Launch of the Consortium for Sexuality Studies

The development of the Consortium for Sexuality Studies was funded by the Big Lottery Innovation Fund. The Consortium provides a much needed space to further innovative research, practice development and policy reform with the overall aim of achieving positive social change.

If you are a member of the community, academic/researcher, front line professional/service provider or organisation with an interest in sexuality then we would like to invite you to the launch of the ‘Consortium for Sexuality Studies’

Speaking at the event will be:

Professor Elwen Evans QC, Head of College of Law and Criminology

Dr Tracey Sagar

Debbie Jones

Dr Paul Willis

Sam Geuens

 

The event incorporates three workshops exploring three key themes:

·        Sexuality and life course

·        Sex work

·        Sexual exploitation

This is a free event but places are limited.

It will be held at Swansea University on the 11th November 2015 between 13.00 and 17.00, Lecture Room A in Fulton House.

To register your interest, please email css-ccjc@swansea.ac.uk When registering please indicate which workshop you would like to attend.

 

-

Cyllidwyd datblygiad y Consortiwm ar gyfer Astudiaeth Rhywioldeb gan Gronfa Arloesi’r Loteri Fawr. Mae’r Consortiwm yn rhoi lle sydd wirioneddol ei angen i ymchwil, datblygu arfer a diwygio polisi gyda nod cyffredinol o gyflawni newid cymdeithasol positif.

Os ydych yn aelod o’r gymuned, academydd/ymchwilydd, gweithiwr proffesiynol y rheng flaen/darparwr gwasanaeth neu sefydliad â diddordeb mewn rhywioldeb, hoffem eich gwahodd i lansiad: ‘Consortiwm Astudiaethau Rhywioldeb’ 

Yn y digwyddiad bydd y canlynol yn siarad:

Yr Athro Elwen Evans CF, Pennaeth Coleg y Gyfraith a Throseddeg

Dr Tracey Sagar

Debbie Jones

Dr Paul Willis

Sam Geuens

Mae’r digwyddiad yn ymgorffori tri gweithdy yn archwilio tair thema allweddol:

 

·        Rhywioldeb a chwrs bywyd

·        Gwaith rhyw

·        Cam-fanteisio rhywiol

 

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond mae lleoedd yn brin.

Cynhelir ym Mhrifysgol Abertawe ar 11 Tachwedd 2015 rhwng 13.00 a 17.00

 

I gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch css-ccjc@swansea.ac.uk

Wrth gofrestru, nodwch pa weithdy hoffech ei fynychu.