Pennaeth newydd yng Gyfraith ac Athro mewn Creadigedd

Pennaeth newydd yng Gyfraith ac Athro mewn Creadigedd

null

Elwen Evans CF – Pennaeth Coleg y Gyfraith

Mae Elwen Evans QC yn un o brif gyfreithwyr y Deyrnas Unedig. Mae hi’n Gofiadur yn Llys y Goron (barnwr rhan-amser) ac wedi bod yn Bennaeth ar Siambrau Bargyfreithwyr uchel eu bri ers blynyddoedd lawer. Cafodd ei phenodi’n Bennaeth Coleg y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Awst eleni.

Dywedodd yr Athro Evans: “Mae’r Brifysgol wedi cymryd agwedd flaengar wrth benodi cyfreithiwr yn Bennaeth y Gyfraith. Mae yna wahaniaeth artiffisial rhwng ymchwil ac arfer yn y Gyfraith - mae cymhwyso yn allweddol - ac mae’n bwysig iawn pontio’r ddau fyd. Mae Prifysgol Abertawe’n cydnabod hyn gyda’r penodiad hwn.

“I mi, mae’r Gyfraith yn llawn ysbrydoliaeth ac yn rhan annatod o fywyd, oherwydd nid pwnc sych mohono o bell ffordd, ond rhan hynod fywiog o’r gymdeithas a’r bywyd sifil sydd ohoni. Os edrychwch ar unrhyw stori yn y newyddion, mae’r gyfraith yn y cefndir yn rhywle; er enghraifft, effaith hynod gyfoes mudo, maes rydym yn ei archwilio yn y Choleg yn ein Hadran Droseddeg. 

“Mae’r Gyfraith yn Abertawe wedi cael canmoliaeth ryngwladol a chredaf fod cyfle euraidd i’r Coleg chwarae rôl arwyddocaol mewn cyd-destun cenedlaethol  a byd-eang. Ceir corff o Gyfraith Gymreig sy’n datblygu ac yn dargyfeirio’n gyflym o gyfraith Lloegr mewn meysydd allweddol. Mae’n gyfnod newidiol i broffesiwn y gyfraith yng Nghymru a Lloegr ac, ar lefel fyd-eang, mae’r cydgysylltedd rhwng sectorau’r Gyfraith yn dod yn fwyfwy arwyddocaol.

“Mae’n gyfnod cyffrous iawn, ac mae gennym gryn dipyn i’w ddathlu yn y Coleg. Mae gennym Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol cydnabyddedig, ac mae ymchwil arloesol yn cael ei chynnal yn ein Canolfan Ymchwil ar gyfer Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg. Rydym yn edrych hefyd ar ymchwil mewn meysydd hynod gyfoes sy’n cynnwys Seiber-derfysgaeth a Hawliau Dynol. 

“Un o’m prif ymrwymiadau yw ceisio sicrhau ein bod yn cael cydnabyddiaeth am safon yr ymchwil a gynhaliwn ac i gael y poblogrwydd rydym yn ei haeddu

Coleg y Gyfraith

 

Owen Sheers – Athro mewn Creadigedd

Mae Owen Sheers yn nofelydd, yn fardd ac yn ddramodydd ac ef yw’r Athro mewn Creadigedd newydd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei nofel ddiweddaraf,  I Saw A Man (Faber, 2015) wedi’i chyhoeddi ledled Ewrop a Gogledd America ac mae ar restr fer y Prix Femina.

Bydd yr Athro Sheers, a benodwyd ym mis Mai eleni, yn gyfrifol am ysbrydoli partneriaethau rhwng ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe ac artistiaid, gan ganiatáu i ymchwil gael ei mynegi trwy brosiectau creadigol. 

Dywedodd yr Athro Sheers: “Daeth rôl yr Athro mewn Creadigedd i’r amlwg yn rhannol oherwydd Campws newydd y Bae ac ymwybyddiaeth y byddai Prifysgol Abertawe’n cael ei hollti ar bob ochr i’r ddinas. Y nod yw cadw’r ddau gampws i siarad â’i gilydd, a lle bo’n bosibl, gweithio gyda’n gilydd.

“Wrth wraidd y rôl, mae’r defnydd o brosiectau celfyddydol a diwylliannol i arddangos y gorau o ymchwil Abertawe; gan gyflwyno artistiaid i feysydd ymchwil neu i ymchwilwyr penodol ar draws y ddau gampws, gyda’r syniad y gallant gynhyrchu rhywbeth gwirioneddol ddiddorol gyda’i gilydd.”

Darparodd prosiect y Libretto a ysgrifennodd yr Athro Sheers ar gyfer Oratorio A Violence of Gifts y glasbrint ar gyfer y dull hwn. Dyluniwyd hwn i fod yn ymateb cyfoes i Creation gan Haydn ac fe’i perfformiwyd gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Neuadd Dewi Sant eleni.

Dywedodd yr Athro Sheers: “Roedd cyfansoddwr A Violence of Gifts, Mark Bowden, a minnau am ymweld â naratif cyfoes o greu, felly aethom i CERN, y Sefydliad Ewropeaidd dros Ymchwil Niwclear yn y Swistir. Felly, yn ogystal ag Oratorio, mae’r darn yn ffordd wahanol o drafod yr ymchwil arloesol sy’n digwydd yn CERN.  

“Dyna fy niddordeb i: bywiogi’r deialog rhwng y celfyddydau a’r gwyddorau. Mae gwaith celf yn ffordd wych o ddweud stori ymchwil ar gynfas ehangach.”

“Mae gan y teitl Athro mewn Creadigedd gymaint o gwmpas. Mae’n eithaf brawychus ond yn gyffrous hefyd; mae hylifedd y rôl yn ei diffinio mewn ffordd. Does dim cyfyngiadau ar yr hyn y gallwn ni ei gyflawni, a’r gobaith yw y bydd yn arwain at rai prosiectau eithriadol.”

Coleg Celfyddydau a’r Dyniaethau