Mae Blwyddyn mewn Diwydiant yn gyfle i dreulio blwyddyn mewn cyflogaeth yn ystod eich astudiaethau, ac mae ar gael i israddedigion sy'n astudio yn yr Ysgol Reolaeth. Bydd yn eich darparu â phrofiad gwaith hynod werthfawr yn y byd gwaith go iawn a bydd yn eich helpu i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a fydd yn eich gwneud yn ymgeisydd deniadol iawn ar gyfer swyddi ar ôl i chi raddio.

Mae gan Flwyddyn mewn Diwydiant fanteision di-rif; Ac rydym yn falch y gallwn gynnig cyfleoedd lleoliad fel rhan o'n cyrsiau israddedig.

Mae'n graddau Blwyddyn mewn Diwydiant yn rhaglenni pedair blynedd o hyd, lle byddwch yn treulio'r drydedd flwyddyn mewn diwydiant.

Mae credydau ynghlwm wrth y cynllun lleoliadau 12 mis (sy'n werth 120 o gredydau), a chaiff ei asesu fel rhan o raglen radd 4 blynedd. Mae hyn yn golygu y caiff eich perfformiad yn yr asesiad ac wrth gwblhau'r lleoliad effaith ar eich dosbarthiad gradd terfynol, yn union fel blwyddyn o fodiwlau wedi'u haddysgu.

SYLWER: Os hoffech chi wneud Blwyddyn mewn Diwydiant yn ystod eich trydedd flwyddyn o astudio, rhaid i chi gwblhau a llwyddo yn y modiwl Sgiliau Cyflogadwyedd yn ogystal â llwyddo yn eich astudiaethau cyffredinol. Cysylltwch â'n Tîm Chyflogadwyedd am ragor o wybodaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn profiad gwaith ond nid ydych chi am wneud lleoliad mewn diwydiant am flwyddyn, ewch i'n tudalen Chyflogadwyedd.

Beth yw manteision blwyddyn mewn diwydiant?

Gyda mwy a mwy o gyflogwyr yn chwilio am raddedigion â phrofiad gwaith yn ogystal â chyflawniad academaidd, mae lleoliadau gwaith yn dod yn fwyfwy pwysig i fyfyrwyr, ac maent hefyd yn cynnig manteision sylweddol.

Academaidd
female student writing

 

 • Bydd y sgiliau sy'n cael eu meithrin ar leoliad yn gwella dysgu myfyrwyr a gellir eu rhoi ar waith mewn modiwlau yn ystod blwyddyn olaf eu hastudiaethau.
 • Mae tystiolaeth yn dangos bod lleoliad yn cael effaith gadarnhaol ar berfformiad academaidd myfyrwyr oherwydd bod myfyrwyr yn aml yn canolbwyntio'n well ac wedi'u paratoi'n well ar gyfer y farchnad recriwtio graddedigion.

 

Profiad a Chyflogadwyedd
male student working on a laptop
 • Profiad gwaith gwerthfawr i'w ychwanegu at CV - sy'n rhoi myfyrwyr mewn sefyllfa gref i ymgeisio am swyddi i raddedigion.
 • Profiad o broses ymgeisio a chyflogaeth ffurfiol.
 • Mae'n helpu myfyrwyr i gael mantais dros ymgeiswyr eraill, oherwydd y gallant gynnig dealltwriaeth academaidd a phrofiad o'r diwydiant.
 • Mae'n paratoi myfyrwyr ar gyfer y farchnad recriwtio graddedigion ac yn rhoi profiad o'r farchnad honno iddynt.
 • Yn aml iawn, bydd y rhai sy'n gyfrifol am recriwtio graddedigion mewn busnes yn recriwtio o blith myfyrwyr israddedig sydd wedi cwblhau lleoliad gyda nhw. Felly, os yw israddedigion yn perfformio'n dda ar leoliad, mae'n bosib iawn y cânt eu hystyried am rôl raddedig yn y dyfodol.
Ariannol
female smiling
 • Mae cyllid myfyrwyr ar gael yn ystod lleoliad, ar gyfradd is. Caiff hyn ei asesu fesul achos ac fel arfer bydd yn destun prawf modd.
 • Pan fydd myfyriwr ar leoliad, caiff y ffioedd dysgu eu gostwng i 20% o'r gyfradd arferol.
 • Gall myfyrwyr wneud cais am gyllid ERASMUS+ os ydynt yn ystyried lleoliadau yn Ewrop.
 • Gall myfyrwyr wneud cais am gyllid Cyfleoedd Byd-eang os ydynt yn ystyried lleoliadau y tu allan i Ewrop.
 • Telir cyflog gyda'r rhan fwyaf o leoliadau; mae'r cyflogau'n amrywio, gan ddibynnu ar y diwydiant, y cwmni ac ardal y lleoliad. Er enghraifft, mae cyflogau lleoliadau yn Llundain yn tueddu i fod yn uwch oherwydd costau byw yn ardal Llundain - mae llawer o gystadlu am y lleoliadau hyn hefyd.
 • Os nad oes cyflog yn cael ei gynnig, gall y cyflogwr ddewis talu treuliau a chostau byw.
Datblygiad a Sgiliau Proffesiynol
group of students working together

 

 • Datblygu sgiliau ymgysylltu â busnes.
 • Sgiliau'r gweithle efallai na fyddai myfyrwyr wedi'u dysgu yn yr amgylchedd ystafell ddosbarth arferol, e.e. sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno neu weithio mewn tîm.
 • Profiad o ddiwylliant y gweithle.
 • Cyfle i ddysgu am y datblygiadau diweddaraf yn y sector sydd o ddiddordeb i'r myfyriwr.
 • Meithrin cysylltiadau allweddol ac adeiladu rhwydwaith.

 

Datblygiad Personol
male smiling

 

 

 • Sgiliau trosglwyddadwy megis magu hyder ac aeddfedrwydd.
 • Profiad o ddiwydiant/rôl ddelfrydol y myfyriwr.
 • Cefnogaeth barhaus gan y Swyddfa Gwybodaeth Myfyrwyr cyn y lleoliad, yn ystod y lleoliad ac ar ei ôl, i helpu i dywys myfyrwyr drwy'r broses.

CLYWED GAN RAI O'N MYFYRWYR BLWYDDYN MEWN DIWYDIANT

Jodie Hennah

female student smiling

"MAE GEN I LAWER MWY O HYDER NAWR.

Dw i wedi datblygu fy sgiliau trosglwyddadwy'n fawr iawn, sy'n fy ngalluogi i ddechrau ar fy nghyrfa gam ar y blaen. Drwy flwyddyn lwyddiannus, dw i wedi cael cynnig swydd ôl-raddedig a dw i'n gyffrous iawn."

Lleoliad: Siemens PLC
Swydd: Intern Dyfarnu, Gwobrwyo a Brexit

"Y PENDERFYNIAD GORAU DW I WEDI'I WNEUD YN FY MYWYD.

Roeddwn i wedi gallu dechrau fy ngyrfa'n gadarn a datblygu fy sgiliau ymhellach i lefel hollol newydd. Rydych chi'n edrych yn ôl ac yn teimlo'n falch o'r hyn a wnaethoch chi mewn blwyddyn yn unig o weithio."

Lleoliad: Airbus - Filton, Bryste
Swydd: Interniaeth Caffael, Prynwr – Wing

Rob Holding

male smiling

Lucy Scarrett

female smiling

"CES I BROFIAD YMARFEROL YN SYTH.

Dysgais i nid yn unig am agweddau a chyfrifoldebau technegol i gyflawni swyddogaethau ymgynghorydd AD, ond hefyd nodais i'r sgiliau cyflogadwyedd hanfodol sy'n sylfaenol i'r gweithlu, gan gynnwys gwaith tîm, gweithio mewn amgylchedd prysur iawn a'r angen i fod yn wydn."

Lleoliad: Alerts Logic
Swydd: Intern Gweinyddol AD