Scientific Research Reveals future Secrets of Global Warming

New research which reveals details on changes in the Earth’s climate from more than 100,000 years ago – will be published online (Thursday, January 24, 2013) in leading journal Nature, by a team which includes Swansea University scientist, Professor Siwan Davies.

Siwan examining ice coreThis new study provides surprising details on changes in the Earth’s climate and indicates that the last interglacial period may be a good analogue for where the planet is heading in the face of increasing greenhouse gases and warming temperatures.

Prof Davies, accompanied an international team of researchers from 14 countries to North Greenland to analyse ice from the last ‘warm period’ on Earth, known as the Eemian period.

Led by the Centre for Ice and Climate at the University of Copenhagen, the team drilled more than 2.5 km to bedrock between 2008 and 2012 as part of the North Greenland Eemian Ice Drilling project (NEEM).

The new findings reveal that the climate in North Greenland between 130,000 and 115,000 years ago was 8 degrees Celsius warmer than today and the seas were roughly four to eight meters higher. Intense surface melting was especially noted during the early stages of the last interglacial.

But the research also shows that the ice-sheet surface in this area was only a few hundred metres lower than present suggesting that the Greenland ice-sheet contributed less than half of the total sea-level rise at this time. This then suggests that the more unstable West Antarctic ice-sheet must be responsible for a significant part of the 4-8m rise in sea level during this period.

The intense surface melt during the warm Eemian period was seen in the ice core as layers of re-frozen meltwater. Such melt events during the past 5,000 years are very rare by comparison, confirming that the surface temperatures in Greenland during the Eemian were significantly warmer than today. A rare modern melt event was observed during the field campaign in July 2012, and whilst this was an extreme event, future warming may lead to enhanced surface melting in Greenland.

Professor Siwan Davies from the University’s Department of Geography said: ‘‘For the first time, a detailed record of climate changes during the last interglacial has been achieved from a deep ice-core in Greenland and this study shows the importance of investigating this period to see how our planet will respond in a warmer world.’’

Prof Davies’ research focuses on volcanic ash particles within the ice which enables them to date the climatic events chronicled in the ice and reconstruct the history and frequency of volcanic eruptions in the past. Her research is funded by the European Research Council and the Natural Environment Research Council (NERC). 

Domain B.com report on the research at: http://65.175.64.197/technology/20130128_global_warming.html

For more information please contact Manon Llwyd, Swansea University Public Relations Office, Tel: 01792 513454, or email: m.llwyd@swansea.ac.uk

Ymchwil Gwyddonol yn Datgelu Cyfrinachau Cynhesu Byd-eang

Bydd ymchwil newydd sy’n datgelu manylion am newidiadau yn hinsawdd y Ddaear ers dros 100,000 o flynyddoedd yn cael ei gyhoeddi arlein (ddydd Iau Ionawr 24 2013) yng nghyfnodolyn Nature, gan dîm o wyddonwyr yn cynnwys yr Athro Siwan Davies o Brifysgol Abertawe.

Dengys yr ymchwil newydd newid syfrdanol yn hinsawdd y Ddaear a hefyd ceir arwydd clir bod y cyfnod rhyngrewlifol diwethaf yn rhoi syniad o’r hyn sy’n debygol o ddigwydd i’r blaned o ganlyniad i’r nwyon tŷ gwydr a chynhesu byd eang.

Mi wnaeth yr Athro Siwan Davies yn ogystal ag ymchwilwyr o 14 o wledydd eraill deithio i’r Ynys Las i astudio rhew o’r cyfnod cynhesaf diwethaf ar y Ddaear, sef y cyfnod Eemian.

Mi wnaeth y tîm, o dan arweiniad Canolfan Rhew a Hinsawdd, Prifysgol Copenhagen dyllu mwy na 2.5 km i wely’r iâ rhwng 2008 a 2012 fel rhan o Brosiect Dryllio Iâ Eemian yr Ynys Las.

Dengys y darganfyddiadau bod hinsawdd yr Ynys Las rhwng 130,000 a 115,000 yn ôl 8 gradd celsiws yn gynhesach na heddiw a’r moroedd oddeutu pedwar i wyth metr yn uwch. Cafodd ymdoddi arwynebol eithafol ei gofnodi yn arbennig yn nyddiau cynnar y cyfnod rhyngrewlifol diwethaf.

Ond mae’r ymchwil hefyd yn dangos bod llen iâ yn yr ardal yma ond can medr yn is na’r presennol sy’n awgrymu bod llen iâ'r Ynys Las wedi cyfrannu at lai na hanner cyfanswm y twf yn lefel y môr yn ystod y cyfnod yma. Mae hyn felly’n awgrymu bod llen iâ Gorllewin Antartica yn gyfrifol am ran fawr o’r twf o 4-8m yn lefel y môr yn ystod y cyfnod.

Roedd yr ymdoddi arwynebol eithafol yn ystod y cyfnod cynnes Eemian a welwyd yng nghraidd yr iâ fel haenau o ddŵr wedi toddi wedi ail-rewi. Mae’r fath ddigwyddiadau yn y pum mlynedd diwethaf yn brin mewn cymhariaeth, sy’n cadarnhau bod tymheredd wyneb yr Ynys Las yn ystod y cyfnod Eemian llawer cynhesach na heddiw. Gwelwyd digwyddiad tebyg yn ystod y prosiect yng Ngorffennaf 2012, ac er mai digwyddiad eithafol oedd hwn, gallai cynhesu byd-eang yn y dyfodol arwain at ymdoddi cynyddol ar arwyneb yr Ynys Las.

Meddai’r Athro Siwan Davies o Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Abertawe: ‘‘Am y tro cyntaf, mae record fanwl o’r newid yn yr hinsawdd yn ystod y cyfnod rhyngrewlifol diwethaf wedi’i gofnodi o’r rhewlif dwfn yn yr Ynys Las a dengys yr astudiaeth bod ymchwilio i’r cyfnod yma’n holl bwysig er mwyn rhagweld sut fydd y blaned yn ymateb i fyd cynhesach.’’

Mae’r Athro Siwan Davies yn canolbwyntio ar ronynnau folcanig lludw o fewn yr iâ sy’n ei galluogi i ddyddio digwyddiadau hinsawdd sydd wedi’u croniclo yn yr iâ ac ailadeiladu hanes ac amlder echdoriadau folcanig y gorffennol. Caiff ei hymchwil ei ariannu gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol a Chyngor Ymchwil Ewropeaidd.