Dr Alwena Morgan is a lecturer on the Genetics Degree programme.

Publications

 1. Morgan, A., Rees, D., Andrews, Z., Davies, J. Ghrelin mediated neuroprotection - A possible therapy for Parkinson's disease? Neuropharmacology 136 317 326
 2. Morgan, A., Hammond, V., Sakoh-Nakatogawa, ., Ohsumi, ., Thomas, C., Blanchet, F., Piguet, ., Kiselyov, ., O’Donnell, . A novel role for 12/15-lipoxygenase in regulating autophagy. Radox Biology 4 40 47
 3. Morgan, A., Hammond, V., Morgan, L., Thomas, C., Tallman, K., Garcia-Diaz, Y., McGuigan, C., Serpi, M., Porter, N., Murphy, R., O'Donnell, V. Quantitative assays for esterified oxylipins generated by immune cells Nature Protocols 5 12 1919 1931
 4. Morgan, A., Dioszeghy, V., Maskrey, B., Thomas, C., Clark, S., Mathie, S., Lloyd, C., Kuhn, H., Topley, N., Coles, B., Taylor, P., Jones, S., O'Donnell, V., Morgan, A. Phosphatidylethanolamine-esterified Eicosanoids in the Mouse: TISSUE LOCALIZATION AND INFLAMMATION-DEPENDENT FORMATION IN Th-2 DISEASE Journal of Biological Chemistry 284 32 21185 21191
 5. Hammond, V., Morgan, A., Lauder, S., Thomas, C., Brown, S., Freeman, B., Lloyd, C., Davies, J., Bush, A., Levonen, A., Kansanen, E., Villacorta, L., Chen, Y., Porter, N., Garcia-Diaz, Y., Schopfer, F., O'Donnell, V., Morgan, A. Novel Keto-phospholipids Are Generated by Monocytes and Macrophages, Detected in Cystic Fibrosis, and Activate Peroxisome Proliferator-activated Receptor-γ Journal of Biological Chemistry 287 50 41651 41666

See more...

Teaching

 • PM-120C Sgiliau ar gyfer Genetegwyr I

  Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer myfyrwyr geneteg a geneteg feddygol. Bydd myfyrwyr yn cwrdd gyda'u tiwtoriaid ac yn derbyn cyfres o aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau mewn meysydd allweddol megis ysgrifennu traethodau, cyflwyniadau llafar a rhifedd cyffredinol. Bydd sesiynau ar y cyd yn manylu ar sgiliau cyffredinol megis defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am ffynonellau gwyddonol, cyfeirnodi a llên-ladrata.

 • PM-130C Datblygu Sgiliau Biocemeg.

  Mae¿r modiwl yma wedi ei gynllunio i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg a biocemeg feddygol. Bydd myfyrwyr yn cyfarfod gyda¿u tiwtoriaid, ac yn cael cyfres o aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau mewn meysydd allweddol megis ysgrifennu traethodau, cyflwyno, datblygiad gyrfa a rhifedd cyffredinol. Bydd sesiynnau ar y cyd yn cynnwys sgiliau cyffredinol megis defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am ffynonellau gwyddonol, cyfeirnodi a llen-ladrad.

 • PM-132C Bioleg Celloedd Ewcaryotig

  Bydd y modiwl hwn yn darparu cyflwyniad bras i gysyniadau sylfaenol ym maes bioleg celloedd Ewcaryotig, gan ymchwilio i darddiad y gell, strwythur y gell a chelloedd arbenigol a chelloedd mewn clefyd. Bydd ffocws cyffredinol ar gelloedd dynol drwy gydol y modiwl, gan gyfeirio at organebau eraill yn ôl yr angen. Bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o nodi celloedd, gwahaniaethu rhwng gwahanol gelloedd dynol a rhywogaethau o anifeiliaid.

 • PM-150C Cyflwyniad i Fiocemeg

  Mae'r modiwl yn darparu astudiaeth eang o'r rhyngweithiadau rhwng prosesau cemegol a systemau biolegol. Mae'n ymdrin â'r prosesau cemegol a ddefnyddir gan organeddau i fanteisio ar gemegau at ddiben cynhyrchu egni, at ddibenion strwythurol ac fel blociau adeiladu macromoleciwlau.

 • PM-200 Skills For Geneticists II

  This module will give assignments designed to build on essay writing and oral presentation skills introduced in level 1. It will also develop critical evaluation, analysis skills for the understanding of peer-reviewed research papers.

 • PM-200C Sgiliau ar gyfer Genetegwyr II

  Gosodir aseiniadau ar y modiwl hwn i adeiladu ar y sgiliau ysgrifennu traethawd a chyflwyno llafar a gyflwynwyd yn lefel 1. Hefyd, datblygir sgiliau gwerthuso beirniadol a dadansoddi at ddibenion deall papurau ymchwil a adolygir gan gymheiriaid.

 • PM-238C Ystadegau Biolegol

  Mae¿r modiwl hwn yn cwmpasu nifer o egwyddorion dadansoddi data biolegol drwy ddefnyddio meddalwedd ystadegol.

 • PM-246C Datblygu Sgiliau Biocemeg II

  Nod y modiwl hwn yw datblygu'r sgiliau mae eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg. Bydd myfyrwyr yn cwrdd â thiwtoriaid ac yn derbyn cyfres o aseiniadau at ddiben datblygu eu sgiliau mewn meysydd allweddol, gan gynnwys ysgrifennu traethodau, cyflwyno a dadansoddi papurau ymchwil.

 • PM-250C Clefydau Heintus a Pharasitoleg

  Bydd y cwrs yn adeiladu ar sylfeini microbioleg ac yn cyflwyno pynciau newydd ym meysydd bacterioleg, mycoleg a pharasitoleg. Mae Imiwnoleg Lefel 5 (PM-249) yn rhagofyniad. Mae'r cwrs yn ymdrin ag egwyddorion sylfaenol clefydau heintus, gan gynnwys agweddau clinigol, triniaeth/atal, ac ymagweddau arbrofol at astudio organebau heintus a pharasitig. Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin â phynciau gan gynnwys achosion o glefydau, parasitiaid buddiol, clefydau trofannol a pharasitiaid sy'n effeithio ar ymddygiad.

 • PM-252C Esblygiad Moleciwlaidd

  Nod y modiwl yw gwerthuso cysyniadau'n feirniadol a defnyddio¿r dulliau gwyddonol sy'n berthnasol i astudio esblygiad moleciwlaidd mewn organebau procaryotig ac ewcaryotig.

 • PM-253C Technegau Bioleg Foleciwlaidd

  Bydd y modiwl yn darparu sylfaen ddamcaniaethol ac ymarferol gref ar gyfer ystod gynhwysfawr o dechnegau biofoleciwlaidd a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn geneteg foleciwlaidd a biocemeg. Rhoir pwyslais penodol ar dechnoleg ailgyfuno DNA, dilyniannu cenhedlaeth nesaf, transgriptomeg, proteomeg a sbectrometreg màs.

 • PM-254C Meddygon, Cleifion a Nodau Meddygaeth

  -

 • PM-259C Themâu a thechnegau cyfoes yn y gwyddorau meddygol

  Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i fyfyrwyr o'r themâu presennol a'r rhai sy'n datblygu yn y gwyddorau meddygol, o safbwynt clinigol a'r labordy. Bydd yn ymdrin â phynciau sy'n denu sylw sylweddol yn y cyfryngau, megis y firws Zika a dulliau trawsblannu amgen yn ogystal â thechnegau labordy newydd. Yn ogystal, ategir y modiwl gan ddau ddosbarth ymarferol - disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiectau bach ar sail dadansoddi samplau cleifion, a sut caiff y rhain eu cyflwyno fel astudiaethau ymchwil. Bydd y modiwl hefyd yn cynnwys 'cynhadledd' undydd pan fydd myfyrwyr yn cyflwyno data ac yn cael profiad o awyrgylch cynhadledd ymchwil.

 • PM-266C Y System Gardiofasgwlaidd

  Gan adeiladu ar fodiwl y flwyddyn gyntaf, Ffisioleg Ddynol (PM-139), bydd y modiwl ar y System Gardiofasgwlaidd yn cyflwyno ac yn diffinio'r mecanweithiau cellol sylfaenol sy'n rheoli ffisioleg gweithrediad system gardiofasgwlaidd iach. Bydd y modiwl yn disgrifio'r prosesau sy'n gyfrifol am guriad calon rheolaidd a gweithrediad y pibellau gwaed, a sut gall newidiadau yn y systemau dan sylw arwain at gyflyrau pathoffisiolegol. Bydd pwyslais ar y dulliau arbrofol a ddefnyddir i astudio'r mecanweithiau cardiofasgwlaidd a ddisgrifiwyd.

 • PM-272C Cyflwyniad i Wyddor Data Iechyd

  Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno egwyddorion a dulliau sylfaenol gwyddor data iechyd. Bydd myfyrwyr yn meithrin dealltwriaeth o'r rôl gynyddol bwysig sydd gan wyddor data iechyd mewn meysydd ymchwil a chlinigol.

 • PM-304C Prosiect Ymchwil Biofoleciwlaidd

  Profiad gwaith mewn labordy ymchwil.

 • PM-315 Skills For Geneticists III

  The module aims to develop the student¿s ability to critically analyse and synthesise advanced research topics in genetics and molecular biology, and their oral and written scientific presentation skills.

 • PM-315C Sgiliau ar gyfer Genetegwyr III

  Amcan y modiwl yw datblygu gallu'r myfyriwr i ddadansoddi'n feirniadol a syntheseiddio pynciau ymchwil uwch ym maes geneteg a bioleg foleciwlaidd, ac i feithrin eu sgiliau cyflwyno gwyddonol llafar ac ysgrifenedig.

 • PM-334 Biochemistry Literature Review and Communication

  Students will acquire a detailed knowledge of one topical research area of key importance to their particular degree scheme.

 • PM-334C Adolygiad Llenyddiaeth Biocemeg a Chyfathrebu

  Bydd y myfyrwyr yn dysgu gwybodaeth fanwl o un maes ymchwil cyfamserol â phwysigrwydd allweddol i'w cynllun gradd penodol.

 • PM-344 Capstone Project

  The aim of this module is to provide a capstone experience to students¿ learning, through participating in their own enquiry-based research project. Depending on the student's employability strand within the programme, the project may be laboratory, data, or education-based, but it will always involve a research question that is drawn from the literature, focused on a topic relevant to medical science. It will ask a novel research question and involve the critical analysis of research findings. Students will refine their oral and written communication skills to a graduate level through creating an introductory presentation on the project background, and a written dissertation and oral presentation on their research conclusions.

 • PM-344C Prosiect Capfaen

  Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad dysgu capfaen drwy gymryd rhan yn eu prosiect eu hunain yn seiliedig ar gwestiwn ymchwil. Gan ddibynnu ar linyn cyflogadwyedd y myfyriwr yn y rhaglen, gall y prosiect fod yn seiliedig ar waith labordy, data neu addysg, ond bydd bob amser yn cynnwys cwestiwn ymchwil sy'n deillio o'r llenyddiaeth, ac sy'n canolbwyntio ar bwnc perthnasol i wyddor feddygol. Bydd yn gofyn cwestiwn ymchwil newydd ac yn cynnwys dadansoddiad beirniadol o ganfyddiadau ymchwil. Bydd myfyrwyr yn mireinio eu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig i lefel raddedig, drwy lunio cyflwyniad rhagarweiniol ar gefndir y prosiect, ynghyd â thraethawd estynedig a chyflwyniad llafar ar ganfyddiadau eu hymchwil.

 • PM-357C Technegau Labordy Biofeddygol

  Bydd y modiwl yn darparu damcaniaeth ymarferol a manwl o¿r cymwysiadau ac offer sydd ar gael i fyfyrwyr MSci yn y labordai ymchwil biofeddygol sydd wedi'u lleoli yn yr Ysgol Feddygaeth. Bydd y modiwl yn darparu canllawiau a rhesymeg ar gyfer cynlluniau arbrofol, a dadansoddiad data ac ystadegau.

 • PM-400C Prosiect Ymchwil Uwch A

  Mae'r prosiect ymchwil uwch yn elfen allweddol o'r flwyddyn astudio olaf. Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o ymgymryd ag ymchwil arloesol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a'r Ganolfan NanoIechyd am naw mis. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar un o'r themâu ymchwil canlynol sy'n berthnasol i'r gwyddorau meddygol: Biofarcwyr a Genynnau; Microbau ac Imiwnedd; Dyfeisiau. Bydd myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau dadansoddi uwch i ymchwilio i bwnc penodol. Yn ogystal, byddant yn cael profiad o lunio cynnig ymchwil a chyflwyno eu data mewn amrywiaeth o fformatau. Dynodir themâu ymchwil sy'n briodol i deitl gradd penodol. Er enghraifft, os yw myfyriwr yn astudio Geneteg, gellir dynodi prosiect yn ymchwilio i weithrediad gennyn mewn fector pryfed clefyd trofannol, gan ddefnyddio techneg ymyrraeth RNA. Rhennir y prosiect ymchwil uwch rhwng dau fodiwl, PM-400 a PM-402. Mae PM-400 yn cynnwys y cydrannau canlynol: (1) Llunio poster ymchwil; (2) Recordiad sain 15 munud sy'n cyflwyno'r maes ymchwil; (3) Perfformiad yn y labordy a (4) Amddiffyn y prosiect mewn arholiad llafar agored (cyflwyniad 20 munud i'w ddilyn gan 10 munud o gwestiynau).

 • PM-402 Advanced Research Project B

  The advanced research project is a key component of the final year of study, providing students with experience of conducting cutting-edge research in the Institute of Life Science and Centre for Nanohealth over an 9-month period. The project will fall into one of the current medically-related research themes: Biomarkers and Genes; Microbes and Immunity; Devices. Students will employ a range of advanced analytical procedures to investigate a specific topic. In addition, they will gain experience in preparing a research proposal and presenting their data in various formats. Research topics will be assigned that are appropriate to a specific degree title. For example, a Genetics student could be assigned a project investigating gene function in an insect vector of a tropical disease, using the technique of RNA interference. The advanced research project is divided between 2 modules, PM-400 and PM-402. PM-402 comprises the final written dissertation.

 • PM-402C Prosiect Ymchwil Uwch B

  Mae'r prosiect ymchwil uwch yn elfen allweddol o'r flwyddyn astudio olaf, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o ymchwil arloesol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a'r Ganolfan NanoIechyd dros naw mis. Bydd y prosiect yn seiliedig ar un o'r themâu ymchwil canlynol sy'n ymwneud â'r gwyddorau meddygol: Biofarcwyr a Genynnau; Microbau ac Imiwnedd; Dyfeisiau. Bydd myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau dadansoddi uwch i ymchwilio i bwnc penodol. Yn ogystal, cânt brofiad o lunio cynnig ymchwil a chyflwyno eu data mewn amrywiaeth o fformatau. Dynodir pynciau ymchwil sy'n briodol i deitl gradd penodol. Er enghraifft, os yw myfyriwr yn astudio Geneteg, gellir dynodi prosiect yn ymchwilio i weithrediad gennyn mewn fector pryfed clefyd trofannol, gan ddefnyddio techneg ymyrraeth RNA. Rhennir y prosiect ymchwil uwch rhwng dau fodiwl, PM-400 a PM-402. PM402 yw¿r traethawd estynedig terfynol.

Supervision

 • Investigating novel small molecule enzyme inhibitors for treating cognitive decline and dementia (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Ghrelin AMPK mediated mitochondrial dynamics (current)

  MSc
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Cellular and molecular mechanisms of ghrelin-mediated neurogenesis (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Preventing nerve cell loss in Alzheimer's disease: a role for the orexigenic hormone ghrelin? (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Owain Howell
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • The role of neuronal autophagy in ghrelin mediated neuroprotection and neurogenesis: Implications for dementia and associated disease (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • The role of ghrelin in regulation of adult hippocampal neurogenesis. (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • 'The Effects of Ghrelin and Mild Nutrient Restriction on Neuronal Autophagy' (awarded 2017)

  MRes
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies