KTP

Angen helpu gwella perfformiad neu gynhyrchu yn eich sefydliad?

Os ydych chi'n ystyried sut y gallwch chi lenwi'r capasiti coll i hybu perfformiad a chynhyrchedd yn eich sefydliad, mae mwy o arian ar gael i gefnogi Partneriaeth Smart neu Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Phrifysgol Abertawe a allai roi mynediad ichi i'r wybodaeth a'r arbenigedd sydd ei angen arnoch chi.

Beth yw Partneriaeth Smart a Phartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth?

Mae Partneriaethau Smart (PS) a Phartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (PTG) yn rhaglenni llywodraeth a ariennir yn rhannol gyda'r nod o hybu perfformiad a chynhyrchedd sefydliadol trwy gydweithredu â phrifysgolion y DU. Maent yn bartneriaethau 3-ffordd rhwng busnes neu elusen, cyswllt (person graddedig / ôl-raddedig) a phrifysgol i weithio ar brosiect penodol o fewn y sefydliad.

Mae PS a PTG yn rhoi mynediad ichi at arbenigedd a gwybodaeth academaidd i helpu i drawsnewid eich sefydliad, datrys problemau, gwella cystadleurwydd, cynhyrchiant a pherfformiad a throsglwyddo ac ymgorffori gwybodaeth academaidd yn eich sefydliad.

Manylion Partneriaeth Smart

 • Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru
 • Ar gael i gwmnïau ac elusennau yng Nghymru yn unig
 • Cost: Cyfraniad cyfatebol 50% - arian parod neu mewn nwyddau
 • Prosiectau 6 i 12 mis
 • Galwad dreigl - cyflwynwch unrhyw amser

Manylion Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (cynnydd dros dro yn y cyllid ar gael)

 • Wedi'i ariannu gan Innovate UK a Llywodraeth Cymru
 • Ar gael i unrhyw gwmni neu elusen yn y DU
 • Cost: mae Busnesau Canolig Bach yn cyfrannu 33% * ac mae sefydliad mawr yn cyfrannu 60% o gostau'r prosiect
 • Prosiectau 12 i 36 mis
 • Galwad cystadleuaeth - galwadau cyflwyno oddeutu 3 mis
  * (Mae Llywodraeth Cymru yn cynyddu eu cefnogaeth i PTGs ar gyfer Busnesau Canolig Bach am gyfnod cyfyngedig. Lleihau cyfraniad y cwmni o 33% i 25% - yn gymwys i sefydliadau cymru yn unig)

Oherwydd yr amgylchedd economaidd anodd presennol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn cyfrannu 75% tuag at gyfanswm costau prosiectau PTG ar gyfer Busnesau Canolig Bach a leolir yng Nghymru a gyflwynwyd hyd at fis Mehefin 2021.

Mae tîm ymgysylltu Prifysgol Abertawe wrth law i weithio trwy syniadau posib y Bartneriaeth Smart a Phartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda chi felly cysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach.

 

Darganfod mwy

Mae PTG yn broses gystadleuol, a weinyddir gan Innovate UK, sy'n rhan o UKRI (mae telerau ac amodau yn berthnasol). I gael mwy o wybodaeth am y fenter hon ewch i dudalennau gwe PTG Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain.

LINC Prifysgol Abertawe - Cyrchu Cyllid Ymchwil ac Arloesi, 05/11/2020

Ymunwch â chyrff ariannu mawr, sefydliadau ymchwil a sefydliadau eraill sydd wedi cael cyllid ar gyfer Ymchwil, Datblygu ac Arloesi. Dysgwch am y cyllid a'r gefnogaeth gynyddol sydd ar gael mewn ymateb i bandemig COVID-19. Cewch gipolwg allweddol ar wneud cais llwyddiannus, cwrdd â darpar gydweithwyr a chlywed gan academyddion a busnesau sydd wedi manteisio ar y cyfleoedd hyn.