Niwed sy'n gysylltiedig â gamblo

Rydym yn nodi’r sawl sydd mewn perygl o gael eu niweidio gan gamblo

Rydym yn nodi’r sawl sydd mewn perygl o gael eu niweidio gan gamblo

Y Cefndir

Mae gamblo mor hen ag amser (sy'n cael ei ddiffinio fel betio ar ganlyniad ansicr, am arian fel arfer). Er bod llawer o bobl yn mwynhau betio o bryd i'w gilydd ar y pêl-droed neu drip i'r casino heb brofi canlyniadau andwyol, mae eraill yn ei chael hi'n anodd rhoi terfyn ar eu gamblo.

Y Dull

Nod ein hymchwil yw nodi'r rhai a allai fod mewn risg o niwed sy'n ymwneud â gamblo, ymchwilio i ddulliau niwro-ymddygiadol sy'n sail i ddechrau a chynnal problemau gamblo, a cheisio canfod ffyrdd o ddatblygu dulliau arloesol o driniaeth glinigol.

Rydym yn mabwysiadu safbwynt trosi lle mae problemau gamblo neu nodweddion penodol gemau gamblo'n cael eu modelu'n arbrofol yn y labordy i gael safbwynt empirig ar ddulliau ymddygiad sylfaenol cyn ymestyn a chymhwyso yn y byd go iawn. Rydym:

  • Yn defnyddio gamblo a ysgogir gan gyfrifiadur, patrymau gwneud dewisiadau a phenderfyniadau gydag ystod o fesurau niwroddelweddu (e.e. fMRI, MRS) mewn pobl â phroblemau gamblo a hebddynt.
  • Cynnal arolygon a chyfweld â phobl sy'n delio â phroblemau gamblo a'u heffeithiau ar eraill i nodi mynychder neu hyd a lled y broblem gyda phoblogaethau penodol (e.e. cyn-filwyr a phersonél sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd).
  • Archwilio'r ffordd orau i gefnogi a chynnal adferiad o'r broblem gamblo, er enghraifft drwy gymell ymataliad a chefnogaeth gan eraill.

Yr Effaith

Text ReadsNodau datblygu cynaliadwy y cenhedloedd unedig
UNSG - Health
Text reads themau ymchwil prifysgol abertawe