Publications

 1. Elias, O., Griffith, G. ‘Mae hergwd cyn bwysiced â hawl’: newid ymddygiad a pholisi’r iaith Gymraeg Gwerddon

Teaching

 • GEB301 Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)

  This residential field course module explores the relationship between environment and society in the Himalayan state of Sikkim in NE India on the borders with China, Nepal, Tibet and West Bengal. The course is inter-disciplinary in approach and policy-oriented. Students work with members of University Staff in mixed groups of biologists, human geographers, physical geographers and zoologists. Through intensive inter-disciplinary group working students utilise (and pass on) their specialist skills in the group exercises and projects that are undertaken.

 • GEC109 Methodoleg Maes Amgylcheddol

 • GEC133 Y Byd Peryglus

  .Bydd y modiwl hwn yn ymchwilio i agweddau peryglus amgylchedd y Ddaear a pherthynas y gymdeithas â nhw. Bydd egwyddorion cychwynnol yn cynnwys diffiniad o berygl naturiol, trychineb, risg a cholled ac ymagweddau at leihau risg a rheoli trychinebau. Mae¿r prif fathau o berygl naturiol yn cael eu hastudio er mwyn deall sut maent yn gweithredu, ble, a pha mor aml maent yn debygol o ddigwydd. Caiff canlyniadau peryglus eu hystyried, yn ogystal â sut gall y gymdeithas ymateb i ddigwyddiadau peryglus. Mae agweddau allweddol yn cynnwys trafod peryglon cynradd ac eilradd, rhagweld a monitro peryglon, a deall sut y gellir lleihau eu heffeithiau niweidiol. Bydd y peryglon naturiol a fydd yn cael eu hystyried yn y modiwl hwn yn cynnwys ffrwydradau llosgfynyddoedd, daeargrynfeydd, tswnamïau, tanau gwyllt, tirlithriadau, digwyddiadau tywydd eithafol, llifogydd, cwympfeydd eira a Pheryglon Mawr. Bydd y modiwl hefyd yn ystyried y cysyniad o ¿Bobl fel Peryglon¿. Bydd darlithoedd yn ymdrin ag egwyddorion cyffredinol ynghyd ag astudiaethau achos. Bydd dosbarthiadau ymarferol yn atgyfnerthu¿r cysyniadau a drafodir mewn darlithoedd. Bydd agwedd ymarferol y gwaith hwn yn dod i uchafbwynt mewn diwrnod efelychu rheolaeth mewn trychineb. This module investigates hazardous aspects of Earth¿s natural environment and how society relates to them. Introductory principles include the definition of natural hazard, disaster, risk and loss, and approaches to reducing risk and managing disasters. Major types of natural hazard are studied in order to understand how they operate, where, and how frequently they are likely to occur. Hazardous consequences are explored, as well as how society can respond to hazardous events. Key aspects include discussion of primary and secondary hazards, prediction, forecasting and monitoring of hazards, and understanding how their harmful effects can be minimised. Natural hazards considered during this module include volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, wildfires, landslides, extreme weather events, flooding, avalanches and Mega Hazards. The module will also consider the concept of ¿Humans as Hazards¿. Lectures consider general principles as well as case studies. Practical classes reinforce concepts learned in lectures. The practical aspect of the work will culminate in a disaster management simulation day.

 • GEC135 Daear Gyfanheddol

  Bydd y modiwl hwn yn gyflwyniad i newid amgylcheddol byd-eang a bydd yn ystyried agweddau ar gynaliadwyedd fel pwnc sy¿n effeithio ar fywydau bob dydd. Mae her cynaliadwyedd yn sylweddol a bydd y darlithoedd yn eich darparu â¿r wybodaeth a fydd ei hangen arnoch i ymwneud â Nodau Datblygu Cynaliadwy¿r This module is an introduction to global environmental change and explores aspects of the issue of sustainability as it affects everyday lives. The challenge of sustainability is significant and the lectures will provide you with the information needed to engage with the UN's Sustainable Development Goals.

 • GEC140 Prosiect a Dulliau Ymchwil

  Mae¿r modiwl hwn yn cynnwys hyfforddiant gwaith maes a sgiliau GIS i ddaearyddwyr dynol a ffisegol. Rhan 1: Mae¿r rhan yma yn cyflwyno egwyddorion a thechnegau allweddol a ddefnyddir mewn gwaith maes yn nisgyblaethau Daearyddiaeth, astudiaethau amgylcheddol ac astudiaethau defnyddio tir. Mae¿n cynnig profiad o ddefnyddio amryw o ddulliau a thechnegau gwaith maes er mwyn casglu a dadansoddi gwybodaeth mewn perthynas â Daearyddiaeth, yr amgylchedd a defnyddio tir. Dysgir y modiwl ar y cyd â staff o Brifysgol Bangor a Phrifysgol Aberystwyth a dysgir y myfyrwyr o¿r sefydliadau yma hefyd ar y modiwl. Dysgir rhan yma'r modiwl yn ystod penwythnos preswyl. Rhan 2: Prosiect GIS. Bydd yr elfen hon o¿r modiwl yn rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i sgiliau allweddol Mapio, Data Gofodol a GIS. Byddant yn ymchwilio i sut mae mapiau a dadansoddiad gofodol yn gallu ein helpu i ddeall a monitro ein byd. Bydd myfyrwyr yn ystyried y defnydd o fapio i ddadansoddi¿r amgylchedd a rhannu¿r canlyniadau yn y cyfryngau. Byddant yn archwilio i feddalwedd GIS Explore (arc Map, QGIS) a chymryd y camau cyntaf wrth arddangos data gofodol. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu sut i gyfeirio lleoliad gofodol nodweddion amgylcheddol ar arwyneb y Ddaear, deall sut mae systemau cyfeirio¿n berthnasol i leoliadau daearyddol ar fap gwastad a dysgu sut i weithio gyda data o amrywiaeth o systemau cyfeirio gofodol.

 • GEC265 Ymdrin â Daearyddiaeth Ddynol

  Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i hanes ac athroniaeth daearyddiaeth ddynol, a'r wahanol ffyrdd o ymdrin â'r ddisgyblaeth. Yn ogystal â chyfleu syniad o'r prif ymatebion hyn a'u hesblygiad, roddwyd pwyslais hefyd ar eu pwysigrwydd yn nhermau ymarferion ymchwil. Bydd myfyrwyr yn archwilio datblygiad y wahanol ffyrdd o ymdrin â daearyddiaeth ddynol a beth yw goblygiadau hyn i ymchwil trwy astudio ffigurau allweddol yn hanes y disgyblaeth. Mae'r cysylltiad rhwng yr ymatebion ymchwil damcaniaethol ac ymarferol a fydd hefyd yn cael ei amlygu drwy greu: portffolio gr¿p; adolygiad llenyddiaeth unigol. This module aims to introduce students to the history and philosophy of human geography and the range of alternative approaches characterizing the discipline. In addition to conveying the main approaches and their evolution, their implication in terms of research practice are given particular emphasis. The way in which alternative approaches to human geography have developed and what this entails for research is approached partly through student-centred investigation of key figures in the history of the discipline. The link between conceptual approaches and research practice are also highlighted in the creation of a group portfolio and an individual literature review.

 • GEC275 Daearyddiaethau Iaith

  Bydd y modiwl hwn yn astudio'r berthynas rhwng astudio ieithoedd a daearyddiaeth, gan gynnig sylw i linynnau newydd o ymchwil yn y maes. Byddwn yn ymchwilio i gwestiynau megis: a yw Brexit yn bygwth statws rhyngwladol Saesneg? Beth yw'r cysylltiad rhwng amrywiaeth ieithoedd a bioamrywiaeth? Pam bod ieithoedd y byd yn marw? Oes angen i ni boeni am farwolaeth ieithoedd y byd? Sut mae ieithoedd yn dylanwadu arnom ni ac ar gymdeithas? Mae diddordeb daearyddiaeth yn iaith yn canolbwyntio ar astudio dosbarthiad a defnydd ieithoedd. Yn sgil hyn, gweithgaredd cyffredin yw mapio ieithoedd neu dafodieithoedd. Yn aml, mae hyn yn arwain at ymchwilio'r cysylltiadau rhwng iaith, hunaniaeth a'r genedl-wladwriaeth. Mae'r astudiaeth o ieithoedd yn medru cynnig mewnwelediadau gwerthfawr o'r raddfa ryngbersonol i faterion daearwleidyddol cyfredol. Mae diddordeb diweddar ym mhynciau megis grym, anhafaledd a marwolaeth iaith yn cynnig ysgogiad i ailgysylltu daearyddiaeth a'r astudiaeth o ieithoedd. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- This module will consider the relationship between the study of languages and geography up until now, before exploring new and emerging strands of research. We will explore questions such as: whether Brexit threatens English's status as the preeminent global language? What is the link between language diversity and biodiversity? Why are the world's languages dying? Why should we care about language death? How does language shape us and society? Geography's interest in languages has been mainly concerned with the study of the changing distribution and social use of languages. The mapping of languages and dialects is a long-standing area of research in geography. This often leads to exploring the links between language, identity and the nation-state. The study of languages is relevant from the micro-interactions between individual actors to current geopolitical issues. Contemporary concerns about power, inequality and language death give impetus to the re-engagement of geography with the study of languages.

 • GEC331 Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

  Mae'r traethawd estynedig yn adroddiad 10,000 o eiriau (mwyafswm) ar brosiect ymchwil gwreiddiol, sylweddol ac annibynol ar agwedd o Ddaearyddiaeth. Mae fel arfer yn seiliedig ar o amgylch 20-25 diwrnod o waith ymchwil sylfaenol (primary research) a sawl wythnos o waith analeiddio ac ysgrifennu. Mae'r traethawd estynedig yn cynnig y cyfle i chi i ddilyn eich diddordebau personol ac i arddangos eich galluoedd fel Daearyddwr. Yn ystod hynt y traethawd estynedig fe'ch cefnogir gan grwp cefnogaeth/trafodaeth sy'n cael ei arwain gan fyfyrwyr, a byd ganddoch hefyd aelod o staff fel arolygydd. Byddwch yn cynnig beirniadaeth adeiladol i gyd-fyfyrwyr sy'n ymgymryd a phrosiectau ymchwil cysylltiedig, gan ddysgu o'u profiadau, problemau a'u datrysiadau hwy. Mae'r gefnogaeth ac arolygaeth yma yn cael ei ddarparu drwy fodiwl "Dissertation Support" (GEG332) sydd yn fodiwl cyd-ofynedig.

 • GEC332 Cefnogaeth Traethawd Hir

  Mae'r modiwl yma yn cynnig strwythur, trwy gefnogaeth grwp-cyfoedion dan arweiniad myfyrwyr a goruchwylio gan staff academaidd, i fyfyrwyr sy'n dilyn y modiwl 30 credid 'Traethawd Estynedig Daearyddiaeth'. Caiff y broses cefnogaeth a goruchwylio yma ei hasesu trwy gyflwyniad poster PowerPoint yn ystod CD1, a chyflwyniad log beirniadol personol yn CD2 sy'n seiliedig ar y 5 cyfarfod grwp-cyfoedion a'r 4 cyfarfod gr¿p dan arweiniad tiwtor academaidd (ynghyd a chofnod presenoldeb yn y cyfarfodydd). Trwy weithio o fewn grwp-cyfoedion dan arweiniad, cewch gyfle i gynnig beirniadaeth gefnogol i fyfyrwyr eraill sy'n ymgymryd mewn prosiectau ymchwil perthnasol, a dysgu o'u profiadau ymchwil a strategaethau datrys nhw. Mae'r modiwl yma yn cyd-fynd a'r 'Traethawd Estynedig Daearyddiaeth' a rhaid cymryd y ddau fodiwl ar y cyd. (This module provides structured, student-led peer-group support and academic staff group supervision for students undertaking the 30-credit 'Dissertation Report: Geography' module. This support and supervision is assessed through the submission of a PowerPoint Poster in TB1 and the submission in TB2 of an individually composed, critical and reflective log of the 5 dissertation peer-group meetings and the 4 group supervisory meetings (with a verified record of attendance at meetings). Working within a supervised Student Peer Group, you will also have the opportunity to provide constructive criticism to fellow students undertaking related research projects, learning from their research problems and subsequent solutions. This module complements the 'Dissertation Report: Geography' module, which is a co-requisite.)

 • GEC333 Ffiniau Ymchwil Daearyddol

  Mae'r modiwl yma yn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i ddangos eu cymhwysedd fel Daearyddwyr drwy gyflawni dadansoddiad beirniadol o amrywiaeth o ffynonellau llenyddol. Er bod y traethawd hir fel arfer yn canolbwyntio ar ddylunio a chyflawni prosiect ymchwil sy'n seiliedig ar gasglu, dadnsoddi a dehongli data, mae'r modiwl yma yn canolbwyntio ar ymgysylltu a llenyddiaeth academaidd ar y ffin o un agwedd o Ddaearyddiaeth. Gall myfyrwyr ddewis o ystod eang o ffiniau ymchwil o fewn Dearyddiaeth Dynol a Ffisegol sydd wedi eu dewis o flaen llaw gan staff academaidd yr adran. Gan bod y modiwl yma yn ffocysi ar arddull o ddysgu "myfyriwr-canolog" (student centered), ni fydd y ffinau wedi eu trafod mewn unrhyw fanylder o fmewn modiwlau blaenorol, er efallai bydd rhai modiwlau wedi cyflwyno'r ffiniau. Bydd yna gyflwyniad fyr i bob ffin ac rhestr fyr o gyfeiriadau pwysig ar Blackboard / Porth. Nodwch: rhaid i'r testun a ddewisir beidio a gorgyffwrdd gyda'r testun Traethawd Hir. Os oes unrhyw amheuaeth, yna rhaid i chi drafod gyda'ch Tiwtor Cefnogaeth Traethawd Hir ac bydd angen i chi dderbyn cytundeb ysgrifenedig. This module provides students with the opportunity to demonstrate their competence as a Geographer by undertaking a critical analysis of a wide variety of literature-based sources in order to develop a cogent, substantial, and persuasive argument. While the Dissertation in Geography normally focuses on the design and execution of an evidenced-based research project that assesses the capacity of students to undertake effective data analysis and interpretation, the purpose of this module is to assess the extent to which students are capable of engaging with the academic literature at the frontier of a particular part of Geography. Students select from a wide range of research frontiers in Human and Physical Geography that have been identified by the academic staff within the Department. Given that this module emphasizes student-centred learning, none of the frontiers will have been covered in other modules, although in many cases modules will have taken students up to some of these frontiers. However, to orientate students and provide them with suitable points of departure and way-stations, there will be a brief introduction to each frontier and a short list of pivotal references disseminated via Blackboard. (Note: The topic selected by you must not overlap with the subject of your Dissertation. If there is any doubt about potential overlap, this must be discussed with your Dissertation Support Group supervisor and agreed in writing.)

 • GEG135 Habitable Earth

  This module is an introduction to global environmental change and explores aspects of the issue of sustainability as it affects everyday lives. The challenge of sustainability is significant and the lectures will provide you with the information needed to engage with the UN's Sustainable Development Goals.

 • GEG275 Geographies of Language

  This module will consider the relationship between the study of languages and geography up until now, before exploring new and emerging strands of research. We will explore questions such as: whether Brexit threatens English's status as the preeminent global language? What is the link between language diversity and biodiversity? Why are the world's languages dying? Why should we care about language death? How does language shape us and society? Geography's interest in languages has been mainly concerned with the study of the changing distribution and social use of languages. The mapping of languages and dialects is a long-standing area of research in geography. This often leads to exploring the links between language, identity and the nation-state. The study of languages is relevant from the micro-interactions between individual actors to current geopolitical issues. Contemporary concerns about power, inequality and language death give impetus to the re-engagement of geography with the study of languages.

 • GEG333 Geographical Research Frontiers

  This module provides students with the opportunity to demonstrate their competence as a Geographer by undertaking a critical analysis of a wide variety of literature-based sources in order to develop a cogent, substantial, and persuasive argument. While the Dissertation in Geography normally focuses on the design and execution of an evidenced-based research project that assesses the capacity of students to undertake effective data analysis and interpretation, the purpose of this module is to assess the extent to which students are capable of engaging with the academic literature at the frontier of a particular part of Geography. Students select from a wide range of research frontiers in Human and Physical Geography that have been identified by the academic staff within the Department. Given that this module emphasizes student-centred learning, none of the frontiers will have been covered in other modules, although in many cases modules will have taken students up to some of these frontiers. However, to orientate students and provide them with suitable points of departure and way-stations, there will be a brief introduction to each frontier and a short list of pivotal references disseminated via Blackboard. (Note: The topic selected by you must not overlap with the subject of your Dissertation. If there is any doubt about potential overlap, this must be discussed with your Dissertation Support Group supervisor and agreed in writing.)

 • GEGM15 Qualitative Research Methods

  This module provides an introduction to the main data-sources and analysis methods used in qualitative research. In addition to covering the key conceptual and epistemological issues associated with qualitative research design, the module provides an introduction to a range of qualitative techniques used in social science research including questionnaire design, interviewing, observational methods, visual methodologies and textual analysis. Issues associated with combining a mixture of qualitative methods are also considered. The strengths and limitations of various techniques are explored with particular emphasis on issues of reliability, validity and representativeness.