir

  The module prepares students for their independent research dissertation through a series of tutorials focusing upon the formulation and construction of a research proposal.

 • GEC331 Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

  Mae'r traethawd estynedig yn adroddiad 10,000 o eiriau (mwyafswm) ar brosiect ymchwil gwreiddiol, sylweddol ac annibynol ar agwedd o Ddaearyddiaeth. Mae fel arfer yn seiliedig ar o amgylch 20-25 diwrnod o waith ymchwil sylfaenol (primary research) a sawl wythnos o waith analeiddio ac ysgrifennu. Mae'r traethawd estynedig yn cynnig y cyfle i chi i ddilyn eich diddordebau personol ac i arddangos eich galluoedd fel Daearyddwr. Yn ystod hynt y traethawd estynedig fe'ch cefnogir gan grwp cefnogaeth/trafodaeth sy'n cael ei arwain gan fyfyrwyr, a byd ganddoch hefyd aelod o staff fel arolygydd. Byddwch yn cynnig beirniadaeth adeiladol i gyd-fyfyrwyr sy'n ymgymryd a phrosiectau ymchwil cysylltiedig, gan ddysgu o'u profiadau, problemau a'u datrysiadau hwy. Mae'r gefnogaeth ac arolygaeth yma yn cael ei ddarparu drwy fodiwl "Dissertation Support" (GEG332) sydd yn fodiwl cyd-ofynedig.

 • GEC332 Cefnogaeth Traethawd Hir

  Mae'r modiwl yma yn cynnig strwythur, trwy gefnogaeth grwp-cyfoedion dan arweiniad myfyrwyr a goruchwylio gan staff academaidd, i fyfyrwyr sy'n dilyn y modiwl 30 credid 'Traethawd Estynedig Daearyddiaeth'. Caiff y broses cefnogaeth a goruchwylio yma ei hasesu trwy gyflwyniad poster PowerPoint yn ystod CD1, a chyflwyniad log beirniadol personol yn CD2 sy'n seiliedig ar y 5 cyfarfod grwp-cyfoedion a'r 4 cyfarfod gr¿p dan arweiniad tiwtor academaidd (ynghyd a chofnod presenoldeb yn y cyfarfodydd). Trwy weithio o fewn grwp-cyfoedion dan arweiniad, cewch gyfle i gynnig beirniadaeth gefnogol i fyfyrwyr eraill sy'n ymgymryd mewn prosiectau ymchwil perthnasol, a dysgu o'u profiadau ymchwil a strategaethau datrys nhw. Mae'r modiwl yma yn cyd-fynd a'r 'Traethawd Estynedig Daearyddiaeth' a rhaid cymryd y ddau fodiwl ar y cyd. (This module provides structured, student-led peer-group support and academic staff group supervision for students undertaking the 30-credit 'Dissertation Report: Geography' module. This support and supervision is assessed through the submission of a PowerPoint Poster in TB1 and the submission in TB2 of an individually composed, critical and reflective log of the 5 dissertation peer-group meetings and the 4 group supervisory meetings (with a verified record of attendance at meetings). Working within a supervised Student Peer Group, you will also have the opportunity to provide constructive criticism to fellow students undertaking related research projects, learning from their research problems and subsequent solutions. This module complements the 'Dissertation Report: Geography' module, which is a co-requisite.)

 • GEC333 Ffiniau Ymchwil Daearyddol

  Mae'r modiwl yma yn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i ddangos eu cymhwysedd fel Daearyddwyr drwy gyflawni dadansoddiad beirniadol o amrywiaeth o ffynonellau llenyddol. Er bod y traethawd hir fel arfer yn canolbwyntio ar ddylunio a chyflawni prosiect ymchwil sy'n seiliedig ar gasglu, dadnsoddi a dehongli data, mae'r modiwl yma yn canolbwyntio ar ymgysylltu a llenyddiaeth academaidd ar y ffin o un agwedd o Ddaearyddiaeth. Gall myfyrwyr ddewis o ystod eang o ffiniau ymchwil o fewn Dearyddiaeth Dynol a Ffisegol sydd wedi eu dewis o flaen llaw gan staff academaidd yr adran. Gan bod y modiwl yma yn ffocysi ar arddull o ddysgu "myfyriwr-canolog" (student centered), ni fydd y ffinau wedi eu trafod mewn unrhyw fanylder o fmewn modiwlau blaenorol, er efallai bydd rhai modiwlau wedi cyflwyno'r ffiniau. Bydd yna gyflwyniad fyr i bob ffin ac rhestr fyr o gyfeiriadau pwysig ar Blackboard / Porth. Nodwch: rhaid i'r testun a ddewisir beidio a gorgyffwrdd gyda'r testun Traethawd Hir. Os oes unrhyw amheuaeth, yna rhaid i chi drafod gyda'ch Tiwtor Cefnogaeth Traethawd Hir ac bydd angen i chi dderbyn cytundeb ysgrifenedig. This module provides students with the opportunity to demonstrate their competence as a Geographer by undertaking a critical analysis of a wide variety of literature-based sources in order to develop a cogent, substantial, and persuasive argument. While the Dissertation in Geography normally focuses on the design and execution of an evidenced-based research project that assesses the capacity of students to undertake effective data analysis and interpretation, the purpose of this module is to assess the extent to which students are capable of engaging with the academic literature at the frontier of a particular part of Geography. Students select from a wide range of research frontiers in Human and Physical Geography that have been identified by the academic staff within the Department. Given that this module emphasizes student-centred learning, none of the frontiers will have been covered in other modules, although in many cases modules will have taken students up to some of these frontiers. However, to orientate students and provide them with suitable points of departure and way-stations, there will be a brief introduction to each frontier and a short list of pivotal references disseminated via Blackboard. (Note: The topic selected by you must not overlap with the subject of your Dissertation. If there is any doubt about potential overlap, this must be discussed with your Dissertation Support Group supervisor and agreed in writing.)

 • GEG111 Geographical Writing Skills and Personal Development Planning

  This module introduces students to key skills in scientific writing and career development. The module is taught through a tutorial programme throughout the year.

 • GEG331 Dissertation Report: Geography

  The dissertation is an original, substantive and independent research project in an aspect of Geography. It is typically based on approximately 20 - 25 days of primary research and several weeks of analysis and write-up. The end result must be less than 10,000 words of text. The dissertation offers you the chance to follow your personal interests and to demonstrate your capabilities as a Geographer. During the course of your dissertation you will be supported by a student-led discussion group and a staff supervisor, and you will also provide constructive criticism to fellow students undertaking related research projects, learning from their research problems and subsequent solutions. This support and supervision is delivered through the 'Dissertation Support' module, which is a co-requisite.

 • GEG332 Dissertation Support: Geography

  This module provides structured, student-led peer-group support and academic staff group supervision for students undertaking the 30-credit 'Dissertation Report: Geography' module. This support and supervision is assessed through the submission of a PowerPoint Poster in TB1 and the submission in TB2 of an individually composed, critical and reflective log of the 5 dissertation peer-group meetings and the 4 group supervisory meetings (with a verified record of attendance at meetings). Working within a supervised Student Peer Group, you will also have the opportunity to provide constructive criticism to fellow students undertaking related research projects, learning from their research problems and subsequent solutions. This module complements the 'Dissertation Report: Geography' module, which is a co-requisite.

 • GEG333 Geographical Research Frontiers

  This module provides students with the opportunity to demonstrate their competence as a Geographer by undertaking a critical analysis of a wide variety of literature-based sources in order to develop a cogent, substantial, and persuasive argument. While the Dissertation in Geography normally focuses on the design and execution of an evidenced-based research project that assesses the capacity of students to undertake effective data analysis and interpretation, the purpose of this module is to assess the extent to which students are capable of engaging with the academic literature at the frontier of a particular part of Geography. Students select from a wide range of research frontiers in Human and Physical Geography that have been identified by the academic staff within the Department. Given that this module emphasizes student-centred learning, none of the frontiers will have been covered in other modules, although in many cases modules will have taken students up to some of these frontiers. However, to orientate students and provide them with suitable points of departure and way-stations, there will be a brief introduction to each frontier and a short list of pivotal references disseminated via Blackboard. (Note: The topic selected by you must not overlap with the subject of your Dissertation. If there is any doubt about potential overlap, this must be discussed with your Dissertation Support Group supervisor and agreed in writing.)

Key Grants and Projects

 • Geography-Geology British Sign Language: terminology for use in deaf primary, secondary and tertiary education 2014

  Funding for this project has been sourced from ESRI UK, OMV, DONG Energy, NERC, The Geological Society of London and Lognostics. Further details of the project and previous projects can be found at: http://www.ssc.education.ed.ac.uk/bsl/list.html, £30,000