Technoteach is offering a fantastic opportunity to ICT and computer science teachers across South Wales

Technoteach, an outreach teacher training project run by Technocamps, is offering a fantastic opportunity to ICT and computer science teachers across South Wales, providing them with the opportunity to undertake an accredited qualification – a Certificate in Computing for Teachers (QCF) Level 3 – commencing in the Autumn Term 2015. This qualification will be absolutely free to teachers.

asfi logotechnocamps logo yellow1technoteach logo1

This qualification provides teachers with a wealth of content and pedagogical knowledge to enable and enhance the delivery of the forthcoming Digital Competence Framework, Computer Science KS3 National Curriculum, and the new GCSE and A Level specifications in Computer Science to be introduced from September 2016 in Wales.

technoteach teachersProfessor Faron Moller, the Director of the Technocamps programme stated, “At Technocamps, we are motivated to providing extensive CPD opportunities of the highest quality for ICT and computer science teachers across Wales, especially in the wake of the Furlong and Donaldson reports.  Our ambition is to support all teachers and schools fully in their effort to promote and effectively deliver digital competence and the upcoming ICT/computer science changes in the curricula across the whole school.  This invaluable qualification will enhance the teachers’ and, hence, their pupils’ programming skills; enable teachers to share their knowledge, experience, skills and network with their peers; and provide good quality teaching syllabi and resources which they can use in their classroom practice.”

The Certificate will comprise of four modules which cover a range of topics from programming to theory topics and will be delivered by experienced Technocamps Delivery Officers.  Assessment for each unit will require teachers to produce a detailed electronic scheme of work and learning resources to support the delivery of a series of more than four lessons which demonstrates the teacher's understanding of how to deliver the units’ content in an engaging way in the classroom.

The recommended guided learning hours for each unit is 30 hours.  Therefore, the course will be split over three terms with 14 full-day sessions and 4 afternoon sessions split over this academic year.  Whilst free, Head teachers will be required to release any of their teachers who take this course for every one of these sessions.

Registration is on a first-come, first-served basis, and demand is high.  To register a place on the course, please email the registration form on the last page of the information brochure found on the Technocamps website (www.technocamps.com/TC_CPD_Brochure.pdf) to Kate Stevens (kate.stevens@technocamps.com) or Stewart Powell (stewart.powell@technocamps.com), or print the completed form and return by post to Technocamps, Room 215, Faraday Building, Swansea University, Singleton Park, Swansea SA2 8PP by Friday 2nd October 2015. 

We hope that schools will want to get involved and sign up to this exciting qualification which will give teachers the supportive tools that they can take straight into the classroom and deliver the new upcoming curricula with confidence and ability.


Mae Technoteach, prosiect hyfforddi athrawon allgymorth, sy'n cael ei redeg gan Technocamps, yn cynnig cyfle gwych i athrawon TGCh a chyfrifiadureg ledled de Cymru, trwy roi cyfle iddynt ymgymryd â chymhwyster achrededig - Tystysgrif mewn Cyfrifiadura ar gyfer Athrawon (QCF) Lefel 3 - gan ddechrau yn Nhymor yr Hydref 2015. Bydd y cymhwyster hwn yn rhad ac am ddim i athrawon.

Bydd y cymhwyster yn rhoi cyfoeth o gynnwys a gwybodaeth bedagogaidd i athrawon fel y gall y Fframwaith Cymhwysedd Digidol sydd i ddod, Cyfrifiadureg CA3 y Cwricwlwm Cenedlaethol, a'r manylebau TGAU a Safon Uwch newydd mewn Cyfrifiadureg, a fydd yn cael eu cyflwyno ym mis Medi 2016, gael eu cyflenwi a'u gwella.

Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr rhaglen Technocamps, "Yn Technocamps, rydym yn cael ein hysgogi i ddarparu cyfleoedd Datblygu Proffesiynol Parhaus helaeth, o'r safon uchaf, ar gyfer athrawon TGCh a chyfrifiadureg ledled Cymru, yn arbennig yn dilyn adroddiadau Furlong a Donaldson. Ein huchelgais yw sicrhau cefnogaeth gyflawn i bob athro ac ysgol yn eu hymdrech i hyrwyddo a bod yn effeithiol wrth gyflwyno cymhwysedd digidol a'r newidiadau sydd ar ddod mewn TGCh/cyfrifiadureg yn y cwricwla ledled yr ysgol gyfan. Bydd y cymhwyster amhrisiadwy hwn yn hyrwyddo sgiliau rhaglennu athrawon ac, o ganlyniad, sgiliau rhaglennu eu disgyblion; yn galluogi i athrawon rannu eu gwybodaeth, profiad, sgiliau a rhwydwaith â'u cymheiriaid; ac yn darparu meysydd llafur ac adnoddau dysgu o safon dda y byddant yn gallu eu defnyddio yn eu hymarfer yn yr ystafell ddosbarth."

Bydd y Dystysgrif yn cynnwys pedwar modiwl sy'n cwmpasu amrywiaeth o bynciau, o raglennu i bynciau theori, a byddant yn cael eu darparu gan Swyddogion Cyflenwi profiadol Technocamps. Bydd yr asesu ar gyfer pob uned yn disgwyl i athrawon ddarparu cynllun gwaith electronig ac adnoddau dysgu manwl i gefnogi'r gwaith o gyflenwi cyfres o fwy na phedair gwers a fydd yn amlygu dealltwriaeth yr athro o sut i gyflwyno cynnwys yr unedau mewn ffordd ddiddorol yn y dosbarth.

Argymhellir bod angen 30 awr o oriau dysgu dan arweiniad ar gyfer pob uned. Felly bydd y cwrs yn cael ei rannu dros dri thymor, ac yn cynnwys 14 sesiwn diwrnod llawn a 4 sesiwn prynhawn yn ystod y flwyddyn academaidd hon. Er bod y cwrs yn rhad ac am ddim, bydd gofyn i Benaethiaid ryddhau unrhyw athrawon sydd arno ar gyfer pob un o'r sesiynau hyn.

Y cyntaf i'r felin fydd yn cael cofrestru, ac mae galw mawr am y cwrs. Er mwyn cofrestru ar gyfer y cwrs, bydd angen i chi e-bostio'r ffurflen gofrestru ar dudalen olaf y daflen wybodaeth sydd ar wefan Technocamps (http://www.technocamps.com/TC_CPD_Brochure.pdf) at Kate Stevens (kate.stevens@technocamps.com) neu Stewart Powell (stewart.powell@technocamps.com), neu gallwch argraffu'r ffurflen wedi i chi ei llenwi a'i hanfon i Technocamps, Ystafell 215, Adeilad Faraday, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP erbyn dydd Gwener 2 Hydref 2015. 

Rydym yn gobeithio y bydd ysgolion am gymryd rhan a chofrestru ar gyfer y cymhwyster cyffrous hwn. Bydd yn sicrhau bod gan athrawon yr offer cefnogol i'w defnyddio ar unwaith, gyda hyder a gallu, yn y dosbarth, er mwyn cyflwyno'r cwricwla newydd sydd ar ddod.

NSA branding strip