Motiv8

Motiv8

Mae diwrnodau Motiv8 yn addas i ddisgyblion Blwyddyn 8 yn ystod tymor olaf y flwyddyn academaidd. Mae Motiv8 yn cyflwyno llwybrau addysgol sy'n arwain at yrfaoedd i ddisgyblion ac yn eu hannog i siarad am eu cryfderau addysgol a phersonol, yn ogystal ag unrhyw uchelgeisiau neu ddyheadau sydd ganddynt am y dyfodol. Mae'r diwrnod yn cael ei gynllunio fel cyfres o weithdai lle mae grwpiau'n trafod syniad ehangach y byd gwaith sydd o'u cwmpas. Mae'r sgiliau sy'n cael eu hybu ar y diwrnod yn cynnwys gwaith grŵp, sgiliau holi, creadigrwydd, sgiliau cyflwyno a llafaredd.

"Roedd yr holl ddisgyblion yn ymrwymo'n llawn i'r profiad ac yn ei fwynhau. Dangosodd nifer o'r disgyblion agwedd wahanol ar eu personoliaethau. Cyfrannodd llawer at y trafodaethau a fyddai fel arfer yn swil iawn wrth gyfathrebu ag eraill. Diwrnod ardderchog."   Athro o Ysgol Gyfun Sandfields

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Rhif Ffôn: 01792 602 128

E-bost: ymgyrraedd.yn.ehangach@abertawe.ac.uk

Taster

Diwrnodau Rhagflas Blwyddyn 8

Gellir cynnig gweithdai am bynciau penodol i ddisgyblion Blwyddyn 8 ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Rydym yn cynnig digwyddiadau diwrnod llawn a hanner diwrnod. Mae'r pynciau rydym yn eu cynnig yn cynnwys Peirianneg, Gwyddoniaeth Fiolegol ac Ysgrifennu Creadigol. Fodd bynnag, os oes gennych awgrymiad am ddiwrnod rhagflas Blwyddyn 8, byddwn yn hapus i'w drafod â chi. Trefnir y diwrnodau hyn ar gyfer tua 20 disgybl, sy'n sicrhau bod tiwtoriaid/arweinwyr-myfyrwyr yn gallu rhoi sylw i ddisgyblion unigol. Arweinir y gweithdai gan academyddion/myfyrwyr ôl-raddedig arbenigol. Rydym yn ceisio sicrhau eu bod mor ddifyr a rhyngweithiol â phosib.

"Roedd yr arweinwyr-myfyrwyr yn wych gyda'r disgyblion, roedden nhw'n gyfeillgar ac roedd ganddyn nhw lawer o gyngor da i'w gynnig drwy gydol y digwyddiad. Roedd cymhelliant y disgyblion yn uchel ac roedden nhw'n awyddus i greu argraff dda ar eu 'tiwtoriaid'".  Athro o Ysgol Pentrehafod