In September 2017 I joined the teaching staff of the Welsh Department in Swansea University, having previously completed seven years of study as a student in the Department. I completed a BA degree in Welsh in 2014 and then a Ph.D. in Welsh in 2019. My Ph.D. explored how best Welsh as a second language can be supported in being implemented successfully in the context of English-medium schools. As a lecturer in Welsh, I am primarily responsible for teaching a number of language modules for second language students, but I also convene and contribute to a number of other modules in the field of Welsh language, Welsh education, applied linguistics and language planning. Amongst my research interests are: Welsh Second Language; second language acquisition; language and education policy in Wales; second language testing and assessment; bilingualism and bilingual education and language planning.  

Areas of Expertise

 • Welsh second language education
 • bilingual education
 • language and education policy in Wales
 • second language aquisition

Publications

 1. (2019). Closing the gap between policy and practice in relation to Welsh Second Language: A study of how best Welsh as a second language can be supported in being implemented successfully in the context of English-medium schools..
 2. (2018). Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?. Jurys Inn, Cardiff: The future of educational research in Wales.
 3. (2018). A new model for Welsh Second Language?. Gregynog Hall, Tregynog, Powys, Wales.: The Welsh language in English-medium Education.

Teaching

 • CY-130 Defnyddio'r Iaith

  Nod y cwrs yw cyflwyno 80 awr o ddysgu dwys a fydd yn rhoi sylfaen ieithyddol gref i'r myfyrwyr. Bydd y pwyslais ar feistroli'r patrymau'r iaith lafar. Yn ogystal a datblygu'r sgiliau hyn, bydd cyfle iddynt gyflwyno gwaith ysgrifenedig wythnosol. Bydd y cwrs yn arfog'r myfyrwyr yn ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg.

 • CY-131 Defnyddio'r Iaith 2

  Nod y modiwl hwn fydd adeiladu ar y gwaith a gyflwynwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini yn Semestr 1. Rhoddir sylw i¿r is-gymalau, yr arddodiaid, cymharu ansoddeiriau, lluosogi enwau a¿r ffurfiau berfol. Cyflwynir nifer o elfennau¿r iaith lenyddol i¿r myfyrwyr ochr yn ochr â¿r ffurfiau llafar a astudiwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini. Bydd hyn yn cyfoethogi a dyfnhau eu profiad o¿r iaith fel y gallant droi o¿r naill gywair i¿r llall. Bydd cyfle i¿r myfyrwyr drafod ac ymarfer arddulliau ysgrifennu gwahanol megis ysgrifennu llythyr portread ac adolygiad gan ailddrafftio gwaith a thrafod gwallau. Rhodir sylw hefyd i eirfa a phriod-ddulliau.

 • CY-132 Cadarnhau'r Seiliau

  Mae'r modiwl hwn yn cydredeg â modiwl CY-130 Cyflwyno'r Seiliau. Bydd yn canolbwyntio ar gadarnhau sgiliau ysgrifennu, gwrando a darllen y myfyrwyr ac yn eu harfogi'n ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg. Yn ogystal â datblygu'r sgiliau hyn, bydd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddadansoddi gwallau mewn clinig iaith ac ymgyfarwyddo â ffurfiau a chyweiriau anffurfiol y Gymraeg ac amrywiadau tafodieithol.

 • CY-140 Languages for All - Welsh 1

  Students will be able to gain a basic knowledge within the A1 level of the Council of Europe scale in reading, writing, listening, and speaking in Welsh, and using Welsh in an effective way in everyday situations.

 • CY-141 Languages for All - Welsh 2

  Students will be able to gain a basic knowledge approaching the A1 level of the Council of Europe scale in reading, writing, listening, and speaking in Welsh, and using Welsh in an effective way in everyday situations.

 • CY-143 Cymraeg Proffesiynol 1

  Amcan y modiwl yw meistroli¿r Gymraeg wrth ei defnyddio a chwblhau ystod o dasgau. Edrychir hefyd ar egwyddorion addysgu effeithiol. The aim of this module is to master the Welsh language by using it in various contexts to complete a range of written and oral tasks.

 • CY-222 Gweithio mewn dwy iaith

  Dyma fodiwl sy'n archwilio dwyieithrwydd a sefydliadau yng Nghymru, gan ar rol cyfieithu mewn sefydliadau o'r fath. Rhydd gyd-destun deallusol i waith y cyfieithydd cyn cychwyn ar y dasg o ddysgu sut i gyfiethu.

 • CY-242 Y Gymraeg ac Addysg: Polisi ac Arfer

  Dyma fodiwl sy¿n archwilio¿r berthynas rhwng polisi ac arfer o ran addysgu¿r Gymraeg fel ail iaith yng Nghymru. Bydd myfyrwyr yn dadansoddi¿r prif bolisïau iaith ac addysg diweddar, yn ogystal â¿r canfyddiadau diweddaraf ym maes Cymraeg Ail Iaith, er mwyn ystyried a oes gagendor rhwng polisi ac arfer o ran addysgu¿r Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. Canolbwyntir yn benodol yn y modiwl hwn ar strategaeth gyfredol Llywodraeth Cymru ar gyfer yr iaith Gymraeg, sef Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr, a chyfraniad ysgolion cyfrwng Saesneg i greu siaradwyr dwyieithog er mwyn gwireddu¿r uchelgais hon.

Research Groups

Career History

Start Date End Date Position Held Location
2017 Present Lecturer in Welsh Welsh Department

Administrative Responsibilities

 • Academic Integrity Officer / Employability Officer - Welsh Department

  2017 - Present