International Conference Regulating the Global Economy 18th and 19th December 2015

-

The College of Law and Criminology in association with Turku University

 ‘Regulating the Global Economy’

International conference, Council Chamber, 18 and 19 December 2015

There is a danger that we are entering an era of retrenchment and fragmentation of globalization. In the wake of the 2008 global financial crisis, regulating the global economy rather than continuing the laissez faire approach has become a necessity.  Regulation here is understood broadly, in the sense of nontax, noncriminal public law where public bodies issue and enforce directives (Matthew Adler). The remit of global economy regulation exceeds the traditional trade law in goods and services to encompass areas such as financial markets and investment, antitrust, energy, and possibly also fiscal and monetary matters. This is arguably a matter of growing consensus among scholars. Consensus remains elusive, however, on the structure of such regulation.

The conference will analytically elucidate this structure at this point. Three elements of such regulation will be considered in particular, the drivers, the modalities, and the normative parameters, as well as their connection.  Each raises critical questions. Of the drivers of global economic regulation, the questions to be explored here concern, within and without the OECD, the deep rationales underlying each state’s stance and the international cooperation of states on regulation. For actually achieving global economic regulation, there is a gamut of modalities that frame the choices that regulators have to achieve agreed outcomes. Such modalities comprise various instruments and institutions. Thirdly, as regulation progresses in practice, the impact it has on the meta-level becomes more visible. The conference will consider its transformative effect on democracy towards multilevel governance and on the normative objectives, in particular legitimacy of decision-making and global social justice. The conference will test the structural insights gained by applying them to selected reference areas of the global economy.  A concluding integrative panel will review the development of the drivers-instruments-normative template and its application across sectors.

Everybody is welcome.

Tel: 01792 513229 or 602723

Email: e.jones@swansea.ac.uk  or v.roeben@swansea.ac.uk

 -

Coleg y Gyfraith a Throseddeg ar y cyd â Phrifysgol Turku

 ‘Rheoleiddio'r Economi Fyd-eang’

Cynhadledd ryngwladol, Siambr y Cyngor, 18 a 19 Rhagfyr 2015

Mae perygl ein bod ar drothwy oes pan fydd globaleiddio'n crebachu ac yn dryllio. Yn sgil argyfwng ariannol byd-eang 2008, mae rheoleiddio'r economi fyd-eang, yn hytrach na pharhau ag ymagwedd laissez faire, wedi dod yn angenrheidiol.  Dehonglir rheoleiddio yn fras yma, i olygu cyfraith gyhoeddus y tu allan i faes trethi a throsedd, lle mae cyrff cyhoeddus yn cyhoeddi ac yn gorfodi cyfarwyddebau (Matthew Adler). Mae cylch gorchwyl rheoleiddio'r economi fyd-eang yn ehangach na chyfraith masnacheiddio nwyddau a gwasanaethau, gan gwmpasu meysydd megis marchnadoedd ariannol a buddsoddi, materion gwrth-ymddiriedaeth, ynni ac, o bosib, materion cyllidol ac ariannol hefyd. Gellir dadlau bod consensws yn tyfu ymhlith ysgolheigion yn y maes hwn. Fodd bynnag, mae'n anodd cyflawni consensws ynghylch strwythur y fath reoleiddio.

Drwy ddadansoddi, bydd y gynhadledd yn egluro'r strwythur presennol. Caiff tair elfen y fath reoleiddio eu hystyried, yn benodol, yr ysgogwyr, y moddolderau, y paramedrau normedig, yn ogystal â'u cysylltiad.  Mae pob un yn gofyn cwestiynau hollbwysig. O ran ysgogwyr rheoleiddio economi byd-eang, mae'r cwestiynau a gaiff eu harchwilio yma, o fewn y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) a'r tu allan iddo, yn ymwneud â'r rhesymeg ddofn sy'n sail i safbwynt pob gwladwriaeth a chydweithredu rhyngwladol rhwng gwladwriaethau ynghylch rheoleiddio. O ran cyflawni rheoleiddio economaidd byd-eang, ceir amrywiaeth o foddolderau sy'n fframio'r dewisiadau sydd ar gael i reoleiddwyr er mwyn cyflawni'r canlyniadau cytunedig. Mae'r moddolderau hyn yn cynnwys amrywiaeth o offerynnau a sefydliadau. Yn drydydd, wrth i reoleiddio ddatblygu, mae ei effaith ar y lefel meta yn dod yn fwy amlwg. Bydd y gynhadledd yn ystyried ei effaith drawsnewidiol ar ddemocratiaeth tuag at lywodraethu aml-lefel ac ar yr amcanion normedig, yn benodol cyfreithlondeb gwneud penderfyniadau a chyfiawnder byd-eang. Bydd y gynhadledd yn profi'r syniadau newydd a ddaw i'r amlwg drwy eu cymhwyso i feysydd cyfeirio penodol yr economi fyd-eang.  Bydd panel crynhoi integredig yn adolygu datblygiad y templed ysgogwyr-offerynnau-normedig a'i ddefnydd ar draws sectorau.

Mae croeso i bawb.

Ffôn: 01792 513229 neu 602723

E-bost: e.jones@abertawe.ac.uk  neu v.roeben@abertawe.ac.uk