Mae gan Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe dîm Cyflogadwyedd ymroddedig i ddiwallu'ch anghenion chi fel myfyriwr rheolaeth. Mae'r gwasanaeth hwn yn sicrhau bod cyflogadwyedd yn cael ei hyrwyddo a'i fod yn parhau'n ffocws pwysig drwy gydol eich astudiaethau.

Mae gan y tîm hanes profedig a chadarnhaol o gael cyflogaeth i fyfyrwyr. Dyma'ch tîm Cyflogadwyedd ymroddedig i chi fel myfyriwr yr Ysgol Reolaeth a gellir dod o hyd iddo yn yr adeilad a bydd ar gael pryd bynnag y bo angen ei gefnogaeth arnoch.

value added stats graphic
NUE Best University Careers/Employability Service Finalist 2018

Mae eisoes wedi helpu nifer o fyfyrwyr i gael swyddi a lleoliadau eu breuddwydion. Siaradwch â nhw am:

  • Gyngor ar leoliad gwaith
  • Awgrymiadau ar gyfer eich CV
  • Cyngor ar gyfer Cyfweliadau (cyfweliadau cyffredinol a phrofion seicometrig)
  • Byddant hyd yn oed yn ymchwilio i'r brandiau rydych chi'n dymuno gweithio iddynt a rhoi cyngor ar eu ffyrdd o gyfweld
male in suit smiling

"CES I FY SWYDD DIOLCH IDDYN NHW.

Mae'r tîm gyrfaoedd yn rhywbeth sy'n neilltuedig am y brifysgol hon."

- George Miller, Cyfrifydd Prosiect yn BAE Systems

Cysylltwch â Thîm Cyflogadwyedd yr Ysgol os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os ydych chi am wneud apwyntiad i siarad ag aelod o'r tîm.

AM WELLA EICH SGILIAU CYFLOGADWYEDD DRWY YMGYMRYD Â LLEOLIAD GWAITH?

Mae cyfleoedd amrywiol i chi ddatblygu eich cyflogadwyedd drwy gydol eich profiad myfyriwr, megis:

  • SPIN (Rhwydwaith Interniaeth â Thâl Abertawe) - dyma leoliad 4 wythnos â thâl, ar lefel raddedig, gydag un o amrywiaeth eang o gyflogwyr sy'n gweithio gyda'r Brifysgol. Mae'r rhain ar gael dros yr haf fel arfer.
  • Mae rhaglen WoW (Wythnos o Waith) yn cynnig lleoliad wythnos o hyd heb dâl i fyfyrwyr ar unrhyw lefel, i roi rhagflas o weithio i amrywiaeth eang o sefydliadau. Weithiau, gellir estyn hyn i bythefnos.
  • Mae Santander yn ariannu dwy raglen yn y Brifysgol. Yn gyntaf, mae 'Rhaglen Lleoliadau Gwaith Prifysgolion Santander' yn darparu profiad gwaith â thâl i israddedigion am fis gyda busnes bach neu ganolig lleol dros wyliau'r haf. Yn ail, mae 'Rhaglen Interniaethau BBaChau Santander' yn darparu profiad gwaith â thâl i raddedigion diweddar gyda chwmni bach neu ganolig lleol am 3 mis. Gellir manteisio ar y cyfle hwn unrhyw adeg yn y flwyddyn ar ôl graddio.

Bwrsariaeth Cyflogadwyedd: Gall pob myfyriwr Prifysgol Abertawe wneud cais am hyd at £100 drwy lenwi'r ffurflen ar-lein syml.

Cysylltwch â ni i ddysgu sut y gallwch chi gael profiad gwaith wrth astudio ar gyfer eich gradd.

Mae gan fyfyrwyr israddedig hefyd yr opsiwn i wneud Blwyddyn mewn Diwydiant fel rhan o'u gradd.

Mae'n graddau Blwyddyn mewn Diwydiant yn rhaglenni pedair blynedd o hyd, lle byddwch yn treulio'r drydedd flwyddyn mewn diwydiant.

DARLLENWCH EICH CANLLAWIAU EURAIDD AR GYFER LLWYDDIANT

Cliciwch ar yr opsiynau isod i gael ein hawgrymiadau a'n mewnweliadau euraidd i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer camau nesaf eich gyrfa.