Addysgu a arweinir gan ymchwil

Addysgu a arweinir gan ymchwil

Mae addysgu a arweinir gan ymchwil ac a lywir gan ymarfer yn helpu i sicrhau bod graddau'r Brifysgol yn berthnasol i'r byd modern. Mae enw da Prifysgol Abertawe ar gyfer ymgymryd ag ymchwil safon byd ar draws nifer o feysydd o'i phortffolio academaidd yn parhau i gynyddu ac felly hefyd ar gyfer chwilio am gyfleoedd i alluogi arbenigedd ymchwil staff fwydo cynnwys cyrsiau.

Yn yr un modd, mae nifer o raglenni gradd, megis nyrsio, peirianneg a'r gyfraith, yn arwain ar gymwysterau ymarferol, gyda chyfleoedd i roi theori ar waith yn aml yn rhan annatod o'r profiad addysgu a dysgu.

Mae'r Brifysgol wrthi ar hyn o bryd yn asesu enghreifftiau o gysylltiadau addysgu a arweinir gan ymchwil ac a lywir gan ymarfer ar draws y campws i adnabod cyfleoedd i adeiladu ar arferion da sy'n bodoli eisoes, ac i ddatblygu strategaethau newydd sy'n ymgorffori'r cysylltiadau hyn ar draws ei phortffolio academaidd.   

Mae'r Brifysgol yn anelu at sicrhau y caiff y berthynas rhwng ymchwil, ymarfer, ac addysgu ei datblygu dros amser fel ei bod yn esblygu fel rhan hanfodol o waith cynllunio'r Brifysgol ar lefelau sefydliadol, Colegol, Adrannol, a chwricwlwm cyrsiau.

Mae myfyrwyr sy'n cael eu haddysgu gan staff sy'n dod â'u canfyddiadau ymchwil ddiweddaraf i'r ddarlithfa:

  • yn fwy tebygol o ymddiddori'n fwy yn y pwnc, ac o feddwl bod y ffordd y cânt eu haddysgu'n cadw'r pwnc yn fyw, yn berthnasol, ac yn ddiweddar.  
  • yn debygol o'i chael hi'n arbennig o gofiadwy ac ysbrydol dysgu am theorïau newydd a rhoi technolegau newydd ar waith tra eu bod yn cael eu datblygu.
  • yn elwa o gyfuniad o ddulliau o ymgymryd ag addysgu a arweinir gan ymchwil ac a lywir gan ymarfer.
  • yn cael eu cyffroi gan gynnwys cwrs sydd wedi'i bennu gan ddiddordebau ymchwil eu darlithwyr.

Ymwelwch â'r Academi Abertawe Dysgu ac Addysgu tudalennau gwe i ddysgu mwy am ymrwymiad y Brifysgol i ragoriaeth addysgu.