Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Adrannol

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Mae nifer o Ysgolion o fewn y Brifysgol wedi neilltuo arian, neu wedi derbyn grantiau, i wobrwyo cyflawniadau academaidd myfyrwyr, ac i'w helpu i gadw dau ben llinyn ynghyd. Isod, ceir rhagor o fanylion am yr ysgoloriaethau a bwrsariaethau sydd ar gael ar hyn o bryd (ynghyd ag unrhyw delerau ac amodau perthnasol).

Gobeithir cynyddu nifer a gwerth y dyfarniadau hyn, a gobeithio y bydd modd i ysgolion nad ydynt yn rhoi'r fath gymorth ar hyn o bryd allu gwneud hynny yn y dyfodol.  Gellir cael manylion yr ysgoloriaethau a bwrsariaethau academaidd a restrir isod yn uniongyrchol oddi wrth y Tiwtor Derbyn yn yr Adran berthnasol.

Am yr wybodaeth ddiweddaraf, cysylltwch â'r Ysgol Academaidd berthnasol.

Y Biowyddorau

Mae Cynllun Ysgoloriaethau Israddedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig cyllid i wneud rhywfaint o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Biowyddorau yn Abertawe yn gymwys ar gyfer y cynllun Ysgoloriaethau Cymhelliant, ac mae ysgoloriaeth o £500 y flwyddyn ar gael dan y cynllun.  Ceir manylion ar wefan http://www.colegcymraeg.ac.uk

Yr Ysgol Reolaeth

Mae’r Ysgoloriaeth Datblygu’r Dyfodol (DLL) ar gael i israddedigion dramor yr Ysgol (£2,000 am un flwyddyn academaidd). Yn ogystal â derbyn yr ysgoloriaeth, a fydd yn cael ei ddidynnu'n awtomatig o’r ffioedd dysgu, bydd gofyn i fyfyrwyr ysgoloriaeth weithio gyda'r timau recriwtio a marchnata ar ddiwrnodau agored a diwrnodau Croeso, yn ogystal â gweithio gyda'r tîm Swyddfa Gwybodaeth Myfyrwyr. Mae’r ysgoloriaeth yn eich galluogi i gael profiad gwaith ar ben cymorth ariannol.

Mae Natasha Mawera o Zimbabwe yn ddeiliad yr ysgoloriaeth ac mae'r manteision eisoes wedi dwyn ffrwyth: "Fel myfyriwr rhyngwladol sy'n dewis astudio fy ngradd israddedig yn y DU, daeth yr ysgoloriaeth â budd ariannol enfawr i mi a chymaint yn fwy nad oeddwn yn disgwyl. Ysbrydolodd y tîm ysgoloriaeth fi i ddod yn Llysgennad Myfyrwyr ar gyfer yr Ysgol ac i'r Brifysgol sy'n ychwanegiad gwych i fy CV. Fel deiliad ysgoloriaeth rwyf wedi ennill rhwydwaith newydd o ffrindiau, swydd rhan amser, perthynas dda gyda staff yr Ysgol a  hyder newydd. Byddwn yn argymell gwneud cais i unrhyw fyfyriwr."

Natasha

Darllenwch fwy am sut y gallwch ymgeisio am yr Ysgoloriaeth Datblygu’r Dyfodol.

Canolfan Astudiaethau Iaith Cymhwysol

Gwobrau Sefydliad Tan (£40) i'r myfyrwyr (un gwryw ac un fenyw) sy'n dangos y cynnydd gorau o ran rhuglder eu Saesneg.

Daearyddiaeth

Mae Cynllun Ysgoloriaethau Israddedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig cyllid i wneud rhywfaint o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae Daearyddiaeth yn Abertawe yn gymwys ar gyfer y cynllun Ysgoloriaethau Cymhelliant, ac mae ysgoloriaeth o £500 y flwyddyn ar gael dan y cynllun.  Ceir manylion ar wefan http://www.colegcymraeg.ac.uk

Hanes

Rhoddir pedair bwrsariaeth, gwerth £500 yr un, i'r myfyrwyr newydd gyda'r cymwysterau gorau

Peirianneg Defnyddiau

Mae nifer cyfyngedig o ysgoloriaethau mynediad gwerth hyd at £1,500 ar gael i fyfyrwyr gyda graddau Lefel Uwch da.

Mathemateg

Dyfernir ysgoloriaethau gwerth £2500, £1000, a £500 ar sail perfformiad mewn arholiad ysgoloriaeth.

Gwleidyddiaeth

Dyfernir pedair bwrsariaeth (£500) (manylion llawn ar gael o'r Adran).

Y Gyfraith: Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion

Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton Prifysgol Abertawe'n cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau ar hyn o bryd i ymgeiswyr amser llawn sy'n bodloni meini prawf cymhwysedd penodol. Ceir manylion pellach yma.

Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg Israddedig

Dylai myfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio rhan neu’r cyfan o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg glicio yma.