ITWales IWD 2015 - Highs, Hurdles and Inspirations

ITWales, the umbrella organisation for Computer Science projects at Swansea University, held its annual celebration of International Women’s Day last Thursday night at a gala event held at the Liberty Stadium.

The evening marked 15 years of this flagship event that celebrates the work of women in Welsh IT.  It was attended by over 110 people from across the business and education sectors of the Welsh IT community.

ITWales IWD March 2015Julie James, Deputy Minister for Skills and Technology at Welsh Government was one of four keynote speakers at the event aimed at inspiring more women into careers in the Tech industry in Wales. The Deputy Minister declared "We have to get the message out there. Technology is such a rewarding career for both girls and boys.  We have to work together to break down these barriers".

"It's really important to understand how people make it into the (Tech) profession, what motivated them and what we can inspire others to do. It's also important to understand the barriers that they had to overcome" she added.

Dr Matt Roach Business Services Manager at Software Alliance Wales hosted the evening. He began with a talk highlighting some compelling arguments for what he feels might be making women and young girls decide against pursuing Computer Science-related Careers. His presentation argued that we shouldn’t be focussing on the differences between men and women but acknowledging that the difference is actually negligible and that we are in reality more similar than we are different.

Inspirational keynote speakers included Emma Coles (CEO of JiJiKiki and Adlet), Victoria Kania (CEO and Director of Bell IT) and Dawn Lyle (CEO of award winning 3D design company iCreate).  The three speakers talked about their career journeys, their highs, the hurdles they have overcome and their inspirations. 

Neal HarmanDr Neal Harman the Director of Software Alliance Wales concluded, “This annual event inspires and challenges us to work towards a future where women have an equal place in technology; a future where we are not losing the talents and drive of nearly half the population, and one that's a fairer and better place to live.”

Visit the I.T. Wales microsite for more information about the programme at www.swan.ac.uk/itwales

Article by Chris Rees - Communications Team Lead - Software Alliance Wales


ITWales [TG Cymru] IWD 2015 - Uchafbwyntiau, Rhwystrau ac Ysbrydoliaethau

Fe wnaeth ITWales [TG Cymru], y sefydliad ambarél ar gyfer prosiectau Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe, gynnal ei ddathliad blynyddol o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod nos Iau ddiwethaf yn Stadiwm Liberty.

Nododd y noson 15 mlynedd o'r digwyddiad blaenllaw hwn sy'n dathlu gwaith menywod ym maes TG Cymru.  Fe'i mynychwyd gan fwy na 110 o bobl o bob rhan o sectorau busnes ac addysg y cymuned TG yng Nghymru.

ITWales IWD March 2015Roedd Julie James, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg Llywodraeth Cymru yn un o bedwar prif siaradwr yn y digwyddiad a anelwyd at ysbrydoli mwy o fenywod i ddilyn gyrfaoedd yn y diwydiant Technoleg yng Nghymru. Datganodd y Dirprwy Weinidog "Rhaid inni gael y neges allan. Mae Technoleg yn yrfa mor werthfawr i ferched a bechgyn fel ei gilydd.  Rhaid inni gydweithio er mwyn torri'r rhwystrau hyn i lawr".

Fe wnaeth Dr Matt Roach, Rheolwr Gwasanaerthau Busnes gyda Chynghrair Meddalwedd Cymru gyflwyno'r noson. Cychwynnodd gydag araith yn amlygu dadleuon cymhellol dros yr hyn mae'n teimlo allai fod yn gyfrifol am beri i fenywod a merched ifanc benderfynu yn erbyn dilyn Gyrfaoedd cysylltiedig â Chyfrifiadureg. Roedd ei gyflwyniad yn dadlau na ddylent ganolbwyntio ar y gwahaniaethau rhwng dynion a menywod ond ar gydnabod bod y gwahaniaeth yn ddibwys mewn gwirionedd, a'r realiti yw ein bod ni'n fwy tebyg nag ydym yn wahano.

Roedd y prif siaradwyr yn cynnwys Emma Coles (CEO JiJiKiki and Adlet), Victoria Kania (CEO a Chyfarwyddwraig Bell IT) a Dawn Lyle (CEO y cwmni dylunio 3D iCreate sydd wedi ennill sawl gwobr).  Siaradodd y tair siaradwraig am deithiau eu gyrfaoedd, eu huchafbwyntiau, y rhwystrau maent wedi'u gorchfygu a'u hysbrydoliaethau. 

Neal HarmanTerfynodd Dr Neal Harman, Cyfarwyddwr Cynghrair Meddalwedd Cymru, "Mae'r digwyddiad blynyddol hwn yn ein hysbrydoli a'n herio i weithio tuag at ddyfodol lle mae gan fenywod le cyfartal ym maes technoleg; dyfodol lle nad ydym yn colli doniau ac egni bron i hanner y boblogaeth, ac un sy'n lle tecach a gwell i fyw ynddo.”

Trowch at ficrowefan newydd I.T.Wales [TG Cymru] i gael rhagor o wybodaeth ynghylch y rhaglen yn www.swan.ac.uk/itwales

Erthygl gan Chris Rees - Arweinydd y Tîm Cyfathrebu - Cynghrair Meddalwedd Cymru