Gweithgareddau i Ysgolion Cynradd

better primary picture

Ymweliadau Campws i Ysgolion Cynradd 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Ymgyrraedd yn Ehangach wedi datblygu gweithgareddau newydd a chyffrous i ysgolion cynradd lleol mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Mae'r rhain wedi targedu disgyblion ym Mlynyddoedd 4, 5 a 6 yn bennaf. Mae llawer o'r gweithgareddau hyn wedi ymwneud â phynciau penodol, gyda disgyblion yn ymweld â'r campws ac yn gweithio gyda'n harweinwyr-myfyrwyr. Mae'r gweithgareddau wedi cynnwys ymweliadau â gorsaf radio'r brifysgol, cyfweld â myfyrwyr ar y campws, dilyn llwybr natur y brifysgol ac adeiladu/rasio ceir roced. Gobeithiwn y bydd y diwrnodau hyn yn ysbrydoli'r disgyblion hyn gan roi cyflwyniad cynnar i addysg uwch iddynt.

"Mae'r diwrnod yn darparu cipolwg ar fywyd prifysgol nad yw'r disgyblion erioed wedi'i gael o'r blaen ac mae'n rhoi cyfle iddyn nhw gael blas ar fywyd sydd ymhell o brofiad llawer o'r disgyblion." Athro o Ysgol Gynradd Cymer Afan.

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Rhif Ffôn: 01792 602 128

E-bost: ymgyrraedd.yn.ehangach@abertawe.ac.uk

Campus Primary

Clwb Gwyddoniaeth Ysgolion Cynradd

Mae Ymgyrraedd yn Ehangach yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored yng Nghymru (a'i raglen ei hun o ddysgu sy'n pontio'r cenedlaethau) i ddatblygu a chynnal clybiau gwyddoniaeth ar ôl ysgol mewn ysgolion cynradd lleol mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Disgyblion o Flynyddoedd 5 a 6 yn bennaf sy'n mynychu'r sesiynau hyn. Gyda gweithgaredd gwahanol bob wythnos, gan gynnwys rasys rhuthro, adeiladu tŵr, gwneud llosgfynydd a defnyddio cyfrifiadur Raspberry Pi, mae plant ysgolion cynradd yn cael cyfle i weithio gyda myfyrwyr o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a chael blas ar amrywiaeth o feysydd sy'n gysylltiedig â phynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Gobeithiwn y bydd y sesiynau awr o hyd hyn yn ysbrydoli'r plant ac yn cynyddu eu hyder mewn gwyddoniaeth.

"Cafodd y disgyblion amser gwych ac mae'r rhieni wedi dweud pa mor frwdfrydig oedden nhw wrth drafod y gweithgareddau." Athro o Ysgol Gynradd Glyncorrwg