Further Maths Support Programme delivers continuous professional development

The Further Maths Support Programme Wales has delivered its first pilot CPD programme of events.

FMS programmeAs part of this programme FMSP Wales ran a full day workshop entitled “Big Ideas in A Level Maths” delivered by Dr Martin Crossley, Swansea University, Department of Mathematics.  This one day course covered Trigonometry, Calculus and Algebra and was aimed at teachers with some experience of teaching A level Mathematics. It looked at some of the big ideas in more depth. The course gave participants a deeper understanding of the concepts underpinning A level Mathematics and an appreciation of how they form a coherent set of ideas.

The workshop was held on a Saturday in February and was well attended with over 20 teachers attending from 12 schools and Colleges and included PGCE students from University of Wales Trinity St David, Swansea.  Teachers were from counties across South Wales including Pembrokeshire, Rhondda Cynon Taf, Glamorgan, Carmarthenshire, Powys and Gwent.

Feedback from the day was very positive, with praise particularly for the Trigonometry session.  “I will certainly be showing my FP2 class some of the concepts throughout the module” teacher from Neath Port Talbot, “Providing extra insight into trigonometry. Inspiring myself as to why I teach maths” teacher from Pembrokeshire.

Building on the success of this first day a second CPD workshop, also aimed at A Level Maths teachers, will be held on Saturday 25th April. It will cover complex numbers, ICT and visual presentations in the delivery of A Level Maths and will be delivered by a guest speaker from the University of Bath.

Additionally Further Maths Support Programme, Wales has been delivering a CPD course “Teaching Further Pure 1 Mathematics with confidence” since October 2014 with 8 teachers attending face-to-face sessions in Swansea and Cardiff Universities and a further 8 attending the online sessions.   Feedback to date has been very encouraging, and participants are enjoying the opportunity to reflect on their current practice and looking at increasing the topics they teach. This course runs until the end of March.


Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru wedi cyflwyno ei rhaglen cyntaf o ddigwyddiadau peilot DPP.  Fel rhan o'r rhaglen hon rhedodd FMSP Cymru weithdy diwrnod llawn o'r enw "Syniadau Mawr mewn mathemateg Safon Uwch" gan Dr Martin Crossley, Adran Mathemateg Prifysgol Abertawe.  Cwmpasodd y cwrs undydd Trigonometreg, Calcwlws ac Algebra a cafodd ei anelu at athrawon sydd â rhywfaint o brofiad o addysgu Mathemateg Safon Uwch. Roedd yn edrych ar rai o'r syniadau mawr mewn mwy o ddyfnder. Rhoddodd y cwrs dealltwriaeth ddyfnach o'r cysyniadau sy'n sail i Fathemateg Safon Uwch a gwerthfawrogiad o sut y maent yn ffurfio set gydlynol o syniadau.

Cynhaliwyd y gweithdy ar ddydd Sadwrn ym mis Chwefror a daeth nifer dda o dros 20 o athrawon o 12 o ysgolion a cholegau gan gynnwys myfyrwyr TAR o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe. Roedd athrawon o siroedd ar draws De Cymru, gan gynnwys Sir Benfro, Rhondda Cynon Taf, Morgannwg, Sir Gaerfyrddin, Powys a Gwent.

Roedd adborth o'r diwrnod yn gadarnhaol iawn, gyda chanmoliaeth arbennig ar gyfer y sesiwn Trigonometreg. "Byddaf yn sicr yn dangos rhai o'r cysyniadau i fy nosbarth FP2 drwy gydol y modiwl" athro o Gastell-nedd Port Talbot, "Mae’n rhoi dealltwriaeth ychwanegol i drigonometreg.  Ysbrydoli fy hun yngl┼Ěn â pham yr wyf yn dysgu mathemateg" athro o Sir Benfro.

Gan adeiladu ar lwyddiant y diwrnod cyntaf bydd ail weithdy DPP, hefyd wedi ei anelu at athrawon Mathemateg Safon Uwch, yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 25 Ebrill.  Bydd yn ymdrin â rhifau cymhlyg, TGCh a chyflwyniadau gweledol wrth gyflwyno'r Mathemateg Safon Uwch a bydd yn cael ei gyflwyno gan siaradwr gwadd o Brifysgol Caerfaddon.

Yn ogystal, mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru wedi bod yn darparu cwrs DPP "Addysgu Mathemateg Bur Pellach 1 yn hyderus" ers Hydref 2014 gydag 8 o athrawon yn mynychu sesiynau wyneb-yn-wyneb ym Mhrifysgolion Abertawe a Chaerdydd ac mae 8 arall yn mynychu'r sesiynau ar-lein.  Mae’r adborth hyd yn hyn wedi bod yn galonogol iawn, ac mae cyfranogwyr yn mwynhau'r cyfle i fyfyrio ar eu harferion presennol ac edrych ar gynyddu'r pynciau maent yn eu haddysgu. Mae'r cwrs yn rhedeg tan ddiwedd mis Mawrth.