Hamish Laing a Victoria Bates

Penodwyd yr Athro Arloesi, Ymgysylltu Uwch a Busnes, Hamish Laing, ac arweinwr Addysg Weithredol yr Ysgol Reolaeth, Victoria Bates, yn Gyfarwyddwr Anweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (LSHW).

Mae'r Athro Laing a Ms Bates yn ddau o bum penodiad newydd, i ymuno â’r Fwrdd i chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o lunio cyfeiriad strategol y sefydliad ar gyfer y dyfodol.

Mae gan bob Cyfarwyddwr Anweithredol gyfoeth o brofiad sy’n cwmpasu gwyddorau bywyd, iechyd a gofal cymdeithasol a chyllid, a bydd hyn yn helpu i gyflymu arloesedd ledled Cymru.

Gydag arbenigedd mewn Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth a gofal iechyd digidol, cafodd yr Athro Laing,  yrfa hir fel llawfeddyg plastig adluniol yn y GIG cyn dod yn Gyfarwyddwr Gweithredol mewn Bwrdd Iechyd. Erbyn hyn, mae’n Athro mewn Arloesi ac Ymgysylltu Uwch a Chanlyniadau ym Mhrifysgol Abertawe.

Dywedodd yr Athro Laing:

"Rwy'n falch iawn fy mod wedi cael fy mhenodi'n Gyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Gwyddorau Bywyd Hub Wales Ltd. (LSHW), sefydliad sy'n chwarae rhan mor ganolog wrth hyrwyddo arloesedd a phartneriaeth rhwng y sector gwyddor bywyd, y GIG a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

"Mae Iechyd a Gofal ar Sail Gwerth (VBHC) yn un o bum blaenoriaeth allweddol ar gyfer LSHW, gan gydnabod pwysigrwydd cydweithredu traws-sector o ran sicrhau gwell canlyniadau i gleifion a defnyddwyr gwasanaethau a chynaliadwyedd y system. Fel arweinydd VBHC yr Ysgol Reolaeth, rwy'n edrych ymlaen at ddefnyddio fy mhrofiad i gefnogi mabwysiadu VBHC gan y sector gwyddorau bywyd yng Nghymru a thu hwnt.

"Rwy'n gobeithio y bydd fy rolau blaenorol fel clinigwr ac uwch arweinydd o fewn y GIG a'm diddordeb mewn gofal iechyd digidol, o fudd i LSHW ac y bydd yn helpu i ddatblygu ymhellach y berthynas rhwng y Sefydliad a'r gwasanaeth iechyd ledled Cymru."

Mae gan Victoria dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant iechyd a fferyllol. Mae hi wedi dal swyddi ar lefel cyfarwyddwr yn y sector Gwyddorau Bywyd, gan gynnwys arwain Gweithrediadau Gofal Iechyd yn Pfizer UK sy’n galluogi partneriaethau sy’n seiliedig ar werth. Mae hi bellach yn gweithio fel prif ymgynghorydd sy’n hwyluso cydweithio; ac mae wedi sefydlu'r cynnig VBHC Addysg Weithredol yn yr Ysgol Reolaeth.

Dywedodd Ms Bates:

"Rwy'n gyffrous iawn am y cyfle i gyfrannu at waith a gweledigaeth ragorol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru – gan ddod â diwydiant ac iechyd at ei gilydd i sicrhau mwy o werth a gwell canlyniadau i gleifion a'n systemau Iechyd a Gofal.

"Mae galluogi partneriaethau ar draws Iechyd, Fferyllma a MedTech, yn gofyn am brofiad a chefnogaeth aml-randdeiliad - i lywio'r llywodraethu, cynllunio'r prosesau cywir, meithrin ymgysylltiad ar draws sefydliadau, cynnal y momentwm yn ystod y broses weithredu a chasglu'r dystiolaeth a'r dysgu i gefnogi trylediad a mwy o werth.

"Mae gan LSHW gyfoeth o gydweithwyr a phrofiad amrywiol i dynnu arnynt. Edrychaf ymlaen at gyfrannu drwy'r sgiliau a ddaw yn sgil arwain ymgysylltu â phartneriaethau ac entrepreneuriaeth ddigidol - drwy'r uwch rolau a gynhaliwyd gennyf yn y maes Fferyllol dros yr 20 mlynedd diwethaf, ac yn fwyaf diweddar, fy ngwaith yn cydweithio â'r Ysgol Reolaeth i sefydlu Addysg Weithredol mewn VBHC."

Dywedodd Chris Martin, Cadeirydd Dros Dro Bwrdd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru:

“Mae’n bleser gen i groesawu ein Cyfarwyddwyr Anweithredol newydd i Fwrdd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Rydyn ni’n edrych ymlaen at elwa o’u harbenigedd wrth arwain y sefydliad ar adeg mor ddeinamig.”

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru:

“Mae penodi ein Cyfarwyddwyr Anweithredol newydd yn dod ar adeg bwysig, wrth i ni barhau i weithio gyda diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol a’u cefnogi. Mae profiad ein cydweithwyr newydd yn golygu cyfle i sicrhau newid cadarnhaol yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol a’r economi yng Nghymru.”

Mae'r Athro Laing a Ms Bates yn gyrru addysg VBHC ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd y cwrs VBHC byr nesaf yn cael ei gynnal ym mis Mawrth 2021 ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer uwch reolwyr ar draws diwydiannau iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector a gwyddor bywyd.

Rhannu'r stori