Dr Osian Elias
Lecturer in Human Geography
Geography
Telephone: (01792) 604310
Room: Academic Office - 209
Second Floor
Wallace Building
Singleton Campus

Teaching

 • GEB301 Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)

  This residential field course module explores the relationship between environment and society in the Himalayan state of Sikkim in NE India on the borders with China, Nepal, Tibet and West Bengal. The course is inter-disciplinary in approach and policy-oriented. Students work with members of University Staff in mixed groups of biologists, human geographers, physical geographers and zoologists. Through intensive inter-disciplinary group working students utilise (and pass on) their specialist skills in the group exercises and projects that are undertaken.

 • GEC135 Bydoedd Trigiadwy

  Welsh Translation to Follow This module is an introduction to global environmental change and explores aspects of the issue of sustainability as it affects everyday lives. The challenge of sustainability is significant and the lectures will provide you with the information needed to engage with the UN's Sustainable Development Goals.

 • GEC140 Prosiect a Dulliau Ymchwil

  Welsh Translation to be provided This module involves training in fieldwork and GIS skills for both human and physical geographers. In part 1, students can choose from a physical or human geography project option: Part 1: Physical Geography The project, entitled ¿Reconstructing Quaternary environmental change on the south coast of the Gower peninsula¿, focuses on some of the field techniques and approaches (mainly sedimentological) that are used to reconstruct environmental change with particular reference to the alternation of glacial and interglacial episodes. The aims are to examine the evidence remaining in the landscape, to describe and analyse the evidence systematically, to interpret the evidence in terms of environmental change, and to reconstruct the sequence of events that have affected this part of Gower. The Gower peninsula is particularly significant in reconstructing Quaternary environmental changes because it lies close to the limit of the last (Devensian) ice sheet. Part 1: Human Geography The human geography project focusses on Cities and Photography. Students will investigate the use of photography through three Visual Methodologies: Photo-Documentation, Photo-Elicitation, and Photo-Essays. Students will take part in a photo documentation workshop and group photography fieldwork in Swansea City Centre. They will also complete a photo essay aided by group discussion to select concept, theme, whether analytical or evocative photographs (or both), and dicussion of the links between practice and visual methodologies literature. Part 2: GIS Project. This element of the module will introduce students to key skills in Mapping, Spatial Data and GIS. They will explore how maps and spatial analysis can help us to understand and monitor our world. Students will consider the use of maps to analyse the environment and share the results in the media. They will Explore GIS software (arc Map, QGIS) and take their ffirst steps in displaying spatial data. Students will also learn how to refer to the spatial location of environmental features on the earth¿s surface, understand how references systems translate geographical locations on a flat map and learn how to work with data from a range of spatial reference systems.

 • GEC263B Cynnal Ymchwil Gymdeithasol : Prosiect

  Bydd y modiwl hwn yn adeiladu ar y gwaith methodoleg a gyflwynwyd yn GEG263A gan roi i fyfyrwyr brofiad o wneud prosiect ymchwil cymdeithasol. Gan weithio mewn grwpiau, bydd y myfyrwyr yn dysgu sut mae datblygu cwestiynau ymchwil effeithiol, cyfansoddi nod ac amcanion addas, dewis a dethol dulliau ymchwil addas er mwyn casglu data ar bwnc cyfredol ym maes Daearyddiaeth Dynol. Bydd hyn yn arwain at waith maes ac adroddiad ar y broses, a fydd yn cynnwys defnydd o ddulliau ymchwil ansoddol a meintiol. Caiff y myfyrwyr eu cefnogi drwy ddarlithoedd, gweithdai ymarferol, a sesiynau cwestiwn ac ateb.

 • GEC265 Ymdrin â Daearyddiaeth Ddynol

  Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i hanes ac athroniaeth daearyddiaeth ddynol, a'r wahanol ffyrdd o ymdrin â'r ddisgyblaeth. Yn ogystal â chyfleu syniad o'r prif ymatebion hyn a'u hesblygiad, roddwyd pwyslais hefyd ar eu pwysigrwydd yn nhermau ymarferion ymchwil. Bydd myfyrwyr yn archwilio datblygiad y wahanol ffyrdd o ymdrin â daearyddiaeth ddynol a beth yw goblygiadau hyn i ymchwil trwy astudio ffigurau allweddol yn hanes y disgyblaeth. Mae'r cysylltiad rhwng yr ymatebion ymchwil damcaniaethol ac ymarferol a fydd hefyd yn cael ei amlygu drwy greu: portffolio gr¿p; adolygiad llenyddiaeth unigol. This module aims to introduce students to the history and philosophy of human geography and the range of alternative approaches characterizing the discipline. In addition to conveying the main approaches and their evolution, their implication in terms of research practice are given particular emphasis. The way in which alternative approaches to human geography have developed and what this entails for research is approached partly through student-centred investigation of key figures in the history of the discipline. The link between conceptual approaches and research practice are also highlighted in the creation of a group portfolio and an individual literature review.

 • GEC275 Daearyddiaethau Iaith

  Bydd y modiwl hwn yn astudio'r berthynas rhwng astudio ieithoedd a daearyddiaeth, gan gynnig sylw i linynnau newydd o ymchwil yn y maes. Byddwn yn ymchwilio i gwestiynau megis: a yw Brexit yn bygwth statws rhyngwladol Saesneg? Beth yw'r cysylltiad rhwng amrywiaeth ieithoedd a bioamrywiaeth? Pam bod ieithoedd y byd yn marw? Oes angen i ni boeni am farwolaeth ieithoedd y byd? Sut mae ieithoedd yn dylanwadu arnom ni ac ar gymdeithas? Mae diddordeb daearyddiaeth yn iaith yn canolbwyntio ar astudio dosbarthiad a defnydd ieithoedd. Yn sgil hyn, gweithgaredd cyffredin yw mapio ieithoedd neu dafodieithoedd. Yn aml, mae hyn yn arwain at ymchwilio'r cysylltiadau rhwng iaith, hunaniaeth a'r genedl-wladwriaeth. Mae'r astudiaeth o ieithoedd yn medru cynnig mewnwelediadau gwerthfawr o'r raddfa ryngbersonol i faterion daearwleidyddol cyfredol. Mae diddordeb diweddar ym mhynciau megis grym, anhafaledd a marwolaeth iaith yn cynnig ysgogiad i ailgysylltu daearyddiaeth a'r astudiaeth o ieithoedd. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- This module will consider the relationship between the study of languages and geography up until now, before exploring new and emerging strands of research. We will explore questions such as: whether Brexit threatens English's status as the preeminent global language? What is the link between language diversity and biodiversity? Why are the world's languages dying? Why should we care about language death? How does language shape us and society? Geography's interest in languages has been mainly concerned with the study of the changing distribution and social use of languages. The mapping of languages and dialects is a long-standing area of research in geography. This often leads to exploring the links between language, identity and the nation-state. The study of languages is relevant from the micro-interactions between individual actors to current geopolitical issues. Contemporary concerns about power, inequality and language death give impetus to the re-engagement of geography with the study of languages.

 • GEC331 Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

  Mae'r traethawd estynedig yn adroddiad 10,000 o eiriau (mwyafswm) ar brosiect ymchwil gwreiddiol, sylweddol ac annibynol ar agwedd o Ddaearyddiaeth. Mae fel arfer yn seiliedig ar o amgylch 20-25 diwrnod o waith ymchwil sylfaenol (primary research) a sawl wythnos o waith analeiddio ac ysgrifennu. Mae'r traethawd estynedig yn cynnig y cyfle i chi i ddilyn eich diddordebau personol ac i arddangos eich galluoedd fel Daearyddwr. Yn ystod hynt y traethawd estynedig fe'ch cefnogir gan grwp cefnogaeth/trafodaeth sy'n cael ei arwain gan fyfyrwyr, a byd ganddoch hefyd aelod o staff fel arolygydd. Byddwch yn cynnig beirniadaeth adeiladol i gyd-fyfyrwyr sy'n ymgymryd a phrosiectau ymchwil cysylltiedig, gan ddysgu o'u profiadau, problemau a'u datrysiadau hwy. Mae'r gefnogaeth ac arolygaeth yma yn cael ei ddarparu drwy fodiwl "Dissertation Support" (GEG332) sydd yn fodiwl cyd-ofynedig.

 • GEC332 Cefnogaeth Traethawd Hir

  Mae'r modiwl yma yn cynnig strwythur, trwy gefnogaeth grwp-cyfoedion dan arweiniad myfyrwyr a goruchwylio gan staff academaidd, i fyfyrwyr sy'n dilyn y modiwl 30 credid 'Traethawd Estynedig Daearyddiaeth'. Caiff y broses cefnogaeth a goruchwylio yma ei hasesu trwy gyflwyniad poster PowerPoint yn ystod CD1, a chyflwyniad log beirniadol personol yn CD2 sy'n seiliedig ar y 5 cyfarfod grwp-cyfoedion a'r 4 cyfarfod gr¿p dan arweiniad tiwtor academaidd (ynghyd a chofnod presenoldeb yn y cyfarfodydd). Trwy weithio o fewn grwp-cyfoedion dan arweiniad, cewch gyfle i gynnig beirniadaeth gefnogol i fyfyrwyr eraill sy'n ymgymryd mewn prosiectau ymchwil perthnasol, a dysgu o'u profiadau ymchwil a strategaethau datrys nhw. Mae'r modiwl yma yn cyd-fynd a'r 'Traethawd Estynedig Daearyddiaeth' a rhaid cymryd y ddau fodiwl ar y cyd. (This module provides structured, student-led peer-group support and academic staff group supervision for students undertaking the 30-credit 'Dissertation Report: Geography' module. This support and supervision is assessed through the submission of a PowerPoint Poster in TB1 and the submission in TB2 of an individually composed, critical and reflective log of the 5 dissertation peer-group meetings and the 4 group supervisory meetings (with a verified record of attendance at meetings). Working within a supervised Student Peer Group, you will also have the opportunity to provide constructive criticism to fellow students undertaking related research projects, learning from their research problems and subsequent solutions. This module complements the 'Dissertation Report: Geography' module, which is a co-requisite.)

 • GEG111 Geographical Writing Skills and Personal Development Planning

  This module introduces students to key skills in scientific writing and career development. The module is taught through a tutorial programme throughout the year.

 • GEG135 Habitable Earth

  This module is an introduction to global environmental change and explores aspects of the issue of sustainability as it affects everyday lives. The challenge of sustainability is significant and the lectures will provide you with the information needed to engage with the UN's Sustainable Development Goals.

 • GEG275 Geographies of Language

  This module will consider the relationship between the study of languages and geography up until now, before exploring new and emerging strands of research. We will explore questions such as: whether Brexit threatens English's status as the preeminent global language? What is the link between language diversity and biodiversity? Why are the world's languages dying? Why should we care about language death? How does language shape us and society? Geography's interest in languages has been mainly concerned with the study of the changing distribution and social use of languages. The mapping of languages and dialects is a long-standing area of research in geography. This often leads to exploring the links between language, identity and the nation-state. The study of languages is relevant from the micro-interactions between individual actors to current geopolitical issues. Contemporary concerns about power, inequality and language death give impetus to the re-engagement of geography with the study of languages.

 • GEG333 Geographical Research Frontiers

  This module provides students with the opportunity to demonstrate their competence as a Geographer by undertaking a critical analysis of a wide variety of literature-based sources in order to develop a cogent, substantial, and persuasive argument. While the Dissertation in Geography normally focuses on the design and execution of an evidenced-based research project that assesses the capacity of students to undertake effective data analysis and interpretation, the purpose of this module is to assess the extent to which students are capable of engaging with the academic literature at the frontier of a particular part of Geography. Students select from a wide range of research frontiers in Human and Physical Geography that have been identified by the academic staff within the Department. Given that this module emphasizes student-centred learning, none of the frontiers will have been covered in other modules, although in many cases modules will have taken students up to some of these frontiers. However, to orientate students and provide them with suitable points of departure and way-stations, there will be a brief introduction to each frontier and a short list of pivotal references disseminated via Blackboard. (Note: The topic selected by you must not overlap with the subject of your Dissertation. If there is any doubt about potential overlap, this must be discussed with your Dissertation Support Group supervisor and agreed in writing.)