pilots in a cockpit

Y Her

Deall rôl Rheoli Adnoddau Dynol mewn mantais gystadleuol yn y diwydiant hedfan

Y Dull

Mabwysiadodd yr Athro Geraint Harvey a’r Athro Peter Turnbull (Prifysgol Bryste) ymagwedd astudio proses. Ei diben oedd meithrin dealltwriaeth gynhwysfawr, nid yn unig o’r cwmni, ond o’i randdeiliaid, ei gyd-destun mewnol a’i amgylchedd allanol hefyd. Mae Harvey a Turnbull wedi cynnal astudiaeth aml-ddull sydd wedi para degawd, gan gynnwys sawl arolwg holiadur rhyngwladol ar raddfa fawr, nifer o grwpiau ffocws a chyfweliadau unigol ag amrywiaeth o randdeiliaid (e.e. rheolwyr, swyddogion undebau llafur a gweithwyr) a ffynonellau eilaidd

Yr Effaith

Mae dros ddegawd o ymchwil i Reoli Adnoddau Dynol yn y diwydiant hedfan gan Harvey a Turnbull wedi dangos y gellir esbonio mantais gystadleuol y cwmni hedfan mwyaf llwyddiannus yn Ewrop, Ryanair, yn llawer gwell drwy ddeall pwy mae’r cwmni’n ei recriwtio a sut mae’n recriwtio staff. Mae ymagwedd y cwmni at y farchnad lafur, yn enwedig yn achos peilotiaid a chriw caban, wedi rhoi mantais i’r cwmni dros ei gystadleuwyr.

Mae’r ymchwil yn bwysig am nifer o resymau:

  • Mae’n egluro ffordd newydd o ddeall sut mae Rheoli Adnoddau Dynol yn cynnig mantais gystadleuol i’r cwmni;
  • Mae’n tynnu sylw at y ffordd mae’r cwmni’n elwa o fylchau a grëwyd gan y gwahaniaethau rhwng systemau rheoleiddio cenedlaethol a deddfwriaeth sy’n gwahardd efelychu;
  • Mae’n amlygu rôl hollbwysig cyd-destun (er enghraifft, y system gyfreithiol a rôl undebau llafur, sy’n cael eu hanwybyddu mor aml gan waith ysgolheigaidd ym maes Rheoli Adnoddau Dynol) a sut mae’r newid mewn cyd-destun yn golygu nad yw cwmnïau’n gallu gweithredu’r un polisïau mwyach

Mae gan ganfyddiadau’r ymchwil oblygiadau pwysig i ysgolheigion yn y ddisgyblaeth, ac maent yn pennu agenda ymchwil ddiwygiedig ar gyfer Rheoli Adnoddau Dynol. Mae gan y prosiect oblygiadau ar gyfer sefydliadau hefyd gan ei fod yn esbonio ffyrdd newydd o gyflawni mantais gystadleuol drwy bobl ond, yn bwysicach efallai, am ei fod hefyd yn amlygu’r problemau sydd ynghlwm wrth strategaeth Rheoli Adnoddau Dynol a ystyrir yn annerbyniol gan y gweithlu, yr undebau llafur sy’n ei gynrychioli a’r wladwriaeth.

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (CU)

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe