Lecturer
Cymraeg
Telephone: (01792) 606942
Room: Academic Office - 158
First Floor
Talbot Building
Singleton Campus

In September 2017 I joined the teaching staff of the Welsh Department in Swansea University, having previously completed seven years of study as a student in the Department. I completed a BA degree in Welsh in 2014 and then a Ph.D. in Welsh in 2019. My Ph.D. explored how best Welsh as a second language can be supported in being implemented successfully in the context of English-medium schools. As a lecturer in Welsh, I am primarily responsible for teaching a number of language modules for second language students, but I also convene and contribute to a number of other modules in the field of Welsh language, Welsh education, applied linguistics and language planning. Amongst my research interests are: Welsh Second Language; second language acquisition; language and education policy in Wales; second language testing and assessment; bilingualism and bilingual education and language planning.  

Areas of Expertise

 • Welsh second language education
 • bilingual education
 • language and education policy in Wales
 • second language aquisition

Publications

 1. Lovell, A. Closing the gap between policy and practice in relation to Welsh Second Language: A study of how best Welsh as a second language can be supported in being implemented successfully in the context of English-medium schools.
 2. Lovell, A. Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
 3. Lovell, A. A new model for Welsh Second Language?

Teaching

 • CY-130 Defnyddio'r Iaith

  Nod y cwrs yw cyflwyno 80 awr o ddysgu dwys a fydd yn rhoi sylfaen ieithyddol gref i'r myfyrwyr. Bydd y pwyslais ar feistroli'r patrymau'r iaith lafar. Yn ogystal a datblygu'r sgiliau hyn, bydd cyfle iddynt gyflwyno gwaith ysgrifenedig wythnosol. Bydd y cwrs yn arfog'r myfyrwyr yn ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg.

 • CY-131 Defnyddio'r Iaith 2

  Nod y modiwl hwn fydd adeiladu ar y gwaith a gyflwynwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini yn Semestr 1. Rhoddir sylw i¿r is-gymalau, yr arddodiaid, cymharu ansoddeiriau, lluosogi enwau a¿r ffurfiau berfol. Cyflwynir nifer o elfennau¿r iaith lenyddol i¿r myfyrwyr ochr yn ochr â¿r ffurfiau llafar a astudiwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini. Bydd hyn yn cyfoethogi a dyfnhau eu profiad o¿r iaith fel y gallant droi o¿r naill gywair i¿r llall. Bydd cyfle i¿r myfyrwyr drafod ac ymarfer arddulliau ysgrifennu gwahanol megis ysgrifennu llythyr portread ac adolygiad gan ailddrafftio gwaith a thrafod gwallau. Rhodir sylw hefyd i eirfa a phriod-ddulliau.

 • CY-132 Cadarnhau'r Seiliau

  Mae'r modiwl hwn yn cydredeg â modiwl CY-130 Cyflwyno'r Seiliau. Bydd yn canolbwyntio ar gadarnhau sgiliau ysgrifennu, gwrando a darllen y myfyrwyr ac yn eu harfogi'n ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg. Yn ogystal â datblygu'r sgiliau hyn, bydd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddadansoddi gwallau mewn clinig iaith ac ymgyfarwyddo â ffurfiau a chyweiriau anffurfiol y Gymraeg ac amrywiadau tafodieithol.

 • CY-138 Trawsieithu

  Beth bynnag fydd eich dewis o ran swyddi yn y dyfodol, bydd y gallu i weithio¿n ddwyieithog yn hanfodol yn y Gymru gyfoes. Yn ystod eich cwrs gradd hefyd, bydd gofyn i chi weithio¿n effeithiol yn y ddwy iaith wrth ymchwilio i amrywiol feysydd. Mae¿r modiwl hwn yn gyfle i feithrin y sgil o weithio¿n ddwyieithog ar lafar ac yn ysgrifenedig, drwy wneud amrywiaeth o weithgareddau sy¿n berthnasol i¿r gweithle ac i¿ch astudiaethau academaidd

 • CY-143 Cymraeg Proffesiynol 1

  Amcan y modiwl yw meistroli¿r Gymraeg wrth ei defnyddio a chwblhau ystod o dasgau. Edrychir hefyd ar egwyddorion addysgu effeithiol. The aim of this module is to master the Welsh language by using it in various contexts to complete a range of written and oral tasks.

 • CY-335 Cyfieithu

  Nod y modiwl yw dysgu egwyddorion cyfieithu mewn modd systematig, gan ddatblygu arferion da.

 • CY-356 Traethawd Estynedig

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd estynedig ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio portffolio creadigol sylweddol. Ar ôl cytuno ar bwnc gydag aelod o staff Adran y Gymraeg, bydd myfyrwyr yn cael eu hyfforddi i arfer sgiliau ymchwil datblygedig. Bydd myfyrwyr yn gweithio'n annibynnol ond yn cyfarfod â'u cyfarwyddwr yn rheolaidd. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno drafftiau yn gyson a byddant yn derbyn adborth arnynt. Bydd y modiwl yn cymhwyso myfyrwyr ar gyfer ymchwil bellach ar ôl graddio.

Research Groups

Career History

Start Date End Date Position Held Location
2017 Present Lecturer in Welsh Welsh Department

Administrative Responsibilities

 • Academic Integrity Officer / Employability Officer - Welsh Department

  2017 - Present