Fel myfyriwr yr Ysgol Reolaeth, gallwch gymryd rhan yn ein Cynllun Mentora Cyflogadwyedd.

Mae'r cynllun yn rhoi'r cyfle i chi weithio ochr yn ochr â mentor i ddatblygu'ch sgiliau cyflogadwyedd a'ch helpu i wneud penderfyniadau ar gyfeiriad eich gyrfa yn y dyfodol. Gall mentora ddigwydd dros platfformau rhithwir Zoom neu Timau Microsoft. 

Pam dylwn i gymryd rhan yn y cynllun mentora cyflogadwyedd?

Dyma gyfle ardderchog i gael profiad bywyd go iawn gan weithiwr sy'n ymarfer ar hyn o bryd ac sy'n gallu eich helpu i'ch tywys drwy'r Brifysgol hyd at gyflogaeth raddedigion.

Gall y berthynas y byddwch yn ei meithrin â'ch mentor fod yn un o'r perthnasoedd pwysicaf a chyfoethocaf y gallwch ei datblygu dros eich gyrfa.

Gall eich mentor eich helpu i'ch tywys yn eich gyrfa a hefyd eich helpu i wneud cysylltiadau pwysig â gweithwyr proffesiynol a chwmnïoedd eraill.

PA MOR HIR MAE'R CYNLLUN YN PARA?

Cynhelir y cynllun am 6 mis o fis Hydref tan fis Mawrth.

Bydd yn rhaid i chi fel yr un sy'n derbyn mentora fynd i ychydig o sesiynau hyfforddi i'ch paratoi ar gyfer y broses. Cytunir ar y dyddiadau, yr amseroedd a hyd y cyfarfodydd hyn rhyngoch chi a'ch mentor. Gellir cynnal y cyfarfodydd hyn drwy e-bost, dros y ffôn, Skype neu wyneb yn wyneb. Hefyd, rydym ni'n argymell y dylech chi ymweld â'ch mentor yn ei weithle ac ad-delir costau teithio rhesymol.

Clywed gan ein myfyrwyr a’n mentoriaid sydd wedi ymuno â’r cynllun

Emma Skinner

menyw yn gwenu

"Rwyf wedi ymuno â chynllun mentora'r Ysgol Reolaeth a dyma'r penderfyniad gorau i mi ei wneud. Mae fy mentor yn rheolwr gwybodaeth yn Tata Steel ac mae'n wych am roi cyngor gyrfaol i mi. Dw i hyd yn oed wedi cael cyfle i weithio'n ochr ag ochr ag ef; lle'r wyf wedi mynychu cyfarfodydd a'i gefnogi yn ei waith. Mae gweithio i gwmni mawr, byd-eang fel Tata wedi fy helpu i sylweddoli sut mae rôl pawb o fewn sefydliad yn bwysig o ran sicrhau bod busnes yn cael ei redeg yn llwyddiannus.

"Mae'r tîm cyflogadwyedd o fewn yr ysgol yn wych a gallant helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych; o gyfleoedd mentora i leoliadau i swyddi pan fyddwch chi'n graddio."

Darllen mwy am ein hatudiaethau achos

Jac Morris

male smiling in graduation cap and gown

“Yn ystod y cynllun mentora, roeddwn yn gwneud cais am swyddi i raddedigion a chefais gyngor ar sut i baratoi”.

Cwrs: MSc Marchnata Strategol
Lleoliad Gwaith: The Wave; 
MGB PR; Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe

Darllen mwy am brofiad Jac

“Rwy’n teimlo fy mod wedi meithrin sgiliau rhwydweithio gwell wrth i mi rwydweithio â phawb o’r prif economegydd ac ystadegwyr ar lefel uchel i gyfarwyddwr, staff a myfyrwyr ar leoliad”.

Cwrs: BSc Economeg
Lleoliad Gwaith: Swyddfa Ystadegau Gwladol

Darllen mwy am brofiad Benjamin

Benjamin Ozoude

male smiling

Kate Evans

female smiling

Beth yw’r agweddau ar fod yn fentor sy’n rhoi’r mwyaf o foddhad?
"Rwyf wrth fy modd yn gallu rhannu fy mhrofiadau a bod yn gefn i rywun sy’n mentro".

Rôl: Hyfforddwr Cyfrifon Cwsmeriaid i Grŵp Admiral

Darllen mwy am brofiad Kate