Blwyddyn 12-13

Prifysgol Haf Blwyddyn 12

BlurbannerSUv2

 

"Hollol wych, roedd yn werth ei wneud. Dwi'n teimlo'n fwy hyderus nawr nag erioed." Myfyriwr Prifysgol Haf 2014

Mae'r Brifysgol Blwyddyn 12 Haf yn gwrs preswyl pythefnos rhad ac am ddim yn rhedeg Llun - Gwener a anelir at fyfyrwyr Blwyddyn 12 yn astudio ar gyfer cymhwyster Lefel 3 yn yr ysgol neu goleg yn Ne Orllewin Cymru (Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin).  Bydd cyfle hefyd i'r myfyrwyr gymryd rhan heb breswylio lle y bo'n briodol.  Am becyn ymgeisio a rhagor o fanylion, cysylltwch â'r Tîm Ymgyrraedd yn Ehangach.

Beth mae'r Brifysgol Haf yn ei gynnwys?

Mae'r myfyrwyr yn aros mewn neuaddau preswyl ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac, yn ystod y dydd, maen nhw'n dilyn modiwl y pwnc academaidd maen nhw wedi'i ddewis. Mae'r holl fyfyrwyr hefyd yn dilyn modiwl 'Sgiliau ar gyfer Addysg Uwch' sy'n ymdrin â sgiliau ysgrifennu a chyflwyno, meddwl yn feirniadol, sgiliau ymchwil a chyfeirio a rheoli amser. Mae rhaglen gymdeithasol lawn yn cael ei threfnu gyda'r hwyr ac mae gweithgareddau blaenorol wedi cynnwys: bowlio, sinema, pêl-droed, pêl-fasged, karaoke, nosweithiau cwis, disgos, gweithdai dawns a llawer mwy! Mae'r pynciau sydd ar gael yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn; i gael mwy o wybodaeth am y pynciau sydd ar gael eleni, cysylltwch â'r tîm Ymgyrraedd yn Ehangach yn reachingwider@abertawe.ac.uk

Cyfeiriwch yn ôl i’r dudalen hon ym mis Ionawr 2018.

Ffurflen Gais 2018

Taflen 2018

Y DYDDIAD CAU AR GYFER CYFLWYNO'R FFURFLEN GAIS - Dydd Gwener 28ain Ebrill 2017

Pwy sy'n cael cymryd rhan?  

Mae'r Brifysgol Haf yn addas ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 a myfyrwyr Blwyddyn Gyntaf Lefel 3 o ysgolion a cholegau yn ne-orllewin Cymru sydd â'r gallu i lwyddo ond sy'n wynebu rhwystrau o ganlyniad i amgylchiadau teuluol, personol neu eraill a all eu hatal rhag symud ymlaen i addysg uwch (gweler y pecyn ymgeisio am ragor o fanylion).

Pam aberthu 1 wythnos o Wyliau'r Haf?

Yn ogystal â bod yn gyfle gwych i gael rhagflas ar fywyd myfyriwr, bydd yr holl fyfyrwyr sy'n cwblhau'r Brifysgol Haf yn llwyddiannus yn cael gostyngiad yn y graddau sy'n ofynnol (neu bwyntiau UCAS cyfatebol) i gael lle ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

SYLWER: 

1. Gall myfyrwyr fanteisio ar un cynllun sy'n cynnig gostyngiad yng ngraddau gofynnol UCAS yn unig.Bydd y cynllun sy'n cynnig y gostyngiad uwch yn gymwys; a

2.  Os bydd myfyrwyr yn gwneud cais am raglenni gradd proffesiynol, mae'n bosib na fydd y gostyngiad graddau UCAS yn gymwys  oherwydd bod y gofynion mynediad am nifer o raglenni gradd proffesiynol yn cael eu pennu drwy ymgynghori â chyrff proffesiynol allanol.

3. Mae gan rai meysydd pwnc ofynion pwnc penodol, sydd angen eu bodloni er y bydd y cynnig cyffredinol yn dal i gael ei ostwng. Er enghraifft, i astudio BSc Ma-themateg rhaid i chi gael o leiaf gradd B mewn Safon Uwch Mathemateg er y bydd eich gofyn-ion Safon Uwch eraill yn cael eu gostwng yn ôl y lefel briodol

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Rhif Ffôn: 01792 602 128

E-bost: ymgyrraedd.yn.ehangach@abertawe.ac.uk

Diwrnodau Dosbarth Meistr Blwyddyn 12

MasterclassTaster

Mae Diwrnodau Dosbarth Meistr Blwyddyn 12 yn gyfle gwych i fyfyrwyr gael profiad ymarferol o'r hyn sydd ynghlwm wrth astudio am radd mewn pwnc penodol, yn ogystal â chael rhagflas ar fywyd myfyriwr. Mae'r diwrnodau hyn yn cynnwys cyfleoedd i:

  • Fynd ar daith o'r campws
  • Cwrdd â staff a myfyrwyr
  • Cael mwy o wybodaeth am gyfleoedd swyddi a gyrfaoedd
  • Gofyn cwestiynau am ofynion cyrsiau
  • Cael mwy o wybodaeth am gyllid myfyrwyr
  • Defnyddio cyfarpar ac adnoddau sy'n benodol i bynciau

Mae diwrnodau rhagflas ar bwnc blaenorol wedi cynnwys Saesneg a'r Cyfryngau, Peirianneg, Meddygaeth, y Clasuron a Rheolaeth Chwaraeon.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Rhif Ffôn: 01792 602 128

E-bost: ymgyrraedd.yn.ehangach@abertawe.ac.uk

Ysgol Haf y Gyfraith

Law summer schoolYsgol Haf y Gyfraith Menter y Cymoedd

Mae Coleg y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe wedi ymwneud â menter y Cymoedd (VALLI) ers 2006 fel rhan o'i ymrwymiad i ehangu cyfranogiad mewn addysg gyfreithiol yn rhanbarth de Cymru.  Elfen ganolog y rhaglen hon yw'r ysgol haf breswyl a gynhelir ar y cyd dros 3 diwrnod gan Goleg y Gyfraith Abertawe ac Ysgol y Gyfraith Caerdydd.

Mae’r rhaglen hon yn newid am yn ail bob blwyddyn rhwng Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd. Am ragor o fanylion, cysylltwch â'r tîm Ymgyrraedd yn Ehangach.

YN ANFFODUS, NI FYDD YSGOL HAF Y GYFRAITH YN CAEL EI CHYNNAL YN 2018.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Rhif Ffôn: 01792 602 128

E-bost: ymgyrraedd.yn.ehangach@abertawe.ac.uk