MARINE ENERGY RESEARCH GROUP

Marine energy is a source of low-carbon renewable energy and the extensive British coastline, with its array of islands, provides the UK with one of the largest resources of marine energy in the world. The Welsh Assembly Government has set ambitious targets for producing electricity from marine-based technologies per year by 2030. With no marine energy devices currently operating off the Welsh coast, the challenge is clear and significant.

Various stakeholders in the Welsh marine energy sector have discussed, at length, the unknowns, the environmental issues, the procedural difficulties and the numerous opportunities. The result of these discussions is a programme of strategic research which is being supported by the Low-Carbon Research Institute (LCRI). The LCRI’s aim being to promote the diverse range of energy research, not only marine, which will deliver the low-carbon future envisaged by the Welsh Assembly Government.

LCRI Marine
SOLCER
ERDF
HEFCW

Ymchwil Morol Grwp Ynni

Mae ynni morol yn ffynhonnell ynni adnewyddadwy carbon isel, ac mae morlin helaeth Prydain, a'i ynysoedd lu, yn rhoi un o'r adnoddau mwyaf o ynni morol yn y byd i Brydain. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gosod targedau uchelgeisiol i gynhyrchu trydan drwy dechnolegau morol erbyn 2030. Heb unrhyw ddyfeisiau ynni morol yn weithredol ar forlin Cymru ar hyn o bryd, mae'r her yn amlwg a sylweddol.

Mae amrywiaeth o randdeiliaid yn y sector ynni morol yng Nghymru wedi trafod y pethau anhysbys, y materion amgylcheddol, yr anawsterau gweithrediadol a'r cyfleoedd niferus yn hirfaith. Canlyniad y trafodaethau hyn yw rhaglen o ymchwil strategol a gefnogir gan y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI). Nod y LCRI yw hyrwyddo amrywiaeth o ymchwil ynni, nid ynni morol yn unig, a fydd yn creu'r dyfodol carbon isel a ddychmygir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.