I am a Physical Geography and Geology lecturer working at Swansea for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

I completed my undergraduate degree in Geology at the University of Leicester in 2003 – 2007 and specialised in geochemistry, igneous petrogenesis and physical volcanology. I then moved to Edinburgh where I completed my PhD which focused on the tephrochronology of Holocene silicic tephra layers in Iceland (https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/5834). After finishing my PhD I came to Swansea to work as a Post-Doctoral Research Assistant in the tephra research group and studied micro-ash horizons in the Greenland Ice cores. In 2012 I moved to Glasgow University where I began teaching Earth Sciences and was course-coordinator for all Level 1 modules before returning to Swansea to take up my current teaching position.

https://www.instagram.com/dr_rhian_meara/

Publications

 1. Meara, R., Thordarson, T., Pearce, N., Hayward, C., Larsen, G. A catalogue of major and trace element data for Icelandic Holocene silicic tephra layers Journal of Quaternary Science

Teaching

 • GEC100 Sgiliau Daearyddol

  Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i sgiliau daearyddol craidd. Bydd y sgiliau gwerthfawr yma yn cael eu meithrin trwy gydol eu gradd ym Mhrifysgol Abertawe. Dylai myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl gallu defnyddio'r technegau hyn i ddehongli a dadansoddi data o amrywiaeth o amgylcheddau a chyd-destunau. Trafodwyd sgiliau cyflwyno megis defnydd tablau a chreu mapiau. (The aim of this module is to introduce the participants to essential geographical skills.These invaluable skills will become enhanced throughout their degree at Swansea University. Participants should be able to apply these techniques to data from a wide variety of environments and contexts. Presentation skills will be covered from the use of tables to the drawing of maps.)

 • GEC133 Y Byd Peryglus

  .Bydd y modiwl hwn yn ymchwilio i agweddau peryglus amgylchedd y Ddaear a pherthynas y gymdeithas â nhw. Bydd egwyddorion cychwynnol yn cynnwys diffiniad o berygl naturiol, trychineb, risg a cholled ac ymagweddau at leihau risg a rheoli trychinebau. Mae¿r prif fathau o berygl naturiol yn cael eu hastudio er mwyn deall sut maent yn gweithredu, ble, a pha mor aml maent yn debygol o ddigwydd. Caiff canlyniadau peryglus eu hystyried, yn ogystal â sut gall y gymdeithas ymateb i ddigwyddiadau peryglus. Mae agweddau allweddol yn cynnwys trafod peryglon cynradd ac eilradd, rhagweld a monitro peryglon, a deall sut y gellir lleihau eu heffeithiau niweidiol. Bydd y peryglon naturiol a fydd yn cael eu hystyried yn y modiwl hwn yn cynnwys ffrwydradau llosgfynyddoedd, daeargrynfeydd, tswnamïau, tanau gwyllt, tirlithriadau, digwyddiadau tywydd eithafol, llifogydd, cwympfeydd eira a Pheryglon Mawr. Bydd y modiwl hefyd yn ystyried y cysyniad o ¿Bobl fel Peryglon¿. Bydd darlithoedd yn ymdrin ag egwyddorion cyffredinol ynghyd ag astudiaethau achos. Bydd dosbarthiadau ymarferol yn atgyfnerthu¿r cysyniadau a drafodir mewn darlithoedd. Bydd agwedd ymarferol y gwaith hwn yn dod i uchafbwynt mewn diwrnod efelychu rheolaeth mewn trychineb. This module investigates hazardous aspects of Earth¿s natural environment and how society relates to them. Introductory principles include the definition of natural hazard, disaster, risk and loss, and approaches to reducing risk and managing disasters. Major types of natural hazard are studied in order to understand how they operate, where, and how frequently they are likely to occur. Hazardous consequences are explored, as well as how society can respond to hazardous events. Key aspects include discussion of primary and secondary hazards, prediction, forecasting and monitoring of hazards, and understanding how their harmful effects can be minimised. Natural hazards considered during this module include volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, wildfires, landslides, extreme weather events, flooding, avalanches and Mega Hazards. The module will also consider the concept of ¿Humans as Hazards¿. Lectures consider general principles as well as case studies. Practical classes reinforce concepts learned in lectures. The practical aspect of the work will culminate in a disaster management simulation day.

 • GEC135 Daear Gyfanheddol

  Bydd y modiwl hwn yn gyflwyniad i newid amgylcheddol byd-eang a bydd yn ystyried agweddau ar gynaliadwyedd fel pwnc sy¿n effeithio ar fywydau bob dydd. Mae her cynaliadwyedd yn sylweddol a bydd y darlithoedd yn eich darparu â¿r wybodaeth a fydd ei hangen arnoch i ymwneud â Nodau Datblygu Cynaliadwy¿r This module is an introduction to global environmental change and explores aspects of the issue of sustainability as it affects everyday lives. The challenge of sustainability is significant and the lectures will provide you with the information needed to engage with the UN's Sustainable Development Goals.

 • GEC140 Prosiect a Dulliau Ymchwil

  Mae¿r modiwl hwn yn cynnwys hyfforddiant gwaith maes a sgiliau GIS i ddaearyddwyr dynol a ffisegol. Yn rhan 1, gall myfyrwyr ddewis opsiwn prosiect daearyddiaeth ddynol neu ffisegol: Rhan 1: Daearyddiaeth Ffisegol.Bydd y prosiect, sef "Ail-greu newid amgylcheddol Cwaternaidd ar arfordir deheuol Penrhyn G¿yr", yn canolbwyntio ar rai o'r technegau a¿r dulliau gwaith maes (sy¿n ymdrin â gwaddodion yn bennaf) a ddefnyddir i ail-greu newid amgylcheddol gan gyfeirio'n benodol at eilededd cyfnodau rhewlifol a rhyngrewlifol. Yr amcanion yw ystyried y dystiolaeth sydd yn y dirwedd o hyd, i ddisgrifio a dadansoddi'r dystiolaeth mewn modd systematig, i ddehongli'r dystiolaeth o ran newid amgylcheddol, ac i ail-greu'r gyfres o ddigwyddiadau sydd wedi effeithio ar y rhan hon o Benrhyn G¿yr. Mae Penrhyn G¿yr yn enwedig o arwyddocaol wrth ail-greu Newidiadau amgylcheddol Cwaternaidd gan ei fod yn gorwedd yn agos i ffin yr ysgafell iâ (Ddefonaidd) olaf. Rhan 1: Daearyddiaeth Ddynol.Mae¿r prosiect daearyddiaeth ddynol yn canolbwyntio ar Ddinasoedd a Ffotograffiaeth. Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i¿r defnydd o ffotograffiaeth drwy dair Methodoleg Weledol: Dogfennu ffotograffig, Datgelu ffeithiau yn ffotograffig a Thraethodau ffotograffig. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithdy dogfennu ffotograffig a gwaith maes ffotograffiaeth mewn gr¿p yng nghanol Dinas Abertawe. Byddant hefyd yn cwblhau traethawd ffotograffig â chymorth trafodaeth gr¿p, boed yn ffotograffau dadansoddol neu atgofus (neu¿r ddau), a thrafodaeth o¿r cysylltiadau rhwng ymarfer a llenyddiaeth methodolegau gweledgol. Rhan 2: Prosiect GIS. Bydd yr elfen hon o¿r modiwl yn rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i sgiliau allweddol Mapio, Data Gofodol a GIS. Byddant yn ymchwilio i sut mae mapiau a dadansoddiad gofodol yn gallu ein helpu i ddeall a monitro ein byd. Bydd myfyrwyr yn ystyried y defnydd o fapio i ddadansoddi¿r amgylchedd a rhannu¿r canlyniadau yn y cyfryngau. Byddant yn archwilio i feddalwedd GIS Explore (arc Map, QGIS) a chymryd y camau cyntaf wrth arddangos data gofodol. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu sut i gyfeirio lleoliad gofodol nodweddion amgylcheddol ar arwyneb y Ddaear, deall sut mae systemau cyfeirio¿n berthnasol i leoliadau daearyddol ar fap gwastad a dysgu sut i weithio gyda data o amrywiaeth o systemau cyfeirio gofodol. This module involves training in fieldwork and GIS skills for both human and physical geographers. In part 1, students can choose from a physical or human geography project option: Part 1: Physical Geography The project, entitled ¿Reconstructing Quaternary environmental change on the south coast of the Gower peninsula¿, focuses on some of the field techniques and approaches (mainly sedimentological) that are used to reconstruct environmental change with particular reference to the alternation of glacial and interglacial episodes. The aims are to examine the evidence remaining in the landscape, to describe and analyse the evidence systematically, to interpret the evidence in terms of environmental change, and to reconstruct the sequence of events that have affected this part of Gower. The Gower peninsula is particularly significant in reconstructing Quaternary environmental changes because it lies close to the limit of the last (Devensian) ice sheet. Part 1: Human Geography The human geography project focusses on Cities and Photography. Students will investigate the use of photography through three Visual Methodologies: Photo-Documentation, Photo-Elicitation, and Photo-Essays. Students will take part in a photo documentation workshop and group photography fieldwork in Swansea City Centre. They will also complete a photo essay aided by group discussion to select concept, theme, whether analytical or evocative photographs (or both), and dicussion of the links between practice and visual methodologies literature. Part 2: GIS Project. This element of the module will introduce students to key skills in Mapping, Spatial Data and GIS

 • GEC247 Y Byd Peryglus

  Bydd y modiwl yma yn cyflwyno elfennau peryglus o amgylchfyd naturiol y Ddaear. Astudir prif fathau o beryglon naturiol er mwyn deall beth sy¿n eu hachosi, ble a pha more aml maent yn digwydd, y canlyniadau peryglus all ddigwydd, a sut mae gwahanol gymdeithasau yn ymateb i¿r peryglon yma. Bydd y modiwl yn ystyried y ffactorau sy¿n troi peryglon naturiol i drychinebau, a sut gall yr effeithiau niweidiol yma eu lleddfu. Rhoddir sylw i¿r prif beryglon naturiol canlynol: llosgfynyddoedd, daeargrynfeydd, tsunami, stormydd, tannau gwyllt, eirlithriadau a thirlithriadau. Dysgir y modiwl drwy gyfrwng darlithoedd a fydd yn ystyried egwyddorion cyffredinol yn ogystal ag astudiaethau achos. Bydd prosiect myfyriwr yn rhan o¿r gwaith cwrs. [English translation: This module will introduce students to the hazardous side of the Earth's natural environment. Major types of natural hazard will be studied in order to understand how they operate, where and how frequently they are likely to occur, what hazardous consequences they give rise to, and how different types of society can respond to such hazards. Important aspects will include consideration of the factors that turn natural hazards into disasters, how the hazardous nature of natural environmental agents can be monitored and predicted, and how their harmful effects can be minimised. The major natural hazards to be considered include volcanoes, earthquakes, tsunamis, storms, wildfires, avalanches and landslides. Learning will be through a combination of lectures, which will consider general principles as well as case studies, and a student project.]

 • GEC250 Geomorffoleg Afonol

  Amcan y Modiwl yw i ddarparu gwerthusiad manwl o'r prosesau sydd yn gweithredu o fewn basn afon cyfoes. Yn gyntaf, ystyrir system y llethr, lle mae prosesau mas symudiad a phrosesau creu sianeli yn bwysig. Mae gweddill y cwrs yn canolbwyntio ar brosesau sydd yn weithredol o fewn system y sianel. Ymhob darlith, cefnogir theori sianel gan enghreifftiau o astudiaethau achos, gan roi sylw penodol i oblygiadau prosesau geomorffolegol naturiol ar reolaeth afon. This module aims to deliver a thorough appraisal of processes that are in operation within contemporary river basins. Firstly, consideration will be given to the slope system, where processes of mass movement and channel creation are important. The remainder of the course focuses on processes that are active within the channel system. In each lecture, theory relating to the channel will be supported by examples of case studies, giving particular attention to the consequences of natural geomorphology for river management.

 • GEC252 Sgiliau Gwaith Maes Daearyddol

  Mae'r modiwl yma yn ymwneud ag adnabod a diffinio cwestiynau daearyddol o fewn lleoliad maes penodol, a defnyddio'r sgiliau, dealltwriaeth, a thechnegau daearyddol priodol i ymdrin â'r cwestiynau hyn. Yr amcanion cyffredinol yw arsylwi, dadansoddi a chyrraedd dealltwriaeth o'r wahanol dirluniau daearyddol a nodweddion cynhenid y lleoliadau penodol dan astudiaeth. Mae'r modiwl yn cynnwys wythnos o waith maes mewn lleoliad penodedig (gall fod yn dramor), a darlithoedd paratoadol a dilynol a dosbarthiadau arall. The module is concerned with identifying and defining geographical questions within a specific field location and applying the relevant geographical skills, knowledge and techniques to these questions. The general aims are to observe, analyse and achieve an understanding of the varied geographical landscapes and inherent features of a designated fieldweek location. The module comprises a week's fieldwork at a designated, normally foreign, location and preparatory and post-fieldweek lectures and other classes.

 • GEC259 Dadansoddi Data

  Mae'r modiwl yma yn ystyried pwysigrwydd astudio data ystadegol ym meysydd Dynol a Ffisegol Daearyddiaeth. Trafodwyd ystod o ddulliau ystadegol, a defnyddiwyd enghreifftiau ymarferol a syniadau cysyniadol i egluro eu defnydd. Rhoddwyd pwyslais arbennig ar osod y technegau hyn o fewn cyd-destun ymchwil Daearyddol ehangach. Defnyddiwyd meddalwedd ystadegol pwerus yn y sesiynau cyfrifiadurol ymarferol, sy'n cydymffurfio a safonau diwydiannol. Yn ogystal i ystadegau, mae'r modiwl hefyd yn cyflwyno myfyrwyr i gyflwyno a dadansoddi data gan ddefnyddio Systemau Wybodaeth Ddaearyddol ('GIS'), ac yn rhoi trosolwg o'r testun gydag enghreifftiau ymarferol. This module examines the importance of statistical data analysis in quantitative research in both Human and Physical Geography. A range of statistical methods with wide application are discussed, using theoretical explanation and practical examples to illustrate their use. Particular importance is given to placing these techniques within the broader context of Geographical research. Powerful, industry-standard statistical analysis software is used in the computer practical sessions. In addition to statistics, the module also introduces students to the presentation and analysis of data using Geographical Information Systems (GIS), giving an overview of this topic, illustrated with practical examples.

 • GEC266 Ymdrin â Daearyddiaeth Ffisegol

  Bwriad y modiwl hon yw i gyflwyno myfyrwyr i hanes ac athroniaeth daearyddiaeth ffisegol, a'r wahanol ffyrdd o ymdrin a'r ddisgyblaeth. Yn ogystal a chyfleu syniad o'r prif ymatebion hyn a'u hysblygiad, roddwyd pwyslais hefyd ar eu pwysigrwydd yn nhermau ymarferion ymchwil, gan dynnu sylw yn arbennig i esiamplau cyfoes o wyddoniaeth 'da' a 'drwg'. Bydd myfyrwyr yn archwilio datblygiad y wahanol ffurdd o ymdrin a daearyddiaeth ffisegol a beth yw goblygiadau hyn i ymchwil trwy astudio testunau allweddol yn hanes y disgyblaeth. Mae'r cysylltiad rhwng yr ymatebion ymchwil damcaniaethol ac ymarferol a fydd hefyd yn cael ei amlygu drwy creu: portffolio grp;adolygiad llenyddiaeth unigol.Yn ogystal, mae 5 darlithoedd ar gyflogadwyedd. This module aims to introduce students to the history and philosophical approaches of Physical Geography and the range of alternative approaches characterizing the discipline. In addition to conveying the main approaches and their evolution, their implication in terms of research practice are given particular emphasis, including recent examples of `good¿ and `poor¿ science. The way in which alternative approaches to Physical Geography have developed and what this entails for research is explored partly through student-centred investigation of key topics in the history of the discipline. The link between conceptual approaches and research practice is also highlighted in the development of a `mock¿ and a `real¿ research proposal, the latter covering the topic to be pursued as the future dissertation project. The module also includes 5 careers lectures which explore the career opportunities for Geography graduates and ways of further enhancing your employability.

 • GEC268 Paratoadau Traethawd Hir

  The module prepares students for their independent research dissertation through a series of tutorials focusing upon the formulation and construction of a research proposal.

 • GEC331 Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

  Mae'r traethawd estynedig yn adroddiad 10,000 o eiriau (mwyafswm) ar brosiect ymchwil gwreiddiol, sylweddol ac annibynol ar agwedd o Ddaearyddiaeth. Mae fel arfer yn seiliedig ar o amgylch 20-25 diwrnod o waith ymchwil sylfaenol (primary research) a sawl wythnos o waith analeiddio ac ysgrifennu. Mae'r traethawd estynedig yn cynnig y cyfle i chi i ddilyn eich diddordebau personol ac i arddangos eich galluoedd fel Daearyddwr. Yn ystod hynt y traethawd estynedig fe'ch cefnogir gan grwp cefnogaeth/trafodaeth sy'n cael ei arwain gan fyfyrwyr, a byd ganddoch hefyd aelod o staff fel arolygydd. Byddwch yn cynnig beirniadaeth adeiladol i gyd-fyfyrwyr sy'n ymgymryd a phrosiectau ymchwil cysylltiedig, gan ddysgu o'u profiadau, problemau a'u datrysiadau hwy. Mae'r gefnogaeth ac arolygaeth yma yn cael ei ddarparu drwy fodiwl "Dissertation Support" (GEG332) sydd yn fodiwl cyd-ofynedig.

 • GEC332 Cefnogaeth Traethawd Hir

  Mae'r modiwl yma yn cynnig strwythur, trwy gefnogaeth grwp-cyfoedion dan arweiniad myfyrwyr a goruchwylio gan staff academaidd, i fyfyrwyr sy'n dilyn y modiwl 30 credid 'Traethawd Estynedig Daearyddiaeth'. Caiff y broses cefnogaeth a goruchwylio yma ei hasesu trwy gyflwyniad poster PowerPoint yn ystod CD1, a chyflwyniad log beirniadol personol yn CD2 sy'n seiliedig ar y 5 cyfarfod grwp-cyfoedion a'r 4 cyfarfod gr¿p dan arweiniad tiwtor academaidd (ynghyd a chofnod presenoldeb yn y cyfarfodydd). Trwy weithio o fewn grwp-cyfoedion dan arweiniad, cewch gyfle i gynnig beirniadaeth gefnogol i fyfyrwyr eraill sy'n ymgymryd mewn prosiectau ymchwil perthnasol, a dysgu o'u profiadau ymchwil a strategaethau datrys nhw. Mae'r modiwl yma yn cyd-fynd a'r 'Traethawd Estynedig Daearyddiaeth' a rhaid cymryd y ddau fodiwl ar y cyd. (This module provides structured, student-led peer-group support and academic staff group supervision for students undertaking the 30-credit 'Dissertation Report: Geography' module. This support and supervision is assessed through the submission of a PowerPoint Poster in TB1 and the submission in TB2 of an individually composed, critical and reflective log of the 5 dissertation peer-group meetings and the 4 group supervisory meetings (with a verified record of attendance at meetings). Working within a supervised Student Peer Group, you will also have the opportunity to provide constructive criticism to fellow students undertaking related research projects, learning from their research problems and subsequent solutions. This module complements the 'Dissertation Report: Geography' module, which is a co-requisite.)

 • GEC333 Ffiniau Ymchwil Daearyddol

  Mae'r modiwl yma yn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i ddangos eu cymhwysedd fel Daearyddwyr drwy gyflawni dadansoddiad beirniadol o amrywiaeth o ffynonellau llenyddol. Er bod y traethawd hir fel arfer yn canolbwyntio ar ddylunio a chyflawni prosiect ymchwil sy'n seiliedig ar gasglu, dadnsoddi a dehongli data, mae'r modiwl yma yn canolbwyntio ar ymgysylltu a llenyddiaeth academaidd ar y ffin o un agwedd o Ddaearyddiaeth. Gall myfyrwyr ddewis o ystod eang o ffiniau ymchwil o fewn Dearyddiaeth Dynol a Ffisegol sydd wedi eu dewis o flaen llaw gan staff academaidd yr adran. Gan bod y modiwl yma yn ffocysi ar arddull o ddysgu "myfyriwr-canolog" (student centered), ni fydd y ffinau wedi eu trafod mewn unrhyw fanylder o fmewn modiwlau blaenorol, er efallai bydd rhai modiwlau wedi cyflwyno'r ffiniau. Bydd yna gyflwyniad fyr i bob ffin ac rhestr fyr o gyfeiriadau pwysig ar Blackboard / Porth. Nodwch: rhaid i'r testun a ddewisir beidio a gorgyffwrdd gyda'r testun Traethawd Hir. Os oes unrhyw amheuaeth, yna rhaid i chi drafod gyda'ch Tiwtor Cefnogaeth Traethawd Hir ac bydd angen i chi dderbyn cytundeb ysgrifenedig. This module provides students with the opportunity to demonstrate their competence as a Geographer by undertaking a critical analysis of a wide variety of literature-based sources in order to develop a cogent, substantial, and persuasive argument. While the Dissertation in Geography normally focuses on the design and execution of an evidenced-based research project that assesses the capacity of students to undertake effective data analysis and interpretation, the purpose of this module is to assess the extent to which students are capable of engaging with the academic literature at the frontier of a particular part of Geography. Students select from a wide range of research frontiers in Human and Physical Geography that have been identified by the academic staff within the Department. Given that this module emphasizes student-centred learning, none of the frontiers will have been covered in other modules, although in many cases modules will have taken students up to some of these frontiers. However, to orientate students and provide them with suitable points of departure and way-stations, there will be a brief introduction to each frontier and a short list of pivotal references disseminated via Blackboard. (Note: The topic selected by you must not overlap with the subject of your Dissertation. If there is any doubt about potential overlap, this must be discussed with your Dissertation Support Group supervisor and agreed in writing.)

 • GEG110 First Year - Dale Field Trip

  Dale Field course The Dale Field course is a weekend residential field trip for Year 1 Geography students. The aim of the course is to undertake human and physical geography field work in conjunction with the Field Studies Centre in Dale Village, Pembrokeshire. Although field work will be undertaken, the module is un-credited, as the main aim of the trip is to allow the students a safe space to meet and engage with fellow students. This module is has been developed as a response to feedback (University, and NSS) that suggested students needed a way of meeting and socialising before their Year 2 international field trips.

 • GEG133 Dangerous Earth: Understanding and Living with Natural Hazards

  This module investigates hazardous aspects of Earth¿s natural environment and how society relates to them. Introductory principles include the definition of natural hazard, disaster, risk and loss, and approaches to reducing risk and managing disasters. Major types of natural hazard are studied in order to understand how they operate, where, and how frequently they are likely to occur. Hazardous consequences are explored, as well as how society can respond to hazardous events. Key aspects include discussion of primary and secondary hazards, prediction, forecasting and monitoring of hazards, and understanding how their harmful effects can be minimised. Natural hazards considered during this module include volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, wildfires, landslides, extreme weather events, flooding, avalanches and Mega Hazards. Lectures consider general principles as well as case studies. Practical classes reinforce concepts learned in lectures. The practical aspect of the work will culminate in a disaster management simulation day.

 • GEG247 Dangerous Earth: Understanding and Living with Natural Hazards

  This module investigates hazardous aspects of Earth¿s natural environment and how society relates to them. Introductory principles include the definition of natural hazard, disaster, risk and loss, and approaches to reducing risk and managing disasters. Major types of natural hazard are studied in order to understand how they operate, where, and how frequently they are likely to occur. Hazardous consequences are explored, as well as how society can respond to hazardous events. Key aspects include discussion of primary and secondary hazards, prediction, forecasting and monitoring of hazards, and understanding how their harmful effects can be minimised. Natural hazards considered during this module include volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, wildfires, landslides, extreme weather events, flooding, avalanches and Mega Hazards. Lectures consider general principles as well as case studies. Practical classes reinforce concepts learned in lectures. The practical aspect of the work will culminate in a disaster management simulation day.

 • GEG264A Environmental Research Methods A

  The module covers research project design, data collection and some aspects of data analysis. Students are introduced to a range of laboratory and field techniques in physical geography. They gain experience in describing and interpreting results derived from laboratory techniques concerned with reconstructing the depositional history of sediments, chemical analysis of water and sediment from a variety of sources and the simulation of geomorphological processes.

Key Grants and Projects

 • Geography-Geology British Sign Language: terminology for use in deaf primary, secondary and tertiary education 2014

  Funding for this project has been sourced from ESRI UK, OMV, DONG Energy, NERC, The Geological Society of London and Lognostics. Further details of the project and previous projects can be found at: http://www.ssc.education.ed.ac.uk/bsl/list.html, £30,000