Mae Prifysgol Abertawe yn cefnogi’r Agenda ar gyfer cynhwysiant digidol a gyhoeddwyd gan Gynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru (DIAW).

Fel aelod o’r Gynghrair, credwn fod mynd i’r afael ag allgáu digidol yn hanfodol ar gyfer cymdeithas gyfiawn a chyfartal, ac mae’n gofyn am ymyrraeth, adnoddau a blaenoriaethu cyson.

Dan gadeiryddiaeth academydd yr Ysgol Reolaeth, yr Athro Hamish Laing, mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymryn yn grŵp ambarél o sefydliadau sydd wedi ymrwymo i weithredu ar y cyd i newid yr agenda cynhwysiant digidol yn sylweddol yng Nghymru.

Yn rhan o raglen Cymunedau Digidol Cymru, rhwydwaith agored ac anffurfiol o unigolion a sefydliadau ydyw sydd ag ymrwymiad cadarn i gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb. Mae'r Athro Michael Draper o dîm SAILS y Brifysgol hefyd yn cynrychioli Prifysgol Abertawe yn DIAW, ochr yn ochr â'r Athro Tom Crick a Hamish Laing, sy'n bartneriaid ymchwil i raglen Cynhwysiant Digidol Canolfan Cydweithredol Cymru.

Mae’r Agenda yn amlygu pum maes yr hoffem iddynt gael eu blaenoriaethu yn ystod y pum mlynedd nesaf fel bod pawb yng Nghymru sydd angen ac eisiau cael mynediad at y rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol, ac elwa ohonynt, yn gallu gwneud hynny:

  1. Ymsefydlu cynhwysiant digidol ym mhob sector
  2. Prif ffrydio cynhwysiant digidol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
  3. Mynd i’r afael â thlodi data fel mater allweddol
  4. Blaenoriaethu sgiliau digidol yn yr economi ar ôl Covid
  5. Gosod isafswm safon byw digidol newydd

Darllenwch yr adroddiad Cynhwysiant i Wydnwch yma.

Rhannu'r stori