BSc Mathematics

My name is James Carew, I’m 22 and I graduated with a First-Class Honours degree in Mathematics from Swansea University in 2017. Since graduating I’ve returned home to Pembrokeshire and have secured a position as a Business Analysist with Puffin Produce Ltd. Puffin Produce is Wales’ largest supplier of Welsh produce. We supply a wide variety of potatoes and seasonal vegetables to major supermarkets and wholesalers. Alongside my day to day duties I am undertaking further study to become an ACCA Qualified Accountant.

My role is challenging although very rewarding, my superiors and work colleagues are supportive and friendly, making my work life really enjoyable. I am confident that the skills learned during my time at Swansea studying maths gives me the confidence and capability to work with large amounts of numbers and data, something which my current job role requires.

The academic support I received during my three years of study was excellent. Whilst the course was extremely challenging, requiring large amounts of independent work and study, the guidance and expertise offered by the lecturers both during and outside lectures made the transition from school to university seamless. Maths is certainly full on! Although saying this you’ll suddenly find yourselves working at a much higher level without realising it, this is due to the time and dedication the academic staff invest in your learning.

Looking at Swansea from a non-academic perspective, I believe that you would be hard pressed to find a more rewarding student experience. Swansea has a vast amount to offer, the spectacular landscape, award winning beaches, and not to mention the nightlife offered by the bars and clubs found in the city centre.

Independence, problem solving, analytical thinking, the ability to work to deadlines, these are a selection of the transferable skills which attending university has allowed me to develop, without these qualities I would not have been able to gain graduate level employment, therefore I highly recommend furthering your academic study at Swansea University.

The main piece of advice I can offer to those wanting to study at Swansea is to throw yourself in to it, enjoy the whole experience, even if you are apprehensive about this new chapter in your life, I have to admit I found it daunting initially! Once I’d overcome my fears and made friends I knew that I had made the correct decision. I can honestly say that some of best years of your life are spent at university and simultaneously you’ll be enhancing your future career prospects, Swansea University is the perfect place to spend these years.


Fy enw i yw James Carew. Rwy'n 22 oed a graddiais i ag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Mathemateg o Brifysgol Abertawe yn 2017. Ers i mi raddio, dwi wedi dychwelyd adref i Sir Benfro a sicrhau swydd fel dadansoddwr busnes gyda Puffin Produce Ltd. Puffin Produce yw cyflenwr cynnyrch Cymreig mwyaf Cymru. Rydym yn cyflenwi amrywiaeth eang o datws a llysiau tymhorol i archfarchnadoedd a chyfanwerthwyr mawr. Ar ben fy nyletswyddau pob dydd, dwi'n astudio i fod yn Gyfrifydd ACCA cymwysedig.

Mae fy rôl yn her ond mae'n rhoi boddhad mawr i mi. Mae fy rheolwyr a'm cydweithwyr yn gefnogol ac yn gyfeillgar, sy'n gwneud fy mywyd gwaith yn bleser. Dwi'n hyderus bod y sgiliau a ddysgais i ar fy nghwrs Mathemateg yn Abertawe wedi rhoi i mi'r hyder a'r gallu i weithio gyda setiau mawr o niferoedd a data, rhywbeth sy'n ofynnol yn fy rôl bresennol.

Roedd y cymorth academaidd a dderbyniais i yn ystod fy nhair blynedd o astudio'n ardderchog. Roedd y cwrs yn heriol iawn, gan gynnwys elfennau mawr o waith ac astudio annibynnol ond, o ganlyniad i gyngor ac arbenigedd y darlithwyr, yn y darlithoedd a'r tu allan iddynt, roedd y newid o'r ysgol i'r brifysgol yn ddi-boen. Mae Mathemateg yn her, yn bendant! Wedi dweud hynny, yn sydyn byddwch yn gweithio ar lefel uwch o lawer, heb sylweddoli hynny, o ganlyniad i'r amser a'r ymroddiad mae'r staff academaidd yn eu buddsoddi yn eich dysgu.

Wrth ystyried Abertawe o safbwynt anacademaidd, byddai'n anodd meddwl am rywle sy'n cynnig profiad mwy gwobrwyol i fyfyrwyr. Mae gan Abertawe fanteision enfawr i'w cynnig, y dirwedd anhygoel, y traethau arobryn, heb sôn am y bywyd nos yng nghlybiau a bariau canol y ddinas.

Annibyniaeth, sgiliau datrys problemau, meddwl yn ddadansoddol, y gallu i weithio yn ôl amserlenni tynn - dyma rai o'r sgiliau trosglwyddadwy mae astudio yn y brifysgol wedi caniatáu i mi eu datblygu. Heb y rhinweddau hyn, fyddwn i ddim wedi gallu sicrhau cyflogaeth ar lefel raddedig. Felly, rwy'n argymell yn fawr eich bod yn gwella'ch cymwysterau academaidd ym Mhrifysgol Abertawe.  

Y prif gyngor gallaf ei gynnig i'r rhai sydd am astudio yn Abertawe yw ymdaflwch i'r profiad. Mwynhewch bob agwedd arno, hyd yn oed os ydych yn bryderus am y bennod newydd hon yn eich bywyd. Roedd yn dipyn o her i mi yn y dechrau, rhaid cyfaddef! Unwaith i mi oresgyn fy ofnau a gwneud ffrindiau, sylweddolais i fy mod i wedi gwneud y penderfyniad iawn. Gallaf ddweud yn gwb ddiffuant bod y blynyddoedd rydych yn eu treulio yn y brifysgol ymysg rhai gorau eich bywyd. Byddwch hefyd yn gwella'ch rhagolygon gyrfa, ac Abertawe yw'r lle gorau i dreulio'r blynyddoedd hyn.