Beth yw'r gystadleuaeth 'Ymchwil fel Celf'?

Mae Ymchwil fel Celf yn gystadleuaeth unigryw sydd yn darparu llwyfan i ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe i gyfleu pwysigrwydd, emosiwn, harddwch a dynoliaeth eu hymchwil.

I’r ymchwilwyr sydd wedi arfer disgrifio eu gwaith mewn papurau academaidd, gall crynhoi eu gwaith mewn un llun a disgrifiad 150 gair brofi’n anodd. Gall ymchwilwyr o bob adran gystadlu yn y gystadleuaeth - o israddedig i Athro, yn astudio, gweithio neu gefnodi ymchwil mewn unrhyw fael neu ddisgyblaeth. Mae'n gyfle i ymchwilwyr i arddangos eu gwaith i'r byd trwy ddarparu disgrifiad a delwedd gryno a swynol. Gall yr amlygiad i'r enillwyr fod yn enfawr - gallant gyrraedd dros 50 miliwn o bobl ar draws y byd o galyniad i'r sylw gaiff y prosiect yn y cyfryngau a'r wasg. Rhowch sylw haeddiannol i’ch ymchwil.

“Er mai fi ddyfeisiodd Ymchwil fel Celf, mae’r ymchwilwyr sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect a rhoi cipolwg ar eu prosesau yn well o lawer am gyfleu Ymchwil fel Celf, ac maent yn cael effaith fawr ar sut y caiff ei ddatblygu.”

Dr Richard Johnston, Dyfeisiwr Ymchwil fel Celf.

GWOBR AM DDATGELU

GWOBR AM DDATGELU

Y DREFN Y TU ÔL I’R GWALLGOFRWYDD

 

 

SARAH ALDRIDGE - COLEG PEIRIANNEG (GWYDDOR DEUNYDDIAU)

ARIENNIR GAN: EPSRC

Mae’r sleisen hon drwy adluniadau 3d yn deillio o sgan micro-CT o radiws distal, asgwrn yr arddwrn. Yn hytrach na bod yn lwmp cadarn o asgwrn, y tueddiad yw bod cymalau wedi’u ffurfio o adeiledd sy’n debyg i sbwng o’r enw trabecwlar neu asgwrn mân-dyllog. Mae’r strwythur hwn yn galluogi mêr esgyrn a phibellau gwaed i drwytho’r amgylcheddau hyn, gan ddarparu lle ar gyfer synthesis celloedd gwaed a llif gwaed gwerthfawr. Mae llawer o bobl yn meddwl bod asgwrn yn sefydlog, disymud, ond mewn gwirionedd, caiff esgyrn byw eu hailadeiladu a’u mireinio’n barhaus er mwyn addasu i rymoedd allanol. Mae’r hyn sy’n ymddangos yn we ddryslyd o asgwrn trabecwlaidd, wedi’i wasgaru’n ofalus i roi cymorth mewn ardaloedd lle mae’r angen mwyaf, ac mae’n dosbarthu grymoedd ar draws ardal fwy o lawer er mwyn atal toriadau. Gellir gweld hyn o gyfeiriad y strwythurau, a’r cynnydd mewn trwch tuag at ymylon yr asgwrn.

GWOBR AM DDEHONGLI

GWOBR AM DDEHONGLI

CANFAS PLENTYNDOD GWLEDIG:
LLANW A THRAI TLODI

 

TANJIL SOWGAT - COLEG GWYDDONIAETH, ADRAN DAEARYDDIAETH

ARIENNIR GAN: BBSRC, ESRC, Newton Fund, UKAID, Gweinidogaeth y Gwyddorau a Thechnoleg (India) a’r Gronfa IAA , Prifysgol Abertawe

Mewn cydweithrediad gyda: Dr Sergei Shubin, Alik Raptan

Dyma lun o ffotograff (gan Alik Raptan) lle mae plentyn yn tynnu ar gynfas ei feddyliau am fywyd yng nghefn gwlad Bangladesh. Mae ei gyfansoddiad wedi’i adeiladu o amgylch rhwyd bysgota las ei dad sy’n ffermio pysgod. Ymddengys ei fod yn cael ei drechu gan ymwthiad sydyn o glai a mwd sy’n cynrychioli tir a diffyg mynediad iddo sy’n siapio ei ddyfodol ef a’i deulu. Mae’r darlun hefyd yn dangos llifogydd sy’n dod gyda’r cylchwyntoedd a’r argyfwng dwˆr yn ei gymuned. Unwaith eto, mae’r symud troellog a gynrychiolir yn y darluniadau’n dangos gwaith mewnol cymhleth bywyd y plentyn y mae trai a llif ei dlodi’n effeithio arno. Crëwyd y llun mewn gweithdy gydag arlunwyr mewn prosiect PACONDAA. Wrth dynnu syniadau o’r cyfweliadau gyda phlant tlawd, mae’r arlunydd yma yn cipio bywyd a dychymyg plant tlawd yng nghefn gwlad Bangladesh.

Beth yw Ymchwil fel Celf?

Y panel beirniadu

  • Yr Athro Gail Cardew- Athro Gwyddoniaeth, Dwylliant a Chymdeithas yn y Sefydliad Brenhinol 
  • Flora Graham - Golygydd Digidol NewScience.com
  • Barbara Kiser - Golygydd Llyfrau a Chelf, Natur
  • Dan Cressey - Newyddiadurwr, Natur.