Cadw'n Ddiogel Ar-lein

Mae’r rhyngrwyd yn cynnig i blant ac oedolion lawer o brofiadau a chyfleoedd sy’n cyfoethogi, er mwyn datblygu perthnasoedd iach a bodloni ein chwilfrydedd naturiol am y byd. Fodd bynnag, gellir cymryd mantais ohoni er dibenion drwg hefyd. Amlygir hyn drwy swm a natur soffistigedig y cynnwys niweidiol ar-lein, sy’n cynyddu - gan amrywio o negeseuon cas gan grwpiau â syniadaeth eithafol, sy’n hybu trais, i fasnachu nwyddau anghyfreithlon yn y marchnadoedd cudd, a cham-drin plant ar-lein. Ein her yw mynd i’r afael â’r enghreifftiau hyn o niwed ar-lein, pan gyfathrebir yn strategol er dibenion ysgeler a all greu effaith am oes. 

Yr Athro Nuria Lorenzo-Dus

Cwrdd â'r Arweinydd Ymchwil

Yr Athro Nuria Lorenzo-Dus
Nuria Lorenzo-Dus

Y Dull

Gan weithio ochr yn ochr â thîm ymroddedig o ieithyddion, troseddegwyr a chyfrifiadurwyr, mae’r Athro Nuria Lorenzo-Dus yn cynnal dadansoddiadau meintiol ac ansoddol o’r tactegau cyfathrebu (iaith/delweddau) a ddefnyddir ar gyfer camddefnydd mewn troseddau seiber. Mae’n arbenigo mewn tactegau a ddefnyddir ar gyfer radicaleiddio jihadi ar-lein; ar gyfer recriwtio a meithrin cymunedau ar draws sianelau grwpiau’r dde eithafol yn y cyfryngau cymdeithasol; ar gyfer meithrin ymddiriedaeth  dwyllodrus er mwyn hybu masnachu cyffuriau mewn marchnadoedd cyffuriau cudd; ac ar gyfer meithrin perthynas rywiol amhriodol â phlant ar-lein. Wedi’i gefnogi gan gyllid o Gronfa Plant y Cenhedloedd Unedig (UNICEF), CHERISH-DE ac Ymddiriedolaeth Leverhulme, mae ei gwaith wedi’i llunio er mwyn canfod cynnwys niweidiol (a’i awduron) a datblygu mesurau sy’n meithrin gwytnwch. Caiff ymyraethau dilynol ar sail tystiolaeth ymchwil eu creu a’u profi ar y cyd â grwpiau o randdeiliaid allweddol (byd gorfodi'r gyfraith, addysgwyr, gweithwyr cymdeithasol a gwneuthurwyr polisi) yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Yr Effaith

Prosiect o bwys yng ngwaith yr Athro Nuria Lorenzo-Dus ynghylch camddefnydd digidol yw ei phrosiect yn ystod 2021-22 sef DRAGON-S (Developing Resistance Against Grooming Online – Spot and Shield).

End violence against children logo

Bydd y prosiect hwn yn cynnig adnoddau sy’n seiliedig ar integreiddio Deallusrwydd Artiffisial/Ieitheg i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Mae gan yr Athro Nuria Lorenzo-Dus a’i thîm ymroddiad diysgog i roi ymchwil foesol ac arloesol y gellir ei rhoi ar waith ar gael wrth ymdrechu ar y cyd i feithrin gwrthsafiad unigol a chymdeithasol yn erbyn yr her fawr o gadw ein plant yn ddiogel rhag cael eu cam-drin yn rhywiol ar-lein.

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe