IP Wales yn cydweithio â’r Shearwater Group i gynnal digwyddiad ar Wydnwch Seiber a risgiau ar-lein.

Ymunodd y Shearwater Group gyda IP Cymru’n ddiweddar, menter cefnogi busnes sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi eu lleoli ym Mhrifysgol Abertawe, i gynnal digwyddiad yn swyddfa Llywodraeth Cymru yn Llundain.

IP Wales SWG EventMynychodd cynrychiolwyr o nifer o gwmnïau arweiniol y digwyddiad hwn a oedd yn canolbwyntio ar Wytnwch Seiber a risgiau ar-lein sy’n wynebu cwmnïau Twrnai Patent a Chyfreithwyr IP. Clywsant fod Jason Dunlop o Xcina (rhan o’r Shearwater Group) a’r Athro Cyswllt Andrew Beale OBE o IP Cymru, yn cyflwyno canfyddiadau o ymchwil cyfunol i dramgwyddau seiber.

Cafodd dau ganllaw IP am ddim eu lansio yn y digwyddiad ar gyfer www.ipcybersecurity.com yn ogystal, gyda’r Athro Beale a Feliz Manig o Reoli Risgiau yn cyflwyno eu Canllaw IP Cymru ar gyfer Amddiffyn Seiber, a David Lewis o Gyfreithwyr Capital Law yn rhoi cyflwyniad ynglŷn â Chanllaw IP Cymru am ddiogelu cyfrinachau masnachol gan ddefnyddio Cyfraith Cyflogaeth.

Clywsant fod Jason Dunlop o Xcina (rhan o’r Shearwater Group) a’r Athro Cyswllt Andrew Beale OBE o IP Cymru, yn cyflwyno canfyddiadau o ymchwil cyfunol i dramgwyddau seiber.

Yn dilyn y cyflwyniadau, dywedodd un o’r mynychwyr, Maria O’Sullvian o Keltie LLP, “Tra bod rhai cyfrinachau’r grefft, o bosib, yn batentadwy, gall busnesau ddibynnu ar eu Cyfreithwyr Patent i’w cynghori ynglŷn â’r opsiwn orau i warchod eu heiddo deallusol gwerthfawr…Mae angen i gwmnïau fuddsoddi amser ac arian i bolisi diogelwch seiber da, er mwyn gwarchod yn erbyn peryglon allanol ac er mwyn hyrwyddo ymarfer da mewnol ar gyfer trin cyfrinachau crefft. Mae’n hynod bwysig bod BBaChau, o’r dechrau, yn sicrhau gwytnwch o ran y peryglon a risgiau cynyddol seiber ym maes masnachol heddiw.”

Gan ddefnyddio meddalwedd monitro’r we dywyll, mae ymchwil Shearwater/IP Cymru wedi datgelu allan o 58 cwmni Y Gyfraith DU IP, 1 yn unig sydd heb ddioddef tramgwydd seiber. Cofnodwyd bod y 57 sy’n weddill wedi dioddef dros 81,767 o dramgwyddau seiber dros gyfnod o ddeng mlynedd, sydd yn golygu datgelu heb ganiatâd o dros 80,293 eitem ddata gyda 28,232 o gyfrineiriau wedi eu datgelu.

Yn wyneb yr ystadegau brawychus hyn, mae’n debyg y dylai’r digwyddiad a oedd yn rhoi trosolwg o'r risgiau seiber sy'n wynebu'r gymuned eiddo deallusol, ac yn cynnig cyngor ynghylch sut i fynd i’r afael â hwy, fod wedi cael ei gynnal ers tro.

Am ragor o wybodaeth am yr argymhellion diogelwch seiber a gyflwynwyd i’r cyfranogwyr, cysylltwch â ni ar 02921 888111