x

GYRFAOEDD

Un o'r materion pwysicaf i staff ymchwil yw cynllunio gyrfa a dilyniant gyrfa.

Mae Vitae yn cynnig amrywiaeth o astudiaethau gyrfa i ymchwilwyr, ynghyd â chyngor ar eich CV a llwybrau ôl-ddoethurol.

Mae Science Careers yn cynnwys erthyglau am ddatblygu'ch gyrfa, gan gynnwys cyngor ar gyllido a chyhoeddi.

Mae Euraxess UK yn cynnig gwybodaeth am ymchwil yn Ewrop, polisïau ymchwil Ewropeaidd, cyfleoedd gyrfa yn Ewrop, cydweithio rhyngwladol a symudedd trawswladol

Mae Cymdeithas Gwasanaethau Cynghori Gyrfaoedd Graddedigion (SGCAS) yn cyhoeddi adnodd datblygu gyrfa ymarferol i Ymchwilwyr Prifysgol.

AROLWG AR-LEIN GYRFAOEDD MEWN YMCHWIL - CROS

Cynhelir Arolwg Ar-lein Gyrfaoedd mewn Ymchwil (CROS) bob yn ail flwyddyn ac mae'n casglu data dienw am amodau gweithio, dyheadau gyrfa a chyfleoedd datblygu gyrfa i staff ymchwil ac arweinwyr ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch.

Mae'r arolwg yn darparu data a meincnodi gwerthfawr ar gyfer mesur cynnydd wrth roi'r Concordat ar waith, gan gyflawni a chynnal Gwobr Rhagoriaeth mewn Ymchwil AD ac Athena Swan.

Cymerodd Prifysgol Abertawe ran yn yr Arolwg Ar-lein Gyrfaoedd mewn Ymchwil (CROS) yn 2017. Cwblhaodd 39% o staff ymchwil yr arolwg (cynnydd o 2% ar 2015), sy'n sylweddol uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol o 24%. Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg.Mae canlyniadau'r DU bellach wedi'u cyhoeddi a chaiff y canlyniadau o arolwg Abertawe eu defnyddio i gynllunio gweithgareddau dros y 2 flynedd i ddod.

Am ragor o wybodaeth am arolwg CROS, ewch i wefan Vitae

GWASANAETHAU YMCHWIL, YMGYSYLLTU AC ARLOESI

Mae Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (REIS) yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant arbenigol i ymchwilwyr ar bob agwedd ar ddatblygu ceisiadau am gyllid, rheoli arian grant, effaith, eiddo deallusol a hawlfraint. Mae REIS yn cynnal cyfres o seminarau i ymchwilwyr ar bob lefel a dylai fod yn bwynt cyswllt cychwynnol i'r rhai sy'n ceisio datblygu a chyllido eu hymchwil. Cynigir hyfforddiant a chefnogaeth yn ganolog a thrwy rwydwaith o hybiau ymchwil fel a ganlyn:

Hyb Gwyddorau Bywyd

Hyb Gwyddoniaeth

Hyb y Celfyddydau a'r Dyniaethau a'r Gyfraith

 

 

GWASANAETHAU GWYBODAETH A SYSTEMAU

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (GGS) yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau i gefnogi ymchwilwyr, gan gynnwys cyrsiau hyfforddiant arbenigol i staff yn unig ac mewn partneriaeth â'r rhaglen datblygu ymchwilwyr ôl-raddedig. Gall eich llyfrgellydd pwnc gynnig cyngor ar adnoddau yn eich maes ymchwil chi.

RESEARCHGATE

Mae ResearchGate yn rhwydwaith pwrpasol ar gyfer gwyddoniaeth. Cysylltwch, cydweithiwch a darganfyddwch gyhoeddiadau gwyddonol, swyddi a chynadleddau, i gyd am ddim. Cliciwch yma i ymweld â gwefan ResearchGate.

CYNGHORAU YMCHWIL

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRB)

Mae'r AHRB yn cynnig cyllid a chefnogaeth ar dair rhaglen: ymchwil uwch; ymchwil a hyfforddiant ôl-raddedig; a chyllid arbennig i amgueddfeydd, orielau a chasgliadau.

Y Cyngor Ymchwil Biodechnoleg a'r Gwyddorau Biolegol (BBSRC) 
Y BBSRC yw'r asiantaeth gyllido flaenllaw ar gyfer ymchwil a hyfforddiant academaidd yn y biowyddorau mewn prifysgolion a sefydliadau ledled y DU.

Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)
ESRC yw asiantaeth gyllido a hyfforddi flaenllaw'r DU ac mae'n canolbwyntio ar bryderon economaidd a chymdeithasol. Ei nod yw cynnig ymchwil o safon ar faterion sy'n bwysig i fusnes, y sector cyhoeddus a'r Llywodraeth. Mae'r materion a gaiff eu hystyried yn cynnwys cystadleugarwch economaidd, effeithiolrwydd gwasanaethau a pholisi cyhoeddus a'n hansawdd bywyd.

Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) 
EPSRC yw'r mwyaf o saith Cyngor Ymchwil y DU. Mae'n cyllido ymchwil a hyfforddiant ôl-raddedig mewn prifysgolion a sefydliadau eraill ledled y DU.

Y Cyngor Ymchwil Feddygol 
Sefydliad cenedlaethol a ariennir gan dalwyr treth y DU yw'r Cyngor Ymchwil Feddygol. Mae'n hyrwyddo ymchwil ym mhob maes meddygol a gwyddonol cysylltiedig gyda'r nod o wella iechyd ac ansawdd bywyd cyhoedd y DU a chyfrannu at gyfoeth y wlad.

NERC 
Gwefan Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol.

Y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg 
Ar 1 Ebrill 2007, cyfunodd y Cyngor Ymchwil i Ffiseg Ronynnol a Seryddiaeth (PPARC) a Chyngor Ymchwil Labordy Canolog y Cynghorau Ymchwil (CCLRC) i greu'r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg.