Mrs Bethan Pearl
Senior Lecturer
Public Health, Policy and Social Sciences
Telephone: (01792) 295320

Teaching

 • ASQ201 Theories and Perspectives in Social Work

  The module provides the basis for understanding social work theories and perspectives for informing contemporary social work practice in a Welsh context. The module critically considers the concepts and explanations of social work theories and psychosocial perspectives from other disciplines that contribute to the social work knowledge base and its application to ethically-minded practice with service users and carers. Particular attention will be given to methods of case-work, group work, community work, and psycho-social work. Emphasis will be placed on practice in the Welsh context and the translation of theoretical perspectives to methods and tools in practice.

 • SW-100W Dysgu Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 1

  Amcan craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad gwaith 20 niwrnod a'u galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru. Mae'r modiwl hwn yn gyfnod dan oruchwyliaeth o isafswm o 20 niwrnod mewn o leiaf un lleoliad ymarfer pan fydd rhaid i fyfyrwyr fodloni Dangosyddion Perfformiad canlynol y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (CGC, 2011): ¿ Rôl allweddol 1, safon 2, Dangosydd Perfformiad (DP) 1: ceisio goruchwyliaeth broffesiynol i ddatblygu ymarfer gwaith cymdeithasol atebol ¿ Rôl allweddol 1, safon 2, DP 2: paratoi ar gyfer goruchwyliaeth broffesiynol ffurfiol mewn ffyrdd sy'n uchafu ei heffeithiolrwydd ¿ Rôl allweddol 1, safon 2, DP 2: adnabod problemau, penblethau a gwrthdaro moesegol sy'n codi yn ystod ymarfer gwaith cymdeithasol ¿ Rôl allweddol 3, safon 9, DP 1: cynllunio sut i ddefnyddio cyfathrebu i sicrhau ymgysylltu cychwynnol ¿ Rôl allweddol 3, safon 9, DP 2: defnyddio sgiliau cyfathrebu i sefydlu'r berthynas gwaith cymdeithasol Yn sgil y lleoliad gwaith, mae'n rhaid bod y myfyriwr wedi dangos bod ganddo'r sgiliau a'r gwerthoedd rhyngbersonol sylfaenol gofynnol er mwyn iddo fod yn addas ac yn ddiogel i weithio'n uniongyrchol gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr; a'i fod wedi caffael dealltwriaeth, yn uniongyrchol gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, o effaith ymarfer gwaith cymdeithasol arnynt. Mae'r modiwl hefyd yn ceisio paratoi myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd y byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad gwaith, sef sylwadaeth fyfyriol. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant hefyd yn cael cyfle i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi.

 • SW-200W Dysgu Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 2

  Diben craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad ymarfer uniongyrchol 80 niwrnod a'u galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru yn ystod y lleoliad. Nod addysgu'r modiwl yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad gwaith, ar ffurf sylwadau myfyriol. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd mewn ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau arfer gorau. Cyflawnir hyn trwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, mewn grwpiau mawr ac mewn seminarau. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau creu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, arfer gwrth-wahaniaethu a gwrth-ormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant hefyd yn cael cyfle i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna, bydd myfyrwyr yn mynd allan i'w lleoliadau ymarfer ac yn cymryd rhan mewn diwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.

 • SW-300W Dysgu Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 3

  Amcan craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad gwaith 100 niwrnod terfynol a'u galluogi i fodloni gofynion gradd Cyngor Gofal Cymru yn ystod y lleoliad gwaith hwnnw a darparu tystiolaeth o ansawdd digonol, a datblygu'r gwaith y mae ei angen yn y portffolio, i'w galluogi i ennill eu cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol a bod yn barod am ymarfer annibynnol. Amcan addysgu'r modiwl yw paratoi'r myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd y byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad gwaith, ar ffurf sylwadaethau myfyriol. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd mewn ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau arfer gorau. Cyflawnir hyn trwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, mewn grwpiau mawr ac mewn seminarau. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau creu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, arfer gwrth-wahaniaethu a gwrth-ormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant hefyd yn cael cyfle i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna, bydd myfyrwyr yn mynd allan i'w lleoliadau ymarfer ac yn cymryd rhan mewn diwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.

 • SW-M02 Social Work Skills and Knowledge in Practice

  The central premise of this module is to prepare students for the 20 day observational placement followed by 80 day direct practice placement and to enable them to fulfill the requirements of the Care Council of Wales during both placements. It will also provide them with the opportunity to provide evidence of a sufficient quality, and to develop the work needed in the portfolio, to enable them to gain their professional qualification in social work and to be ready to practice independently. The module also aims to prepare the students for the academic work which they complete on placement, which is a reflective commentary. The aim is to enable the students to understand critical reflection, its role and relevance in the practice setting and its importance in ensuring best practice. This will be achieved through teaching and discussion to develop skills and knowledge, both in a large group and in seminars. Students will develop skills in linking theory, legislation, anti-discriminatory /anti-oppressive practice and the Welsh context to practice. Students will also develop a better understanding of their learning needs before going out on placement and have a clear understanding of what the expectations are. They will also have opportunity to work through ways of dealing with any problems or difficulties which may arise. Students will then go out into their practice placements, and will attend `recall¿ days to monitor their experience of placement and their understanding of how the concepts discussed work in practice.

 • SW-M02W Sgiliau a Gwybodaeth mewn Ymarfer Gwaith Cymdeithasol

  Diben craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad ymarfer arsylwi 20 niwrnod i'w ddilyn gan y lleoliad ymarfer uniongyrchol 80 o ddiwrnodau a'u galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru yn ystod y ddau leoliad. Bydd hefyd yn rhoi cyfle iddynt ddarparu tystiolaeth o safon ddigonol ac i ddatblygu'r gwaith angenrheidiol yn y portffolio i'w galluogi i ennill eu cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol a bod yn barod i ymarfer yn annibynnol. Mae'r modiwl hefyd yn anelu at baratoi myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad, sef sylwadaeth fyfyriol. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd yn y lleoliad ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau ymarfer gorau. Cyflawnir hyn drwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, mewn grwpiau mawr ac mewn seminarau. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau creu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, ymarfer gwrthwahaniaethol a gwrthormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant yn cael cyfle hefyd i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna, bydd myfyrwyr yn mynd i'w lleoliadau ymarfer ac yn dod i ddiwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.

 • SW-M07W Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

 • SW-M07WA Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer (A)

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

 • SW-M07WB Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer (B)

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.