Mega Maths

"Y diwrnod allan gorau yn fy 20 mlynedd o weithio fel athro mathemateg." Athro o Ysgol Gyfun Glan Afan

Mae Mega Maths yn gwis rhanbarthol rhwng ysgolion a gynhelir bob blwyddyn ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 mewn ysgolion a dargedir gan Ymgyrraedd yn Ehangach. Mae'r cwis yn ffordd ddifyr o ennyn diddordeb mewn mathemateg a'i nod yw hybu sgiliau rhifedd sy'n hanfodol er mwyn i bobl ifanc gyflawni eu potensial, p'un a ydynt yn bwriadu symud ymlaen i addysg bellach neu uwch neu i'r farchnad gyflogaeth.

Mae'r cwis yn cael ei ysgrifennu er mwyn cynnwys yr hyn mae disgwyl i ddysgwyr allu ei wneud ar ddiwedd Blwyddyn 7, yn seiliedig ar linynnau ac elfennau'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol. Ei nod yw ychwanegu at gwricwlwm Mathemateg Cyfnod Allweddol 3 ar gyfer Blwyddyn 7.

Cymerodd 115 o ddisgyblion ran yn y digwyddiad cyntaf yn 2014 a bu 125 o ddisgyblion yn cystadlu yn 2015. Ymhlith yr ysgolion a fu'n cystadlu yn erbyn ei gilydd ym Mhrifysgol Abertawe, bu timau o Ysgol Gyfun Gellifedw, Ysgol yr Esgob Gore, Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan, Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed, Ysgol Gymunedol Cwmtawe, Ysgol Gymunedol Dylan Thomas, Ysgol Gyfun Glan Afan, Ysgol Pentrehafod ac Ysgol Gyfun Treforys. Disgyblion o Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan yw'r pencampwyr eleni.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Rhif Ffôn: 01792 602 128

E-bost: ymgyrraedd.yn.ehangach@abertawe.ac.uk