.

Telerau ac Amodau Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Amodau a Thelerau ar gyfer cyfranogwyr a'r rhai sy'n bresennol mewn sesiynau ar-lein.

 • Ni fyddaf yn recordio, yn tynnu lluniau neu'n cymryd sgrinluniau neu'n ffrydio'n fyw unrhyw sesiwn ar-lein nac unrhyw ran ohoni ac ni fyddaf yn rhannu unrhyw ddelweddau (gan gynnwys y canlynol ond heb yn gyfyngedig iddynt: ffotograffau, sgrinluniau, recordiadau neu ffrydio byw) y sesiwn ar-lein.
 • Ni fyddaf yn rhannu delweddau o'r dosbarth/grŵp.
 • Deallaf y gall fod gofynion a chyfyngiadau o ran oedran ynghlwm wrth y sesiwn ar-lein, a chadarnhaf fy mod wedi ystyried y gofynion a'r cyfyngiadau. Wrth dderbyn yr amodau a thelerau hyn, cadarnhaf fod y sesiwn ar-lein yn briodol i mi, a/neu unrhyw blentyn neu blant yn fy ngofal a fydd yn bresennol am y sesiwn ar-lein.
 • Deallaf y bydd derbyn yr amodau a thelerau hyn yn gyfystyr â rhoi caniatâd rhiant ar gyfer unrhyw sesiwn ffrydio fyw (ar-lein) ryngweithiol gydag unigolion dan 18 oed (os yw'n berthnasol) ac unrhyw ryngweithio mewn sesiwn ar-lein â phlant dan 13 oed (os yw'n berthnasol).
 • Deallaf fy mod, ac y byddaf, yn gyfrifol am fy ymddygiad yn ystod unrhyw sesiwn neu ddigwyddiad ar-lein y byddaf yn cyfranogi ynddi neu'n bresennol ar ei chyfer, gan gynnwys fy iaith. Byddaf hefyd yn gyfrifol am unrhyw blentyn neu blant yn fy ngofal sy'n bresennol am y sesiwn ar-lein.
 • Byddaf yn parchu eraill drwy’r amser ac ni fyddaf yn gwneud sylwadau nac yn anfon deunydd sydd, neu y gellir ystyried ei fod, yn fygythiol, yn bwlio, yn sarhaus a/neu'n anghyfreithlon.
 • Ni fyddaf yn pori, yn lawrlwytho nac yn lanlwytho'n fwriadol ddeunydd sydd neu y gellir ystyried ei fod yn sarhaus a/neu'n anghyfreithlon.
 • Ni fyddaf yn rhoi gwybodaeth bersonol, gan gynnwys fy rhif ffôn, fy nghyfeiriad, fy nghyfeiriad e-bost a/neu fanylion fy hunaniaeth yn y cyfryngau cymdeithasol i neb oni bai y gofynnir i mi gan aelod staff.
 • Ni fyddaf yn datgelu fy ngwybodaeth bersonol, unrhyw wybodaeth gyfrinachol neu unrhyw gyfrineiriau i neb ar unrhyw bryd yn ystod y sesiwn ar-lein.
 • Deallaf y bydd unrhyw sylwadau y byddaf yn eu gwneud neu yn eu postio yn cael eu gweld gan eraill ac ni fydd modd eu golygu neu eu dileu a byddant yn rhan o'm 'hôl troed digidol'.*
 • Ni fyddaf yn trefnu cyfarfod wyneb yn wyneb gyda neb rwy'n cwrdd ag ef/â hi ar-lein.
 • Byddaf yn gwisgo'n briodol am bob sesiwn a/neu ddosbarth ar-lein, gan gofio dangos parch at eraill.
 • Byddaf yn sicrhau fy mod yn mewngofnodi o leoliad priodol a byddaf yn ystyried y cefndir, ongl y camera, preifatrwydd etc cyn mewngofnodi i'r sesiwn a/neu'r dosbarth a thrwy gydol y sesiwn a/neu'r dosbarth ar-lein.

Bydd unrhyw ddata a/neu wybodaeth a gesglir gan Brifysgol Abertawe oddi wrthych neu amdanoch at ddiben darparu'r sesiwn ar-lein yn cael eu prosesu a'u storio yn unol â Pholisi Preifatrwydd Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Rydym ni, Prifysgol Abertawe, yn cadw'r hawl i fynnu bod cyfranogwyr yn gadael sesiynau unrhyw bryd os torrir yr amodau uchod, neu os oes posibilrwydd o dorri'r amodau uchod. *Eich ôl troed digidol yw eich hunaniaeth ddigidol a gall hyn ddod i'r amlwg pan fydd rhywun yn chwilio am eich enw ar-lein.   Er enghraifft, gallai cyflogwyr ddefnyddio eich ôl troed digidol fel sail i asesu eich cymeriad.

 

 • Rwy'n derbyn yr amodau a thelerau uchod ac wrth gymryd rhan yn y sesiwn/sesiynau ar-lein byddaf yn ufuddhau iddynt.