Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
KTP

ANGEN HELPU GWELLA PERFFORMIAD NEU GYNHYRCHU YN EICH SEFYDLIAD?

Os ydych chi'n edrych ar sut y gallwch chi lenwi'r gallu coll i hybu perfformiad a chynhyrchedd yn eich sefydliad, mae mwy o arian ar gael i gefnogi Partneriaeth Smart neu Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Phrifysgol Swansea a allai roi mynediad ichi i'r wybodaeth a'r arbenigedd sydd ei angen arnoch chi.

Beth yw Partneriaeth Smart a Phartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth?

Mae Partneriaethau Smart (PS) a Phartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (PTG) yn rhaglenni llywodraeth a ariennir yn rhannol gyda'r nod o hybu perfformiad a chynhyrchedd sefydliadol trwy gydweithredu â phrifysgolion UK. Maent yn bartneriaethau 3-ffordd rhwng busnes neu elusen, cyswllt (person graddedig / ôl-raddedig) a phrifysgol i weithio ar brosiect penodol o fewn y sefydliad.

Mae PS a PTG yn rhoi mynediad ichi at arbenigedd a gwybodaeth academaidd i helpu i drawsnewid eich sefydliad, datrys problemau, gwella cystadleurwydd, cynhyrchiant a pherfformiad a throsglwyddo ac ymgorffori gwybodaeth academaidd yn eich sefydliad.

Manylion Partneriaeth Smart

 • wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru
 • ar gael i gwmnïau ac elusennau yng Nghymru yn unig
 • cost: Cyfraniad cyfatebol 50% - arian parod neu mewn nwyddau
 • prosiectau 6 i 12 mis
 • galwad dreigl - cyflwynwch unrhyw amser

Manylion Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (cynnydd dros dro yn y cyllid ar gael)

 • wedi'i ariannu gan Innovate UK a llywodraeth Cymru
 • ar gael i unrhyw gwmni neu elusen yn UK
 • cost: mae Busnesau Canolig Bach yn cyfrannu 33% * ac mae sefydliad mawr yn cyfrannu 60% o gostau'r prosiect.
 • prosiectau 12 i 36 mis
 • galwad cystadleuaeth - galwadau cyflwyno oddeutu 3 mis
  * (Mae Llywodraeth Cymru yn cynyddu eu cefnogaeth i PTGs ar gyfer Busnesau Canolig Bach am gyfnod cyfyngedig. Lleihau cyfraniad y cwmni o 33% i 25% - yn gymwys i sefydliadau cymru yn unig)

Oherwydd yr amgylchedd economaidd anodd presennol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn cyfrannu 75% tuag at gyfanswm costau prosiectau PTG ar gyfer Busnesau Canolig Bach a leolir yng Nghymru a gyflwynwyd hyd at fis Chwefror 2021.

Mae'r cyllid ychwanegol hwn ar gael ar gyfer y ddwy alwad ariannu nesaf: 

 • Hydref 2020
 • Chwefror 2021

Mae tîm ymgysylltu Prifysgol Abertawe wrth law i weithio trwy syniadau posib y Bartneriaeth Smart a Phartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda chi felly cysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach.

Darganfod mwy

Mae PTG yn broses gystadleuol, a weinyddir gan Innovate UK, sy'n rhan o UKRI (mae telerau ac amodau yn berthnasol). I gael mwy o wybodaeth am y fenter hon ewch i dudalennau gwe PTG Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain.