Fel myfyriwr yr Ysgol Reolaeth, gallwch gymryd rhan yn ein Cynllun Mentora Cyflogadwyedd.

Mae'r cynllun yn rhoi'r cyfle i chi weithio ochr yn ochr â mentor i ddatblygu'ch sgiliau cyflogadwyedd a'ch helpu i wneud penderfyniadau ar gyfeiriad eich gyrfa yn y dyfodol.

PAM DYLWN I GYMRYD RHAN YN Y CYNLLUN MENTORA CYFLOGADWYEDD?

Dyma gyfle ardderchog i gael profiad bywyd go iawn gan weithiwr sy'n ymarfer ar hyn o bryd ac sy'n gallu eich helpu i'ch tywys drwy'r Brifysgol hyd at gyflogaeth raddedigion.

Gall y berthynas y byddwch yn ei meithrin â'ch mentor fod yn un o'r perthnasoedd pwysicaf a chyfoethocaf y gallwch ei datblygu dros eich gyrfa.

Gall eich mentor eich helpu i'ch tywys yn eich gyrfa a hefyd eich helpu i wneud cysylltiadau pwysig â gweithwyr proffesiynol a chwmnïoedd eraill.

PA MOR HIR MAE'R CYNLLUN YN PARA?

Cynhelir y cynllun am 6 mis o fis Hydref tan fis Mawrth.

Bydd yn rhaid i chi fel yr un sy'n derbyn mentora fynd i ychydig o sesiynau hyfforddi i'ch paratoi ar gyfer y broses. Cytunir ar y dyddiadau, yr amseroedd a hyd y cyfarfodydd hyn rhyngoch chi a'ch mentor. Gellir cynnal y cyfarfodydd hyn drwy e-bost, dros y ffôn, Skype neu wyneb yn wyneb. Hefyd, rydym ni'n argymell y dylech chi ymweld â'ch mentor yn ei weithle ac ad-delir costau teithio rhesymol.

CLYWED GAN RAI O'N MENTORIAID A'R RHAI SY'N CAEL EU MENTORA

Danielle O'Neill

female smiling

Jac Morris

male smiling in graduation cap and gown

Kate Evans

female smiling

Benjamin Ozoude

male smiling