ChemSoc – records a “first of a kind” in the UK

The Swansea University (SU) Department of Chemistry only reopened last September, but has already recorded one “first of its kind” in the United Kingdom. The student society, ChemSoc, has become an affiliated International Student Chapter of the American Chemical Society (ACS). It is the 47th such chapter in the world, and one of only three in Europe.

Simon BottThe ACS is very active in supporting their student chapters, both international and the ones in the US.  It emphasises several aspects of student life that are not as emphasised in the UK.  For example, every chapter must have a full-time member of the academic staff as an advisor.  Professor Simon Bott serves in that capacity for the Swansea ChemSoc.  Professor Bott spent 30+ years in the US, and was the advisor for the ACS chapter at his previous institution, the University of Houston, for 15 years.  

The ACS also strongly focuses the chapters on three areas of activity – not just Social, but also Service and Professional Development.  It also encourages the chapters to become very “embedded” in the Chemistry Department.

As examples of such activities: 

  • ChemSoc has already had two social events.  
  • The society provides the students who serve as Ambassadors for the Department of Chemistry on Open Days.  
  • The Department of Chemistry recently hosted a contest, The School’s Analyst, in which students from 5 local sixth forms and colleges came to the new SU state-of-the-art chemistry laboratories to complete experiments.  Students from ChemSoc served as “demonstrators” and lab aides, helping the visiting students as needed (and allowed) and monitoring their safety in the lab.  Two days later, they hosted 20 Year 13 chemistry students from Ysgol Gyfun Gwyr in the same lab, as the visiting students used instrumentation that is otherwise unavailable to them to perform experiments.
  • As part of their Professional Development, the ChemSoc are organising a seminar programme for the Department of Chemistry.  They have already scheduled eight of these to take place over the next six weeks, with more to come.

The direction encouraged by the ACS for its student chapters matches very well one of the themes of the Universities pioneering STEP4Excellence programme which seeks to strengthen ties between student societies and academic departments.  ChemSoc hopes to be one of the leading groups on the campuses to these ends.


Er bod Adran Gemeg Prifysgol Abertawe wedi bod ar agor ers mis Medi diwethaf yn unig, mae eisoes wedi cyflawni rhywbeth sy'n unigryw yn y Deyrnas Unedig.  Mae Cymdeithas Gemeg y Myfyrwyr wedi dod yn gangen gysylltiol ryngwladol myfyrwyr y Gymdeithas Gemegol Americanaidd (ACS).  Dim ond 46 o ganghennau eraill o'r fath sydd yn y byd ac mae'n un o 3 yn unig yn Ewrop.

Mae'r ACS yn gefnogol i ganghennau myfyrwyr, y rhai rhyngwladol a'r rhai yn yr UD.  Mae'n pwysleisio sawl agwedd ar fywyd myfyrwyr nad oes cymaint o bwyslais arnynt yn y DU.  Er enghraifft, mae'n RHAID i bob cangen gynnwys aelod o'r staff academaidd amser llawn fel ymgynghorydd.  Yr Athro Simon Bott sy'n cyflawni'r rôl honno ar gyfer Cymdeithas Gemeg Abertawe.  (Treuliodd yr Athro Bott dros 30 o flynyddoedd yn yr UD ac ef oedd ymgynghorydd cangen yr ACS yn ei sefydliad blaenorol, Prifysgol Houston, am 15 o flynyddoedd).  Mae'r Gymdeithas hefyd yn annog y canghennau i ganolbwyntio ar dri maes gweithgarwch - gwasanaeth a datblygiad proffesiynol, yn ogystal â'r agwedd gymdeithasol.  Mae hefyd yn annog y canghennau i fod yn rhan allweddol o'r Adran Gemeg.

Fel enghreifftiau o weithgareddau o'r fath, mae'r Gymdeithas Gemeg eisoes wedi cynnal dau ddigwyddiad cymdeithasol.  Mae'n darparu'r myfyrwyr sy'n gweithio fel Llysgenhadon yr Adran Gemeg ar ddiwrnodau agored.  Yn ddiweddar, cynhaliodd yr Adran Gemeg rownd yn y gystadleuaeth, Schools Analyst, pan ddaeth myfyrwyr o bum chweched dosbarth a choleg lleol i gynnal arbrofion yn y labordai newydd o'r radd flaenaf ym Mhrifysgol Abertawe.  Bu myfyrwyr o'r Gymdeithas Gemeg yn gweithio fel 'arddangoswyr' a cynorthwywyr labordy, gan helpu'r disgyblion yn ôl yr angen (a'r rheolau) a monitro eu diogelwch yn y labordy.  Dau ddiwrnod wedi hynny, croesawyd 20 o fyfyrwyr cemeg Blwyddyn 13 o Ysgol Gyfun Gŵyr i'r un labordy, a chafodd y disgyblion gyfle i ddefnyddio offerynnau nad ydynt ar gael iddynt fel arall i gynnal arbrofion.

Fel rhan o'u datblygiad proffesiynol, trefnodd y Gymdeithas Gemeg raglen seminarau ar gyfer yr Adran Gemeg.  Maen nhw eisoes wedi trefnu wyth digwyddiad i'w cynnal dros y chwe wythnos nesaf, gyda mwy i ddod.

Mae'r cyfeiriad y mae’r ACS yn annog ei changhennau myfyrwyr i'w gymryd yn un sy'n gyson iawn â rhaglen arloesol Camu i Ragoriaeth y Brifysgol sy'n ceisio cryfhau'r cysylltiadau rhwng cymdeithasau myfyrwyr ac adrannau academaidd.  Mae'r Gymdeithas Gemeg yn gobeithio bod yn un o'r grwpiau mwyaf blaenllaw ar y campysau yn hyn o beth.