Myfyrwyr nyrsio yn ennill ysgoloriaethau i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

Mae dwy fyfyriwr nyrsio, sy'n astudio yng Nghampws Caerfyrddin Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, wedi derbyn ysgoloriaethau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhian Welsh ScolarshipEnillodd Rhian Evans (Yn y llun ar y chwith) yr Ysgoloriaeth Cymhelliant, sydd werth £1,500 dros dair blynedd, o dan yr amod ei bod yn astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Enillodd Gill Harris yr Ysgoloriaeth Hyblyg, sy'n ysgoloriaeth un flwyddyn gwerth £500, yn ogystal ag Ysgoloriaeth Israddedig Cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe ar gyfer 2015-16, sy'n £300 am astudio 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Prifysgol Abertawe yn un o saith sefydliad ar draws Cymru sy'n cymryd rhan yn y cynllun ysgoloriaethau gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gyda'r nod o gynyddu'r nifer o fyfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Rhian Evans yn hapus o gael cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Meddai, "Rwy'n hapus o fod wedi ennill yr ysgoloriaeth, ac mae'n gymhelliad gwych i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn bersonol, credaf fod defnyddio'r iaith Gymraeg yn bwysig iawn, yn enwedig mewn lleoliadau gofal iechyd, am fod nifer o'r cleifion yn siaradwyr Cymraeg rhugl. Rwy'n hapus o gael cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Er fy mod yn byw mewn ardal wledig yng ngorllewin Cymru fy hun, weithiau caf fy synnu gan y diffyg Cymraeg mewn lleoliadau gofal iechyd. Credaf y bydd y ffaith fy mod yn siaradwr Cymraeg ac astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn galluogi i mi ddatblygu sgiliau newydd. Fel nyrs, credaf y bydd o fudd i'm cleifion, am ei fod yn well gan nifer ohonynt siarad Cymraeg os dyna yw eu hiaith gyntaf."

Meddai Gill Harris, "Rwyf wrth fy modd gydag ennill yr ysgoloriaeth, a theimlaf yn lwcus iawn o wneud hynny. Teimlaf fod astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig iawn, oherwydd astudiais fy holl wersi yn yr ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae gallu gwneud rhan o'm gradd yn Gymraeg hefyd yn wych. Rwy'n dwlu ar siarad Cymraeg gyda fy ffrindiau a'm teulu, ond ar ben hynny oll rwy'n dwlu ar siarad â'r cleifion rwy'n gofalu amdanynt."

Student nurses awarded scholarships to study through the medium of Welsh at Swansea University

Two student nurses, who are based at the College of Human and Health Sciences’ Carmarthen campus, have received scholarships from the Coleg Cymraeg Cenedlaethol to enable them to study part of their course through the medium of Welsh.

Gill Welsh ScholarshipRhian Evans received the ‘Ysgoloriaeth Cymhelliant’ Scholarship, which is worth £1500 over 3 years under the condition that they do study at least 40 credits per year through the medium of Welsh.  Gill Harris (pictured left) received the ‘Ysgoloriaeth Hyblyg’ flexible Scholarship, which is a one year scholarship of £500, along with the Swansea University Welsh medium undergraduate Scholarship for 2015-16 which was £300 for studying 40 credits through the medium of Welsh.

Swansea University is one of seven institutions across Wales participating in the scholarship scheme with Coleg Cymraeg Cenedlaethol, which aims to increase the number of students studying through the mediumof Welsh.

Rhian Evans felt pleased to be given the opportunity to study through the medium of Welsh. She said: “I feel happy to have received the scholarship as it is a great incentive to study in the medium of Welsh. I personally believe that using the Welsh language is very important, especially in healthcare settings, as many of the patients are fluent Welsh speakers. I am pleased to be given the opportunity to study through the medium of Welsh.

“Although I myself live in a rural area of West Wales, I am sometimes shocked with the lack of Welsh used in healthcare settings. I believe being a Welsh speaker and studying through the medium of Welsh will enable me to develop new skills. As a nurse I believe that it will benefit many patients as many of them prefer speaking Welsh if it is their first language.”

Gill Harris said: “I feel overwhelmed about winning the scholarship and I feel very lucky to have won it. I feel that it is very important to study through the medium of Welsh as I studied all my lessons in school through the medium of Welsh and to be able to do it as a part of my degree is just fantastic. I love speaking Welsh to friends and family but most of all I love speaking to patients who I care for.”