Pobol yn y gampfa yn gwneud ymarfer corff

Hyfforddiant Personol a Chyflogaeth

Y Her
Deall natur gwaith yn y sector busnes twf lle roedd, ac mae, hunangyflogaeth yn disodli cyflogaeth draddodiadol.

Y Dull
Mae tîm rhyngwladol o ymchwilwyr dan arweiniad yr Athro Geraint Harvey wedi archwilio natur gwaith economi gig gyda ffocws penodol ar nodweddion rhyfedd gwaith hyfforddwyr personol hunangyflogedig (SEPT) yn y diwydiant ffitrwydd.

Cynhaliwyd astudiaeth ethnograffig hydredol mewn dau gampfa yn Ne Cymru yn cynnwys cyfweliadau a channoedd o oriau o arsylwi.

Yr Effaith
Nododd y tîm fath newydd o waith wedi'i nodi gan berthynas unigryw rhwng yr SEPT a'r gampfa sy'n adlewyrchu nodweddion allweddol y berthynas ganoloesol rhwng y taeog a'r tirfeddiannwr.

Llwyddodd y tîm ymchwil i:

  • ddeall y berthynas rhwng yr SEPT a'u cleientiaid (aelodau o'r gampfa) a'r heriau sy'n wynebu SEPTs wrth ddenu cleientiaid a chynhyrchu incwm (trwy wneud gwaith na chawsant eu talu amdano, ond a oedd o fudd i'r gampfa)
  • deall y berthynas rhwng yr SEPT a'r gampfa (lle mae'r SEPT wedi'i bondio i'r gampfa ac yn hytrach na chael ei dalu am eu hymdrechion, mae'r SEPT yn talu'r gampfa er mwyn cael mynediad i'r aelodaeth a defnyddio'r offer)
  • ddogfennu system ecsbloetio y gellir ei throsglwyddo i grwpiau galwedigaethol eraill yn y sector gwasanaeth fel y diwydiant cwmnïau hedfan

Adroddwyd y canfyddiadau i Bwyllgor Gwaith a Phensiynau Llywodraeth y DU ac fe'u defnyddiwyd i ddatblygu system waith a chyflogaeth amgen mewn un gampfa fawr yn y DU.

Roedd cyrhaeddiad yr ymchwil hon yn fyd-eang, gan ddod i gysylltiad â'r cyfryngau ledled Sbaen, Sweden, yr Almaen a'r UD.

Mae canlyniadau'r ymchwil bellach i'w gweld ar safle adolygu Cymdeithaseg Safon Uwch.

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (CU)

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe