Yn wreiddiol, o Rydaman, addysgwyd Tudur Hallam yn Ysgol Gymraeg Rhydaman, Caersalem Tycroes, Ysgol Maes-yr-Yrfa a Phrifysgol Aberystwyth. Ymunodd ag Adran y Gymraeg yn 1999. Fe’i penodwyd i Gadair y Gymraeg yn 2011.

Maes neu Feysydd Arbenigol: llenyddiaeth ddiweddar, llenyddiaeth y canon, beirniadaeth lenyddol, drama

Publications

 1. Hallam, T. 'Curse, bless, me now': Dylan Thomas and Saunders Lewis. Journal of the British Academy, 3, 211-253.
 2. Hallam, T. The Legacy of Saunders Lewis. Cambridge History of Welsh Literature (pp. 507-528). Cambridge University Press
 3. Hallam, T. Llawlyfr Meistroli'r Gymraeg Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 4. Hallam, T. Parcio Barddas.
 5. Hallam, T. When a Bardd meets a Poet: Menna Elfyn and the displacement of parallel facing texts. Slanderous tongues: essays on Welsh poetry in English 1970-2005Seren

See more...

Teaching

 • CY-139 Cymraeg Creadigol

  Amcan y modiwl yw edrych ar sut y mae rhai o feirdd gorau¿r Gymraeg wedi defnyddio¿r iaith ar ei ffurf fwyaf creadigol. Edrychir ar rai o brif destunau¿r `Traddodiad Taliesinaidd¿ a thasg y modiwl fydd creu tudalen gwe syml (gan ddefnyddio templed a ddarperir) ar gyfer disgyblion ysgol. The aim of the module is to examine how some of the best Welsh poets have used the language in its most creative form. We will look at some of the main texts of the Taliesin tradition. The assessment will involve using a simple template (provided by the lecturer) to create a webpage for school pupils.

 • CY-143 Cymraeg Proffesiynol 1

  Amcan y modiwl yw meistroli¿r Gymraeg wrth ei defnyddio a chwblhau ystod o dasgau. Edrychir hefyd ar egwyddorion addysgu effeithiol. The aim of this module is to master the Welsh language by using it in various contexts to complete a range of written and oral tasks.

 • CY-145 Cyfathrebu a Chyflwyno 1

  Y mae hwn yn un o ddau fodiwl llafar gorfodol yn y flwyddyn gyntaf ar gyfer y myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr ail iaith ac sy'n dilyn rhaglen gradd sengl. Yn yr ail semester byddwch yn dilyn Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 2. Y mae gwaith llafar yn elfen bwysig yn y rhaglen BA Cymraeg, a bydd y gwaith a wneir yn y flwyddyn gyntaf yn cael ei ddatblygu a'i estyn mewn modiwlau eraill yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Nod y ddau fodiwl yn y flwyddyn gyntaf fydd meithrin hyder a meithrin sgiliau'r myfyrwyr wrth siarad a sgwrsio, ac wrth gyflwyno a chyfathrebu ar lafar. Bydd y pwyslais ar wrando a gwylio ac ymateb i hynny, ar sgwrsio, ar weithio fel unigolyn ac fel aelod o grwp, ac ar ddarllen ar goedd. Bydd y ddau fodiwl yn atgyfnerthu'r gwaith a wneir yn y modiwlau iaith gorfodol, a bydd y myfyrwyr yn cael y cyfle i ymarfer y patrymau a'r eirfa a ddysgwyd ac a feistrolwyd fel rhan o'r modiwlau hynny.

 • CY-229 Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol

  Yn y modiwl hwn, byddwch yn cael cyfle i ymgyfarwyddo â rhai o brif nodweddion ysgrifennu creadigol, a'u hymarfer, gyda'r nod o lunio ffolio o waith creadigol mewn sawl cyfrwng, gan gynnwys barddoniaeth a rhyddiaith. Byddwn yn darllen ac yn dadansoddi testunau llenyddol yn y dosbarth er mwyn archwilio'r elfennau `creadigol¿ ynddynt, a gosodir gwaith darllen rheolaidd ynghyd â thasgau ysgrifennu rheolaidd. Bydd cyfle i chi drafod eich cynhyrchion gyda'ch cyd-fyfyrwyr a chyda thiwtoriaid y modiwl.

 • CY-233 O Ddafydd ap i Mererid Hopwood

  Amcan y modiwl yw edrych ar sut y mae beirdd yn parhau i fod yn bobl amlwg yn ein cymdeithas, ar ffurf gwobrau nodedig yr Eisteddfod a hefyd swydd y Bardd Cenedlaethol. Edrychir ar sut y mae¿r canu caeth wedi datblygu ers dyddiau Dafydd ap Gwilym, a sut y mae¿r cywydd yn parhau¿n fesur poblogaidd. Edrychir ar sut y mae nifer o feirdd benywaidd wedi herio¿r myth mai peth gwrywaidd yw¿r canu caeth, gan gynnwys Mererid Hopwood. Cymherir ffurf y cywydd â¿r vers libre. The aim of the module is to examine how poets continue to be prominent figures in our society and continue to be held in high regard (e.g. Eisteddfod prizes and the role of a National Poet). The module will discuss the use of cynghanedd in Welsh poetry, its development since the days of Dafydd ap Gwilym and the popularity of the cywydd in contemporary poetry. We will examine the way many current female poets challenge the myth that cynghanedd is a metre used mainly by male poets. The cywydd will be compared to the vers libre.

 • CY-235 Cymraeg Proffesiynol 2

  Amcan y modiwl yw meistroli'r Gymraeg wrth ei defnyddio a chwblhau tasgau, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn Cymraeg Proffesiynol 1. Rhoddir sylw pellach i egwyddorion addysgu effeithiol. Rhoddir sylw hefyd i faes dadansoddi gwallau a gramadeg. The aim of this module is to master the Welsh language by using it in various contexts to complete a range of written and oral tasks. This module will build on the information and skills learnt in Cymraeg Proffesiynol 1. Attention will also be given to analysing language and grammar errors.

 • CY-354 Blas ar Ymchwil

  Mae'r modiwl hwn yn baratoad ar gyfer ysgrifennu traethawd neu bortffolio estynedig (modiwl CY-356). Mae'n addas i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd ymchwil sylweddol ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio proffolio creadigol sylweddol. Bydd myfyrwyr yn gweithio dan gyfarwyddyd tiwtor arbenigol ac yn datblygu sgiliau ymchwil allweddol fel ymgyfarwyddo â methodoleg ymchwil, cynllunio gwaith a threfnu amser yn effeithiol.

 • CY-356 Traethawd Estynedig

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd estynedig ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio portffolio creadigol sylweddol. Ar ôl cytuno ar bwnc gydag aelod o staff Adran y Gymraeg, bydd myfyrwyr yn cael eu hyfforddi i arfer sgiliau ymchwil datblygedig. Bydd myfyrwyr yn gweithio'n annibynnol ond yn cyfarfod â'u cyfarwyddwr yn rheolaidd. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno drafftiau yn gyson a byddant yn derbyn adborth arnynt. Bydd y modiwl yn cymhwyso myfyrwyr ar gyfer ymchwil bellach ar ôl graddio.

 • CY-357 Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry

  Amcanion y modiwl yw edrych ar ddau o brif dramodwyr y Gymraeg, sef Saunders Lewis a Gwenlyn Parry, ac ystyried crefft y ddrama. Dysgir am rôl gwahanol gwmnïau theatr Cymru heddiw, gan gynnwys y Theatr Genedlaethol. The aims of the module is to discuss two of Wales' most prominent playwrights (namely Gwenlyn Parry and Saunders Lewis) and to consider the art of writing a play. We will learn about the roles of various theatre companies, including the National Theatre of Wales.

Supervision

 • Casgliad o gerddi wrth ymchilio i'r berthynas rhwng y bardd, ei gyfrwng a'i gynulleidfa (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Alan Llwyd
 • Sgerbydau : casgliad o straeon a phennod adfyfyriol ar grefft sgwennu (current)

  MA
  Other supervisor: Dr Hannah Sams
 • Cofio'r Beirdd a'r Beirdd yn cofio: Beth Oedd Rôl y Bardd Wrth Gofio’r Rhyfel Mawr yng Nghymru 2013-2019? (current)

  MA
  Other supervisor: Dr Gethin Matthews
 • Y Bardd a'i Gyfrol: Beth yw nodweddion cyfrol safonol o farddoniaeth? (current)

  MA
  Other supervisor: Prof Alan Llwyd
 • ‘Y Canon Cwiyr’: Ailystyried Llenyddiaeth Gymraeg trwy Theori Gwiyr (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Daniel Williams
 • Cymru a Shakespeare: dramateiddio hunaniaeth ôl-drefedigaethol Cymru trwy addasu Shakespeare (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Francesca Rhydderch
 • Babble: A poetry collection exploring the cultural identity of modern Wales (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Alan Kellermann
 • Barddoniaeth Gwyn Thomas: Ymestyn Gorwelion a Gwarchod y Mur? (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Hannah Sams
 • Agweddau ar ymerodraethedd, gwrthdrefedigaethedd a gwladychu mewn llenyddiaeth deithio Gymraeg am America Ladin. (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Geraldine Lublin
 • Astudiaeth ar bwysigrwydd iaith yn nhermau hunaniaeth (ar ffurf nofel fer a drama) (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Hannah Sams
 • Gan Y Gwirion y Ceir y Gwir: Dadansoddi'r Defnydd o Salwch Meddwl Fel Eifen Mewn Llenyddiaeth Gymraeg ddiweddar (awarded 2020)

  PhD
  Other supervisor: Dr Hannah Sams
 • Cau’r bwlch rhwng polisi ac arfer mewn perthynas â Chymraeg Ail Iaith: Astudiaeth ar sut orau y gellir cefnogi cyflwyno’r Gymraeg fel ail iaith yn llwyddiannus yng nghyd-destun ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg. (awarded 2019)

  PhD
  Other supervisor: Mr Steven Morris
 • 'Mae Theomemphus yn Hen gan Dafydd Rowlands: Astudiaeth destunol, ryngdestunol a chyd-destunol ' (awarded 2018)

  PhD
  Other supervisor: Mr Robert Rhys
 • 'Ffarwel i''''r Abswrd? : Agweddau ar y Theatr Gymraeg Gyfoes' (awarded 2017)

  PhD
  Other supervisor: Mr Robert Rhys