Welsh language film gives a glimpse of Greenland’s disappearing ice at GwyddonLe

A film entitled ‘GLIMPSE: Greenland's disappearing ice’ will be premiered for the first time through the medium of Welsh on Friday 8 June 2012 at 3pm in the GwyddonLe pavilion on the Urdd Eisteddfod maes.

The film documentary follows a team of Swansea University glaciologists on adventurous field research to investigate how and why Greenland’s ice is changing. The film has been entirely shot, edited, and produced by Swansea Glaciology Group researchers, in collaboration with 196 Productions.

Among the film’s highlights are a dramatic time-lapse footage of a huge iceberg calving event, a wild storm amongst the icebergs, a close encounter with a polar bear not forgetting the stunning landscapes, mountains and glaciers of Greenland’s remote fjords.

At the end of the film, there will be an opportunity to talk to scientist who star in the film and have a first-hand view of science in action.

The fieldwork in Greenland forms part of the Leverhulme Trust-funded Greenland Ice Margin Prediction, Stability and Evolution (GLIMPSE) project, headed by Professor Tavi Murray of Swansea University’s College of Science.

Professor Murray said: “We are extremely pleased that the film is available through the medium of Welsh and I sincerely hope that visitors to the Urdd Eisteddfod maes flock to GwyddonLe on Friday afternoon. Greenland is an inspiring place to do science and this film is a wonderful way for us to show people what it’s really like to live and work in Greenland, as well as how the ice sheet is changing. And of course, the changes that happen in Greenland affect us all.”

The film has been supported by the Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) Pathways to Impact initiative, and a Collaborative Awards in Science and Engineering Studentship from the Natural Environment Research Council (NERC).


For further information, please contact Manon Llwyd, Swansea University Public Relations Office, Tel 01792 513454, 07530716416 or e-mail m.llwyd@swansea.ac.uk


Cipolwg cyntaf ar yr iâ sy’n diflannu yn yr Ynys Las
trwy gyfrwng y Gymraeg yn GwyddonLe

Brynhawn Gwener 8 Mehefin am 3 o’r gloch bydd dangosiad cyhoeddus cyntaf y ffilm Gymraeg ‘GLIMPSE: Yr iâ sy’n diflannu o’r Ynys Las’ ym mhabell GwyddonLe ar faes Eisteddfod yr Urdd 2012.

Mae’r ffilm ddogfen yn dilyn tîm o rewlifwyr o Brifysgol Abertawe ar daith maes ymchwil i archwilio sut a pham y mae iâ'r Ynys Las yn newid. Mae’r ffilm wedi’i saethu, ei golygu a’i chynhyrchu gan ymchwilwyr Grwp Rhewlifeg Abertawe, mewn cydweithrediad â chwmni 196 Production.

Ymhlith uchafbwyntiau’r ffilm mae mynydd iâ enfawr yn hollti, storm wyllt ymysg y mynyddoedd iâ, cyfarfyddiad agos ag arth wen heb anghofio golygfeydd godidog o rewlifoedd syfrdanol yr Ynys Las.

Ar ddiwedd y ffilm, bydd cyfle i bawb holi'r gwyddonwyr sy'n serennu yn y ffilm er mwyn cael blas ar fywyd gwyddonwyr yn y maes. 

Mae’r gwaith maes yn ffurfio rhan o’r prosiect a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, Greenland Ice Margin Prediction, Stability and Evolution (GLIMPSE), a arweinir gan yr Athro Tavi Murray o Goleg Gwyddoniaeth y Brifysgol.

Meddai’r Athro Murray: “Rydym yn falch iawn bod y ffilm ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ac rwy’n gobeithio y bydd ymwelwyr â maes yr Eisteddfod yn tyrru i’w gweld brynhawn Gwener. Mae’r Ynys Las yn lle ysbrydoledig i wneud gwaith gwyddonol ac mae’r ffilm hon yn ffordd unigryw i ddangos sut beth yn union yw hi i fyw ac i weithio yno, yn ogystal â sut y mae’r llen iâ yn newid. Ac wrth gwrs, mae’r newidiadau sy’n digwydd yn yr Ynys Las yn effeithio arnom i gyd.”

Mae’r ffilm wedi’i chefnogi gan fenter Llwybrau i Effaith y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), a thrwy Ddyfarniadau Ysgoloriaethau Ymchwil ar y Cyd mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg gan y Cyngor Ymchwil Amgylchedd Naturiol (NERC).


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Manon Llwyd, Swyddfa Cysylltiadau Cyhoeddus Prifysgol Abertawe, Ffôn 01792 513454, 07530716416 neu  e-bost m.llwyd@abertawe.ac.uk